7
Jesús žeyone' bi' wen žin che to benne' yež Roma
(Mt. 8:5‑13)
Kate' Jesusen' beyóž bcháḻjḻene' benne' ka' ki, wyeje' ḻo yež Kapernaum. Ḻo yežen' zoa to benne' yež Roma, benne' ẕchi'e benne' ka' žjake' ḻo wdiḻe, na' zoa to bi' wen žin chie' nží'iḻe'ele'-be'. Yo'o yižwé' x̱kwiden', na' ba žekte gatbe'. Kate' benle bennen' da' ẕchaḻjgak benne' ka' kan nak che Jesusen', ḻa' bséḻa'tie' baḻe benne' gole, benne' judío ka', gan zoa Jesusen', nich chjéta'yoegekle' Ḻe' yide' yedjyene' bi' wen žin chien', x̱kwiden' yo'obe' yižwé'. Bžingak benne' gole ka' gan zoa Jesusen', na' dot ḻáže'gake' góta'yoegekle' Ḻe', na' wnnágake':
—Nak zi bennen' gono' da' ni chie', dan' žape' ba la'ne benne' wláž chežo ka', na' bene' to yo'o chežo gan ženlžo x̱tiža' Dios.
Naž Jesusen' wyéjḻene' ḻégake'. Kate' za' žíntegake' liž bennen', ḻe' bseḻe'e baḻe lježe' gan za' Jesusen', na' góžgake' Ḻe':
—X̱an, wnná bennen': “Bi gek zedlo', dan' bi naka' zi cho'o liža'. Ḻezka' bi naka' zi biga'a gan zo'. Che ḻen bi bežogla' ḻa'a gan zo'. To wnnaze, na' yeyakte bi' wen žin chian'. Ḻezka' neda', zoa benne' ẕnna bi'e neda', na' ḻezka' zej nnita' benne' ka' žjake' ḻo wdiḻe, benne' ka' ẕchi'a neda' ḻégake'. Kate' žapa' toe': Wyéj ga na', žeje'. Kate' žapa' yetóe': Da ko' ni, ze'e. Ḻezka' kate' žapa' benne' wen žin chia': Ben žin ni, žonen'.”
Kate' Jesusen' benle' da' ni, bebán ḻáže'le' che bennen', na' byechje', na' gože' benne' ka' zá'gake' x̱kóže'le', na' wnné':
—Da' li žapa' ḻe'e, bi na' chejx̱aka'a nitó benne' Israel, benne' žejḻi'e chia' neda' kan žejḻé' benne' ni chia'.
10 Kate' bežingak benne' ka' gan zoa bennen' bseḻe'e ḻégake', bennen' ẕchi'e benne' ka' žjake' ḻo wdiḻe, na' belyoé'e liže', na' bḻé'egekle' ba beyák bi' wen žin na'.
Jesús žesbane' x̱kwide' byo che to no'le wzebe
11 Wdé gok da' ni, zej Jesusen' ḻo yež Naín ḻen benne' wsedle chie' ka', na' benne' zan zjákḻene' Ḻe' tẕen. 12 Kate' bžine' žoa'a yežen', bḻe'ele' benne' ka' zej noe'e to x̱kwide' byo, bi' gat, nich chejkáche'gake'-be'. Bi'do' gaten' nakbe' x̱kwide' tlicha' che to no'le wzebe. Benne' zan, benne' wláž che no'len', nníta'ḻengake' ḻe'. 13 Kate' X̱anžon' bḻe'ele' no'len', beyache' ḻáže'le' ḻe', na' gože' ḻe':
—Biž kwežo'.
14 Naž Jesusen' wbige'e ga na', na' wdane' dan' del bi'do' gaten'. Wlezgak benne' ka' zej noe'e-be', na' Jesusen' wnné':
—X̱kwide' byo, žapa' le', beyase.
15 Naž bi'do' gaten' bebanbe', na' wže'be', na' wzó ḻawbe' ẕchaḻjbe'. Jesusen' beneẕjwe'-be' ḻo na' x̱na'be'. 16 Kate' bḻé'egekle benne' ka' da' ni, bžébegake', na' bka'n ẕéngake' Dios, na' wnnágake':
—Bḻa' to benne' zaka' ga zoažo ni, benne' ẕchaḻje' ḻo wláz Dios. Dios na'kze žezá' ḻaže'e chežo, benne' chie' ka'.
17 Wzé diža' che yeḻa' wak che Jesusen', na' béngekle benách ka' nníta'gake' yógo'te yež gan nbab Judea, na' yógo'te yež zej žen' gawze ga na'.
Da' wnnáb Ẕwa, bennen' bezóe' benách ka' nis
(Mt. 11:2‑19)
18 Benne' ka' žónḻengake' Ẕwa tẕen bzéngekle' ḻe' yógo'te da' ki, da' ka' žon Jesusen'. Ẕwan' bliže' chope benne' ka', 19 na' bseḻe'e ḻégake' gan zoa Jesusen' nich nnábgekle' Ḻe', na' nnágake': ¿Nako' le' Benne' Criston', bennen' seḻa' Dios, o žaḻa' kwezto' benne' yoble? 20 Kate' benne' ka' bseḻa' Ẕwan' bžíngake' gan zoa Jesusen', góžgake' Ḻe':
—Ẕwa, bennen' bezóe' benách ka' nis bseḻe'e neto', nich nnablto' Le', na' nnato': ¿Nako' le' Benne' Criston', bennen' seḻa' Dios, o žaḻa' kwezto' benne' yoble?
21 Ḻa' na'ze žeyón Jesusen' benne' zan, benne' yižwé' ka', ḻen benne' yó'ogake' be' x̱iwe' ka', na' ḻezka' benne' zan, benne' ḻo choḻe ka', bsaljwe' yej ḻáwgake'. 22 Bechebe Jesusen', na' gože' chope benne' ka' bseḻa' Ẕwan', na' wnné':
—Le chej, chejzénlele Ẕwan' kan nak da' bḻé'elele, na' da' bénlele. Žeḻé'egekle benne' ka' gókgake' ḻo choḻe. Žeza'gak benne' ka' bi gok sá'gake'. Beyakgak benne' ka' wdá'gake' yižwé' leže. Žeyéngekle benne' ka' bkwéžjwgake'. Bebangak benne' gat ka'. Benne' yache' ka' žéngekle' diža' chawen'. 23 Ba nez ẕen gaken che bennen' bi gak chope ḻaže'e, na' gónḻene' neda' tẕen ḻa'kze bi žona' kan žekle' žaḻa' gona'.
24 Kate' benne' ka' bseḻa' Ẕwan' bezá'gake' ga na', wzó ḻaw Jesusen' ẕzejni'ile' benne' ka' kan nak che Ẕwan', na' wnné':
—¿No benne' bejwíale ḻo latje dachen'? ¿Bejwíale to benne' nake' ka to ya x̱til dan' ẕta be'? 25 ¿Noẕkze benne' bejwíale? ¿Bejwíale to benne' nakwe' laže' da' záka'ḻe'en? Nnézkzelele benne' ka' zej nakwe' laže' da' záka'ḻe'en, na' de yeḻa' wnni'a chégake' nníta'gake' ližgak benne' wnná bia' ka'. 26 ¿Noẕkze benne' bejwíale? ¿Bejwíale to benne' ẕchaḻje' ḻo wláz Dios? O', žapa' ḻe'e. Ẕwan' nakže' blo ka to benne' ẕchaḻje' ḻo wláz Dios. 27 Nak Ẕwan' bennen' nyejw ḻe'e yich la'y kan nak chie' da' ẕnnan:
Bwia nga, žseḻa'a benne' wbás chia'.
Cheje' zga'ale' ka Le' nich wpé'e nez gan tio'.
28 Neda' žapa' ḻe'e: gan zej nnita' benách ka', cha' zoa no benne' ẕchaḻje' ḻo wláz Dios, bi nakže' blo ka Ẕwan', bennen' bezóe' benách ka' nis, san no benne' nakže' nex̱jw gan ẕnna bia' Dios, bennen' nakže' blo ka Ẕwan'.
29 Kate' benne' gax̱jw ka' ḻen benne' wechiẕjw ka', béngekle' da' bchaḻj Ẕwan', gókbe'egekle' da' naken chawe' ḻaw Dios, na' bezóagake' nis ḻo na' Ẕwan', 30 san benne' yodo' fariseo ka' ḻen benne' yodo' wsedle ka', benne' ka' nzi' ḻo ná'gake' da' bchi'le Moisés, bi bezóagake' nis ḻo na' Ẕwan', na' ki goken, belka'ne' ka'ze da' chawe' da' gónele Dios gone' chégake'.
31 Ḻezka' wnná X̱anžon':
—¿Nakx̱ wsaka' ḻeba' kan zej nak benne' ka' nníta'gake' ža ni zoažo na'a? ¿Nakx̱kze zej nake'? 32 Zej nake' ka x̱kwide' ka' želyitjbe'. Želbe'be' ḻawe' ya'a, na' želbéžeya'abe'. Želye'be' ljéžgakbe': “Ẕkwežto' bžejw ḻawle, na' bi žia'le. Žoḻ nyáche'to', na' bi ẕbéžele.” 33 Ki nakle dan' bḻa' Ẕwan', bennen' bezóe' benách ka' nis, na' bi bdawe' yet x̱til, na' bi we'je' x̱is uba, na' wnnele chie', na' wnnale: “Da' x̱iwe' žónḻenen ḻe' tẕen.” 34 Kate' bḻa'a neda', Benne' Golje' Benách, na' že'j žawa', ẕnnele chia': “Bennen' nake' benne' wawḻe'e, na' benne' že'je'. Nake' lježgak benne' wechiẕjw ka' ḻen yezika' benne' doḻa' ka'.” 35 Neda' žapa' ḻe'e: zej nak bia' benne' ka' zej nape' yeḻa' žejní'il che Dios ni'a che da' žóngake'.
Da' ben Jesús ḻo liž to benne' yodo' fariseo
36 To benne' yodo' fariseo bḻiže' Jesusen' nich gáwḻene' ḻe' tẕen. Wyó'o Jesusen' liž bennen', na' wži'e, na' wzó ḻawe' žawe'. 37 Zoa to no'le ḻe'e ḻo yežen', na' katen' benle' že'j žaw Jesusen' liž benne' yodo' fariseon', naž bḻe'e ga na', noe'e to béga'do' da' naken yej zaka', na' yožen to da' ẕḻa' ẕix̱. 38 Katen' bžine' zaka' x̱kóže'le Jesusen', wži'e x̱ni'e Ḻe', ẕbeže'. Naž wzó ḻawe' žesbise' ni'a Jesusen' ḻen nis ẕbeže', na' beẕíe' ni'e ḻen yicha' yichje'. Bnope'e ni'e, na' wloé'e dan' ẕḻa' ẕix̱ ḻo ni'e. 39 Kate' benne' yodo' fariseon', bennen' bḻiže' Jesusen', bḻe'ele' da' ni, wzá' ḻaže'e, na' wnné': “Chela' nak benne' ni benne' ẕchaḻje' ḻo wláz Dios, gákbe'ele' da' nak no'le ni ẕgane' Ḻe', na' da' žone', dan' nake' no'le ḻe'e.” 40 Naž Jesusen' gože' benne' fariseon', na' wnné':
—Smon, de to da' žénela' yapa' le'.
Beží'i bennen', na' wnné':
—Wnná, benne' wsedle.
41 Jesusen' gože' ḻe':
—Wzóa to benne' wnni'a, na' wnníta'gak chope benne' zej nbage'e mežw chie'. To bennen' nbage'e chie' laẕjwe' che chopiz, na' yetóen' nbage'e chie' laẕjwe' che chop byo'. 42 Dan' bi de mežw chégake' nich chíẕjwgake' dan' zej nbage'e chie', che ḻen benít ḻawe' che žoptie' dan' zej nbage'e chie'. Wnná na'a. ¿Noẕle benne' chope' ki ží'ižele' bennen' benít ḻawe' chégake'?
43 Beží'i Smon na', na' wnné':
—Žekla' neda', bennen' wbága'že' mežw chie', dan' benít ḻawe'.
Jesusen' gože' ḻe':
—Da' likze ẕnno'.
44 Naž beyéchj Jesusen', na' bwie' no'len', na' gože' Smon na':
—¿Ẕḻe'elo' no'le ni? Wyoá'a ližo', na' bi benno' nis da' chibla' ni'a, san no'le ni besbise' ni'a ḻen nis ẕbeže', na' beẕíe' ni'a ḻen yicha' yichje'. 45 Bi bzechw ḻawo' neda', san kate' za' bžintia' ližo', bi wzóa ži no'le ni, ẕnope'e ni'a. 46 Bi wló'o set yichja', san no'le ni wloé'e dan' ẕḻa' ẕix̱ ni'a. 47 Che ḻen žapa' le', doḻa' ẕen dan' wbaga' no'le ni, ba benít ḻawa' chie', na' nží'iḻe'ele' neda'. No benne' ženít ḻaw Dios chie' láte'do'ze, láte'do'ze nži'ile' Dios.
48 Naž Jesusen' gože' no'len', na' wnné':
—Doḻa' wbago'o ba benít ḻawa' chio'.
49 Naž benne' ka' želbé'ḻene' Jesusen' tẕen gan žáwgake' wzó ḻáwgake' želyi'e ljéžgake', na' wnnágake':
—¿Noẕkze benne' ni, ženít ḻawe' doḻa'?
50 Naž Jesusen' gože' no'len', na' wnné':
—Dan' žejḻi'o chia' neda', ba beló'. Binlo beyéj ližo'.