PAS NAMBA TU PAULO MENI KORINTI EMARE GAENUA
Paulo meni Masedonia zebura noise pas ei awa Tuara dubu Korinti nate noisowa amire gaenua. Ego emira: Tito meni Korinti nate noe doro ewesemuro Paulo tamuro Korinti emara uge wenu Paulo meni niniro ego ginua awa: “Pas gita gaena awa azimuro eni meni duba kapeteniwa, ata eni meni duba kaka kapetenamu inoise na aposolo me oko aewa asinowera.” Paulo meni ago giro nu aposolo me amira susu gara me waise pas ei awa gaenua. Noko Korinti ema meni omata dara potiro Tuara dubu eni bogamasa awa soremarise senua.
1
Na Paulo. Na Anutura bera Yesu Kristora aposolo wena amireto otao nasokai Timoti, nato Tuara dubu Korinti nate nowewa, ata Tuara ema bama Akaya provinsra nowewa, nimorekare pas ei awa gainonato awa. Mama nasokai Anutu ata Tua nasokai Yesu Kristo nusoto nana ena dumi yagabare duba-ozaire semu nisokare nana niro itaise.
Paulo meni Anutu bowi wenua.
Tua nasokai Yesu Kristora Mama Anutu nu awa bowi wanekai. Nu zo amaira mama ata uzutiro korawaira mama nowia. Nu yaya-buyaya dainiro nasokare nana kei awawi nakare uzutitinowia. Are Anutu meni nakare uzutitinowia uzutai da ami nakare otao mamai eni yaya-buyayara mokara nuara te uzutamunonakare awa. Yaya-buyaya Kristo meni tamunua yaya da ami nasokare nana bamubake kei awinowia, da ago ine uzutai nuso bamubake nakare uzutitinowia. Nasokare nana yayare duba naire kei awinowia, awa nisokare nana uzutaire korawaire kei awaise nasokare nana kei awinowia. Ata uzutai nasokare nana kei awinowia, awa nisokare nana dai kei awaise kei awinowia. Yayare duba naire nasokare nana kei awinowia da ami nisokare nana kei awawi nikare putoure dopinoise uzutai da awa tapinowewa. Agoro nakare nikare emo kotumu-katumu kaka wamu, ego ine gosinowenakare awa: Nikare yaya-buyaya dipinowenakare da ago dipinoise uzutai pupinowenakare da ago dai pupinowewa awa.
Tua meni Paulo otao mamaire betaira ena besenua.
Nakare Asia provinsra ena yaya-buyayara tame noisenakare awa nikare kaka gamu wai azu, sana niniu. Ana nena mou-mau bamubake nakare dimai ine tepo ami nasokare nana tame witiro pati nakare putou amu wero nuaira biawa wisenakare. Agoro “Betaira gegenai inonakai” asisenakare. Are awa tepo oko kei awisia. Putou nasokare ganakare osero baitai Anutu betai awa-uzawi seka inowera nu daimata awa tuma dianisekare nena awa nasokare nana kei awisia awa. 10 Nune nakare betaira ena soero pupisia awa. Noko nakare soero pumamunoya. Nu nakare soero puro awaise nu tuma didinoise nuso nana erenitinowenakare awa. 11 Agoro nikare isa meni nakare sorepitinuawa Anutu nu dumi nusora nakare sogawai amire ema bama witai meni sogawai nuso nasokare nana ena giro nuwara te waise.
Paulo meni gita Korinti emare opi oko senua.
12 Nakare nena zo emo natopekare gawenakare ewanana inowia; noko duba nasokare amira peu inowia. Nena awa ego ewa: Nakare eramara nana giti mokara be doena wai tepo, duba daimatare nowenakare. Nakare tani neine eramare inowenakare, da ago ine kota, tani awa dainitinoise nimorekare tani neine-naine inowenakare. Awa zebura kotumai bamubake itia amira desenitinoise kota, Anutura dumi yagabara erenitinoise ago inowenakare awa. 13-14 Nakare ge bezinoise kota, ge me gege toise gayawenakare azimuro ninitinowewa awa. Nikare gita susu nasokare pei-kaka ninisewa, awa nikare zeme niniro baitawise yaba inona. Nikare susu nasokare zeme niniro baitiro nakare emo yawa sara wamunowa. Da ago ine Tua Yesura be bamu kei awai amire nakare nikare emo yawa sara wamunonakare. 15-16 Nikare na emo yawa sara inowewa ago deninoise gita ego wamu sisena: Na Masedonia zebura bayamu sero bere gita nisokare nana muro nikare giro amire Masedonia zebura baro noma ewesemuro muro nikare noko gamunona. Na be eto nisokare nana mana yawa sara eto wamunowa asisena. Na nisokare nana bere gita muro amire Masedonia zebura baro noma noko ewesemuro muro nisokare nana mana eni meni na kora wero iyetara Yudaya zebura bayamu sero kotupisena. 17 Agoro na ago wamu sero dotisena, are nikare namore ego towi, tanita, “Paulo nu ema beyata. Nu nena wamu sero duba eto inowia.” Na nena wamu sero tama naso gege kotupitinoise “Iyo, na wamunona,” ota, “Tepo, na oko wamunona,” ago towenita? Tepo awa. 18 Anutu nu me saira mama nowia, are na ge nimorekare towena awa duba eto inoise “Iyo” asise “Tepo” asise awinoise oko nowena. 19 Anutura Mai Yesu Kristo, na ata Siluano ata Timoti nakare nisokare nana ena ge nuso tugata wisenakare, nu ami sero duai ema oko nowia. Tepo awa. Nu sero dimai ema gege awa. 20 Nena Anutu meni wamu toisonua awa Kristora buara kei awinowia. Ami emo nakai Anutura zazo de ike nitinoma Yesura zazo zawa toise “Iyo, me waise,” ago susumuro towenakai. 21-22 Anutu nu nutope nakare ata nikare awa gegenai ema nuso Kristo amira nana susumawi me tamuro zewai inowenakai. Nu nutope Ozana nuso duba nasokaira potitinoise nakai dai bua nusora gegeninua. Ago wenu Ozana meni duba nasokai owe wago wenu Anutu meni nakai mai awiso nuso me gosinowia. Noko Ozana pumunakai awa nena me bamu ama pumanisekai senua amira agewa gita potai awa. Are ama nu nena me bamu namorekai potamunoya, awa gawenakai me inowia.
23 Na Korinti nate muro nikare gona wana duba nai kei awai azu, na kaka mamu dotisena awa. Na ge me memeka tona, awa Anutu meni gosinoya. 24 Agoro nikare tuma diaira ebata patitinoise nogo inoise nuamunowi, amira sai zewai wai ge awa nanekare samu oko tonakare. Nikare tuma diaira zewai wero dopinowewa. Ata nisokare nana duba yawa sara wai kei awaise ina-sorema inoise bua inowenakare awa.