13
Pasina duarise dana-wena gayai ge senua.
Are na nisokare nana mana be etorobara wamunoya. Ema etota etorobara meni zora pasina kerenara ganakai ge me wamunoya. Na gita be namba tu nisokare nana muro ema pasina inowera ata nikare eni dai nikare ge potisena, da awa zeme asike noise tona ewa: Na ama noko muro nikare oko awa-diamunona. Duba nasora ge potawi towena awa Kristo awa. Amira susu kei awai gamu towewa, are na nisokare nana kei awana gamunowa awa. Kristo meni nisokare nana bua wamu sero betata oko inowia. Nu putoure inowia awa. Gita betata noinu ni pasinaira dewa awa. Ata zeme meni awa Anutura putoure erinua nowia awa. Nakare te esa nuso patitinoise betata inowenakare awa. Ata nakare Anutura putoura desenitinoise Kristore dai nowenakare. Are nakare nisokare nana kei awero putou nuso kerenanakare gamunowa.
Nikare ge ninai ema me nowewita tepo ni, awa kotumuro giwo. Nikakare nitopekare duba nisokare meni kotumuro giwo. Yesu Kristo meni duba nisokarera nowia, amira me kau inowita? Ota tama meni gege ge ninai ema wamunowa, ami meni awa Yesu Kristo meni duba nisokarera oko nuamunoya. Nakare awa tama meni gege ninai ema oko nowenakare. Ago ine giro baitawise kotumu-kotumu inona. Anutu meni nikare dia wai pasina kaka tamamu nuawise begomo toise nowenakare. Pasina wawa nakare Anutura putou meni nikare gera potanakare duwawa aposolo me nowenakare amira susu kei damu naise oko tonakare. Tepo awa. Nikare ewanana nuawa nakare aposolora putou kerenamu eba kau wanakare te wamunoya. Nakare ego emi ge me puro osaira putou oko itia. Nakare ge me sogawaira putou gege itia. Nakare putou kerenaira eba kau inoise betata nuanakare nikare putoure nuawa duba nasokare kokopai wamunoya. Tua meni nikare korawai ewanana wawise nu begomo towenakare awa. 10 Na nisokare nana muro putou namore potai ami nikare pena-pana dai azu, gita asike noise potai ge nimorekare gainona awa. Tua meni putou namore potinua ami nikare gera wanise kota, nikare soga wanise potinua awa.
Gawa ge.
11 Gera otao mamai naso, na ge sero pesunitinoise ego tona awa. Nikare Tuare dai noiwo. Potai ge naso niniro duba nisokare kora-makora wewo. Nikare duba da wero begare noiwo. Ago ine nuawa Anutu nu dubara dumire ata begara mama meni nimorekare dai nuamunoya awa.
12 Nikare Tuara gera wana ina-zia wewo. Tuara ema bama dapikarago emi nikare arenitinora. 13 Tua Yesu Kristora sogawaire Anutura dubara dumire Ozanara poti dara naire ami nisokare nana itaiseyo.