PAS NAMBA TU PETORO MENI GAENUA
Petoro meni ge me susure eni ami Tuara dubu amira kotumai awa-uzamu sero pas ei awa gaenua. Nukare opi sai ema awa uma warise senua. Nukare Tuara susu ata Tuara Ge amira susu niniro baitara opi sai ema meni duba nusokare sisai ine tepo. Pas ei awa YUDA amira ge ine.
1
Na Simon Petoro, Yesu Kristora bua mai ata aposolo, ami ge ei awa gainona. Nikare tuma diai nasokare ine puro nowewa nimorekare ge gainona. Tuma diai awa Tua nasokai ata Korawai Ema nasokai Yesu Kristo meni potinu puro nowewa awa. Are nu tuma diai nasokai gawi ewanana inowia awa. Nikare Anutu ata Tua nasokai Yesu amira susu niniro baititinoise poti dube nawa sogawaire duba-ozaire nisokare nana kei awero zapinoise itaise.
Anutu meni nakai zawa sero pumunua, are ina Tuara gera me
tamuro susawise nuanekai.
Nu putou nuso bamu meni nuai mera sogawai nena bamubamu dapikarago namorekai potinua. Nu nakai simai zasimaire nuso ata etutiro nuai nuso topetanisekai nakai zawa sero pumunua. Are nakai susu nuso niniro baitiro amire nuai mera sogawai nena bamubamu awa pumamunonakai. Simai zasimaire nuso ata etutiro nuai nuso itia, are nu nena ewa-gaewa namorekai potamu seroninua, awa te potinua. Awa nakai nena potamu sero potinua awa puro noise sisaira ebata duba-duba wai meni tamawi zebura itewia awa azu sumuro baro nuai nuso me awa topetanisekai ago wenua awa.
Ami emo nikare zewai wero etutiro nuai awa tuma diai nisokarera susumuro puro noiwo. Ago wero kotumai ewanana awa etutiro nuai nisokarera susumuro puro noiwo. Ago wero dubara sienai awa kotumai ewanana nisokarera susumuro puro noiwo. Ago wero zewai putoure awa dubara sienai nisokarera susumuro puro noiwo. Ago wero Tuara ebatara nuai awa zewai putoure nisokarera susumuro puro noiwo. Ago wero otao-gamao wero nuai awa Tuara ebatara nuai nisokarera susumuro puro noiwo. Ago wero dubara dumi awa otao-gamao wero nuai nisokarera susumuro puro noiwo. Nena bamubamu awa nisokare nana itise zapinuai nikare Tua nasokai Yesu Kristora susu niniro baitiro awinoise bua wawa me amu oko wamunoya. Zo nu nena awa tepo nuamunoya, awa numore ego sanekai: Nu giti guma wai ine. Nena asike itia awa nu gai ine tepo. Tua meni gita pasina nuso disero nu sewero kora wenua awa kaka kotumamu nuweniro nowia.
10 Otao mamai, Anutu meni nikare sianiro zawa sero pumunua. Are sianiro pumai nuso awa me waise nikare bua bamubamu sesena awa zewai wero puro noiwo. Nikare zewai wero puro nuamunowa, awa nikare beyata-bayata tepo, ewanana nuai gege nuamunowa. 11 Ago wero noma Tua ata Korawai Ema nasokai Yesu Kristo amira nata itai gege itai amira toitinuawa nu sara wewera inoise nikare arenamunoya awa.
12 Nikare nena bamubamu awa dapikarago gipero tepo wai awa. Ota ge me niniwa awa puro zewai wero dopinowewa, awa na ninitinoise amire saineba ge da awa awa-uzinoise nuamunona. 13 Na seka noise amire ge awa kotumai nisokarera ena awa-uzana te wamunoya. 14 Nera kota, betaira be naso zora awinoya, awa na gosinona. Ge awa Tua nasokai Yesu Kristo meni namore sero kereninua. 15 Na nikare duana nikare ge awa ninirota niniro awinoise nuawise zeme sia-masia wamunona.
Petoro nu gita dirumu pame noise Yesura simai zasimaire
giro tepo wenua.
16 Nakare gita Tua nasokai Yesu Kristo amira putou nusore ata kei awai nusore amira ge nimorekare tugata wenakare, awa opipi emara kotumaira ena kei awai awa oko tugata wenakare. Nakare zora damu dopinoise Tua simai zasimaire nuso amire kei awenu damu-damuke ginakare. 17 Awa Anutu Mama meni Maira zazo de ike nitinoise nu bowi inoise ge senu ge ego ine zasimai bamura ena ose nuso nana ninua: “Awa Mai bou naso. Na nu emo yawa sara inona.” 18 Nakare numore dai dirumu saramaira noinakare ge awa utura ena osenu nininakare.
19 Are nakare ami emo ge porofete meni gita gaewa itewia awa ninawenakare me memeka inowia awa. Ge ami lam ine wero mumera ena zasipitinowia, are nikare giti moka amira potitinoise nuawa ewanana wamunoya. Ge awa lam nasokai asero puro nuawa pina atago wai amire moroa meni nisokare nana kei awero duba nisokare zasimamunoya. 20 Bere gita susu zo ego ine niniro baitiwo: Tuara ge gita bukura gaewa itewia amira susu awa ema zo meni duba nusora tepo kerenai ine tepo awa. 21 Ge awa ema meni kotumai nusokarera oko sewa. Ema nukare Ozana meni duba nusokare gayasai amire Anutura nana ena ge awa niniro sewa awa.