PAS NAMBA TU PAULO MENI TIMOTIRE GAENUA
Paulo meni Roma nate ena benai sora noko toiro itise duba kapaira be nuso zora awenu giro pas ei awa bua mai nuso Timoti amire gaenua. Timoti nu Efeso dubu amira giti kopi wero noinu giro Paulo meni potai ge eni potiro nu Tuara gera zewai wero nuaise senua.
1
1-2 Na Paulo. Na Yesu Kristora aposolo wero nowena ami pas ei awa mai koko naso Timoti nimore gainona ewa. Anutu meni Kristo Yesura buara nuai me namorekai potamu seroninua, ami emo nu ara tamai nusora na pumuro aposolo potinu nowena awa. Anutu Mama ata Tua nasokai Kristo Yesura nana ena sogawaire awa-diaire duba-ozaire semu niso nana niro itaise.
Timotira nana tuma diai me itisonua.
Apipie naso nukare duba daimatare Anutu sou i-tupie dowa mai nusokare nane da ago inowena ami kokopai Anuture asinowena. Na be giti pi waiko isara ni kotupitinoise kokopai numore towena. Nage ina-dua inoinage ni na emo di sesa amira kotumuro ni noko gosinoise yawa sara bamubake wamu sero yaba inona. Tuma diai me niso nana itia amira awa kotupitinona. Tuma diai awa apie bama Loisto mia niso Yunis nusoto nana itisonua ami niso nana dai itewia awa gosinona. Ami emo na kotumai niso awa-uzero sane. Na wana naso giti nisora potina Anutu meni bua waira putou nimore potinua, awa niao moka pisawenakai nina-ninare kei awinowia ago ine bua waira putou niso nana itia awa weyo kei awae. Ago inoise ego kotumuyo: Anutu nu Ozana potitinoise burau wanisekai oko potinua. Putoure dubara dumire duba sienaire dai nuanisekai potinua.
Are ni Tua nasokaira oziga sero kerenamu wero me naire oko wase. Noko na nu emo benai ema nona, amira me naire oko nuase. Ni Anutu meni putou potai amira te namore dai Oziga Ewanana emo inoise yayara tame noiyo. Nune nakai kora wero dubu nuso saramai wanisekai nakai uzumunua. Awa ewanana nasokaira kota, nu nutope ginu itinua, are dumi yagaba nusora namorekai ago wenua awa. Dumi yagaba awa gita me gita zebu kaka tamamure Kristo Yesura buara namorekai pumunua. 10 Ota zeme meni awa Korawai Ema nasokai Kristo Yesu zebura osenu amire dumi yagaba awa kei damu ninua. Nune betaira putou puro osero baitiro nuai me ewanana itai gege itai awa Oziga Ewanana tugata inoise namorekai kereniro poti damu ninua awa.
11 Are Anutu meni na Oziga Ewananara tugata wai ema, o aposolo, o gipai ema wero nuanise potinu nowena awa. 12 Na ami emo yayara tame nowena awa. Ago inoise me oko nitinowena. Na tuma didinowena numore duba eto oko inowena. Tepo awa. Na ego ine gosinowena: Nu putoure meni bua namore potinua, bua awa te dia inuai be bamu mamunoya awa. 13 Ge ewanana ni gipena, ge ami ebata patasise sai awa gipinoya, are ge da awa ama ganinoise noiyo. Yesu Kristo tuma didinoise dubara dumi pupinoise ge awa ziro baitiro noiyo. 14 Ozana duba nasokaira nowia ami ni sogawai ge me Anutu meni wana nasokaira potiro dia wanisekai senua, awa saitiro dia wasa niso nana itaise.
Onesiforora ge.
15 Asia provinsra ena dapikarago na doro tepo wewa, awa ninisa awa. Fizeloto Hemozeni nuto dai na dowato awa. 16 Tuara awa-diai Onesiforora dubu amira nana itaise. Mama nusokare meni benai ema namore me kaka namu duba koko waira bua wai gege inoisia. 17 Nu Roma nate kei awero zewai wero na kau inomite tapisia. 18 Tua meni ninai be bamura ena Tuara nana ena awa-diai tamaise. Nu Efeso ena sou bua eto oko wenua, awa nitope gisa awa.