4
Ni Tuara ge me kerenitinoise noiyo.
Kristo Yesu noma kei damu niro Tua bamu wamunoya. Ago inoise betaire seka nuaire ge nasokai sai tepo wamunoya. Ami emo na nuso nana giti mokara ata Anutura nana giti mokara sana niniyo. Ni Tuara ge tugata wero baiti. Ago inoise ema gera yaba wamunorita kaka wamu wamunori, saineba, zewai wero tugata weyo. Ema duba kapetenarise sero ge meni moka nusokare gayase; waya nusokare giro senamunosa; Tuara ebata me patarise awa-uzamunosa. Ago inoise gipai bua niso berea tepo inoise noiyo. Noma be zo mai amire erama ge ewanana ninaira biawa wai giro duamunora. Nukare ge ewanana doro ge ewe zo ninarise wama beregi-beregi wai giro gipai ema eni sianiro pumara ge ewe yaba inowera awa te gipinuamunora. Ago inoise Tuara ge me awa poti gutipe niro opipira uge amira desenamunora. Ata nine meni awa be giti kotumai niso ziyo zewai-zawai wai nuase; yaya-buyaya niso nana tame witai zewai weyo; Oziga Ewanana tugata waira bua inoise noiyo; bua ge nimore sai awa wero baitiyo.
Paulo bua nuso pesunaira be zora awenua.
Pris ema zame potai bua nusokare inoise akou ou wainre zo awa zame ine Anuture potamu sero kaka-kaka zozinoma bua pesuniro amire agewa dago zozawera tepo inowia, ago ine nuai naso meni tepo wamu inoise inoya. Utura bayaira be naso zora awinoya. Na saibore me supinoe pesunitinoise Tua meni tani naso potinua amira kei awinona. Oziga Ewanana tugata waira bua namore sai awa wetena te wero baitisia awa. Are ema saramaira giti simaira nena namore asero woi wai itia, awa noma be bamura ena Tua naso nu zas bua me gege wamunoya ami namore potamunoya. Awa namore gege kota, kei awai nusora yaba inoise nowera numorekare dai potamunoya awa.
Pesunaira ge.
Ni awita sero naso nana eya mu. 10 Dimas nu zebura nenara yaba inoise na doro Tesalonika nate bamisia. Kresens nu Galata bamisia, ota Tito nu Dalimesia zebura bamisia. 11-12 Tikikas awa iyetena Efeso nate bamisia. Luka imata namore dai nowia. Mak tamuro sero eroma muwoto. Nu buara te na soremamunoya. 13 Mamu noma giro tama sawai naso Troas nate ena Kapasra sora dotisena, awa puro muyo. Ago wero buku naso pepa meni wai awa pupinoise buku wo tata meni wai awa oko nuwenase. Awa dai dapikarago puro mu. 14 Alesanda nu ema bras meni nena wai ami namore tani waya dainiro wenua, are noma Tua meni amira ina numore potamunoya. 15 Ge nasokare dainiro puro osenua, are ni nitope nu uma wero baitiyo. 16 Koto bua naso gita kei awisia be amire otao zota zo meni gera na oko sorepisia. Tepo awa. Nukare dapikarago na dotisera awa. Pasina nusokare awa Anutu meni oko kotumaise! 17 Ata Tua meni awa nune ge nuso tugata wero pesunana ema Yudako dapikarago nukare niniro tepo warise naso nana muro na soga wero zi zewai wero ge tugata wetena ninisera. Ago inoise wo layonra bera ena na soero pupisia awa. 18 Tua nu na nena waya bamubamu dapikarago amira nana ena soero pumuro utura mokara potamunoya. 19 Na Priska ata Akuila ata Onesiforora mai awiso nukare arenitinona, awa se gare. 20 Erasto nu Korinti nate ena dona itewia. Ata Trofimo nu yaya pumunu giro Mailitas nate ena dona itewia awa. 21 Ni ewa eraira be kaka mamure eya muyo. Yubulas meni ni arenitinoya. Ota Puden ata Lainas ata Klodia ata otao mamai dapikarago nukare da ago nima arenitinora.
22 Tua meni ititi nisore dai nuaise. Tuara sogawai meni nisokare nana itaise.