APOSOLO BUA INOISOWA
Aposolo meni bua inoisowa amira uge ei awa Luka meni gaenua. Nu Yesura uge zazo LUKA awa gita gaero pesuniro amire uge ei awa susumuro gaenua. Nu ema zo zazo nuso Teofilo amire gaenua. Ata Teofilo daba kota, zebu serora ema bama meni garise sero gaenua. Uge emira susu ego ewa: Ozana meni aposolo soremasai nukare Yesura Oziga Ewanana puro tugata-magata inoise susawisowa. Bua Petoro meni wenua amira uge awa gabu 1-12 amira itia. Ota bua Paulo meni wenua amira uge awa gabu 13-28 amira itia. Luka nu be eni Paulore dai noisonua, are amira uge gainoise “nakare” asenua. Tani awa ego ewa: 16:10-17, 20:5-21:18, 27:1-28:16.
1
Yesu meni Ozana iyetai osaise senua.
O Teofilo, na gita ge gaena, awa bua dapikarago Yesu meni inoisonua, o ge tugata inoisonua amira ge uge awa gita buku zora gaena awa. Yesu bua nuso zaawero inoe donu Anutu meni senu utura witinua amira uge gaero pesunina awa. Yesu kaka witamure Ozana meni nu soremunu nu aposolo dubu gita awininu noisowa numorekare bua ge potinua awa. Nu yaya tapinomite betero noko seka wero eriro aposolo dubura nana waiko be 40 ago kei awero bezero awinoise Anutu imata Tua wero nuamunoya amira ge tugata-magata wero nu erinua amira susu dai kereniro baitinu giwa awa. Nu numorekare dai noise potai ge ego potinua awa, “Nikare Yerusalem nata eya oko duawe. Mama meni Ozana potamu senua, awa dia inoise itiwo. Na amira gita sesena goisewa. Dia itawise tona, nera kota, Yohane meni ema bama ou gutinoisonua, ata be pei-kaka gege tepo wai amire Anutu meni Ozana nimorekare potamunoya.” Ago senua awa.
Yesu utura witinua.
Aposolo nukare Yesure dai auniro itise nu atata wero ego sewa awa, “Tua, ni be emire Isreli ema dago poti dara nasa nakare natopekare zebu nasokarera mama wero nuamunonikareta?” Ago sewa Yesu meni ina ego senua awa, “Mama nu putou nuso meni be iboire apunure potinu itewia, awa nikare ninai ine oko itia. Ata Ozana meni osero nisokare nana toyai amire putou pumamunowa. Putou pumuro oziga sai ema naso wero nuamunowa. Ago wero Yerusalem nate ena zaawero Yudaya zeburata Samaria zebura o zebu sero amira nikare oziga naso puro bayamunowa.” Ago senua awa. Ge ago sero nusokare nana giti mokara witinua. Wititinoinu bereze meni nu gogo wero puro witinu kau wewa awa. 10 Utura wititinoinu nukare iri ike niro kau inoiwa ema eto tama woi nusoto kapawaire meni nusokare nana eya kei awero dopewato. 11 Ago doperoto atata wero sewato awa, “Galilaya zebura ema, nikare nogoro giti iri utura niro itewi? Yesu nikare doro utura witi gewa da ago ine wero noko osamunoya.” Ago sewato awa.
Yudasra bua awa Matayas meni pumunua.
12 Aposolo nukare dirumu zazo Oliwa amira ena ewesemuro Yerusalem nate muro toiwa. Ebata dirumu zazo Oliwa awa doro Yerusalem bayai awa apunu-kaka gege awa. 13 Nukare Yerusalem nate toiro esewa so itisowa da amira baro witiwa awa. Ago witiwa amira zazo nusokare ewa: Petoro, Yohane, Yakobo, Anderea, Filip, Tomas, Batolomiu, Matiu, Yakobo nu Alifayora mai, Simon Pugeu* asinoisowa, Yuda nu Yakobora zazo amira mai. 14 Ema awa ata Yesura mia Maria ata bama eni ata Yesura namisini, nukare ami duba da wero isa bua waiko be sero inoise itiwa awa. 15 Be amire waiko be eto kaka tepo wamure Yesura ema bama 120 ami auniro itiwa Petoro meni nusokare nana soe ena eriro ego senua awa, 16 “O otao mamai naso, Yudas nu eba gita weti iwo meni Yesu pupisera amira ge nuso Ozana meni Dawidira be pumunu peu wenu ge senua, ge awa me waise sai itinua, are me wataya. 17 Yudas nu nasokare nana amira zo. Nu dai buara sai awa.” Petoro meni ago senua awa.
( 18 Yudas nu pasina wenu zuma gaewa amira moni awa puro baro ema zora zebu zuma gaero pumunua. Nu zebu amira baro duunu oti zaumunu ze wama berekuninu betenua awa. 19 Ago wenu oziga awa Yerusalem ema meni niniro zebu amira zazo ge nusokarera Akelidama asewa awa. Ge nasokaira Orara Berekunaira.)
20 Petoro meni ego senua awa, “Yere buku nasokai zazo Sam amira ena ego gayai itia awa,
Nata nuso zasu kei awaise.
So nusora ema zo oko nuaise. Agoro zo ego ewa,
Bua nuso awa zo meni paise. 21 Ge gayai ago ine itia, are ema zo meni nakare soremai Yesu betaira ena seka wero erisia amira oziga nuso toise nuanekare. Ema ego ine ami nakare soremaise: 22 Yohane meni ema bama ge ou gutinoinu Tua Yesu meni bua nuso zaawero nasokai nana soe nuasai nakai nu ama inoise noe donakai utura witisia, ema zo susura ena Yesu ama wero musia ami kei awero nakare soremaise.” 23 Petoro meni ago senu ema eto tamuwa awa. Zo zazo nuso Yosefe. Eni meni nu Basaba asinoisowa, ata eni meni awa Zastas asinoisowa. Ema zo zazo nuso Matayas awa dai tamuwa. 24 Tamuro giro isa ego sewa awa, “O Tua, ni dubara gai, are ema eto ei awa nusoto nana are gesa te inoi, awa gipeyo giro 25 aposolo bua Yudas meni dotisia awa pumae. Yudas nu bua awa doro so gegenai nuso amira bamisia.” 26 Isa ago sero vot wewa Matayas meni daininua. Ago wewa Matayas nu aposolo 11 amira nana tainua awa.