PAS PAULO MENI EFESO EMARE GAENUA
Paulo meni Roma nate ena benai sora itise pas zoeto-zoeto gaenua. Zo Efeso emare, zo Kolosai emare, zo Filipai emare, zo Filimonre. Pas ei awa gita Efeso nate bayai azimara amire nata enira bayai garise gaenua. Pas emi Tuara dubu amira susu kerenitinowia. Nakai Tuara dubu awa te-wana tama ipu nuso awa; ota nu giti kopi nasokai. Nakai ibu nuso awa; ota nu ibura zasiwi. Nakai bama nuso ine awa; ota nu iu nasokai ine awa.
1
Na Paulo meni Anutura bera Yesu Kristora aposolo wero nowena ami Tuara dubu Efeso nate itise Yesu Kristo ziro tata-tata inowewa nimorekare pas ei awa potitinona awa. Mama nasokai Anutu ata Tua nasokai Yesu Kristo nusoto nana ena dumi yagabare duba-ozaire meni semu nisokare nana niro itaise.
Anutu nu nakai Yesura nana susumuro namorekai gawa ge
potiro tepo wenua.
Anutu nu Tua nasokai Yesu Kristora Anutu ata Mama, nu awa zazo nuso de ike nanekai. Nu nakai Kristora nana susumuro ititira sogawai susu giti utura ena namorekai potinua awa. Nune gita me gita zebura siwako kaka kei awamure nuso nana benaura bemiti tepo duba saramaire nuanisekai sero Kristo emo nakai siana-katana wenua awa. Nu gita nininu itisonua, are nu Yesu Kristo emo inoise dumi pupinoise mai awiso nuso wero nuanisekai duba peure wero senu zewai wenua awa. Nu Mai bou nuso emo wero sogawai nuso ewanana namorekai nupe potinua, are nu bowi wai gege wanekai. Yesu nu orara nuso meni nakai zuma gaenu mui amu wero nowenakai. Awa pasina nasokai disenua awa. Anutura sogawai ou suru ine itewia amira te wenua awa. Anutu meni sogawai nuso awa nasokai nana niginoise kotumai susu gitire ninaire namorekai potitinowia awa. Nu nena Kristora buara wamu sero duba nusora imata gita nininu bezai itisonua, bui nuso awa namorekai kereninua awa. 10 Nena wamu toya awa ego ewa: Be kotumunua awa zora awai amire nu nena bamubamu uturata zebura awa poti dara nai amire Kristo meni mama wamunoya awa. 11 Anutu nu nena wamu wero giro duba nuso meni daba sawi kei awinowia ami gita nininu itisonua, are nakai dubu nuso wanisekai Kristora buara sianiro pumunua. 12 Awa nakare gita Kristo tuma diro noisonakare nowenakare ami nu bowi wai gege wanisekare ago wenua awa. 13 Are nikare da ago ine wewa awa. Nikare ge me niniwa, awa Oziga Ewanana nikare korawenua amire tona awa. Nikare ge awa niniro puro poti dube nitinoise Kristo tuma diwa Anutu meni Ozana namorekai seronai awa potinu pumuwa dubu nuso saore gosinowia awa. 14 Ozana awa nena Anutu meni dubu nuso namorekai potamu seroninua amira agewa gita potai awa. Agewa ami nakai numore gegenitinowia awa. Are nuanakai Anutu meni nakai soero pumai numore dai nuamunonakai, amira be awa dia wanisekai sero Ozana namorekai potinua awa. Susu amira bowi nuso meni bamubake kei awaise ago wenua awa.
Paulo meni nukare emo isa senua.
15 Ami emo na nikare Tua Yesu tuma didinowewa, ota gera otao mamai nasokai amire dumi yagaba pupinowewa amira ge bowi niniro 16 nikare kotumuro isa toise be giti kokopai Anuture toise nowena awa. 17 Ago inoise nikare emo isa ego towena awa: Tua nasokai Yesu Kristora Anutu, nu simai zasimaire amira mama, ami kotumai nisokare ziai zazai ge ninawise o susu nuso kereninua awa gawa kei awaise isa towena awa. 18 Kotumai nisokare ziai zazai amire nena ego emira susu gawise: Tua meni nikare utura nena ewa-gaewa amira mamana wawise zawa senua, o nena ewa-gaewa simai zasimaire awa dubu nuso namorekai seroninua, 19 ota putou nuso bamubake dauta-beuta awai nu tuma didinowenakai ami nasokai nana itise nakai sorepitinowia — nena ago ine amira susu ninawise isa towena awa. 20 Nu putou nuso bamubake nasokai nana itewia da ami gita Kristo betaira ena awa-uzero puro poti utura ninu wana me nusora itewia awa. 21 Poti ago ninu Kristo meni utura angelo* dapikarago dainitinowia — angelo diata angelo putoureta angelo giti kopi — amira witai nusokare potinua awa. Nu zazo bowire eni itera awa dapikarago dainitinoya, be zeme emire daba kota, ago daba itai gege itamunoya awa. 22 Anutu meni nena bamubamu dago Kristora nana duru potiro dubu nuso nakai emo nena bamubamu amira giti kopi awa numa potinua awa. 23 Kristora dubu nu siana-katana wenua awa te-wana tama ipu nuso awa. Dubu nuso meni nuso nana susumawenakai nu te-wana tama ipu te kei awero nowia awa. Noko nune nena bamubamu ziawi zewai inowia.