2
Paulo meni Yerusalem ena aposolo eni tamuro ge uge wenu niniwa.
Ago noina zepa 14 tepo wenu nato Banabare Yerusalem noko witamu sero Tito pumuro eroma witinakare awa. Awa tepo oko wena. Tua meni ge namore kereninu giro witina. Witiro ema giti kopi zazo bowire ami bua i-tupewena awa gara me amu ine wago wai azu, nukare gege itiwa amire Oziga Ewanana ema Yudakora nana ena tugata inowena awa kereniro uge wena awa. 3-5 Agoro bua nasokarera mokara ena ema eni meni esega wero ge ninai meni nuago inoise nakai Yesu Kristore tairo Mosera lo ge tepo nowenakai amira susu tamamu sero dubu nasokare nana toiro uma wewa. Nunekare ami nakai Yudara lo ge amira muire noko nuanisekai towera. Are ema ami nakare puro osamu sewa nakare Oziga Ewanana meni nisokare nana itai gege itaise zewai wero daininakare awa. Ago wenakare namore dai noisonua Tito nu Grik ema, ata ema giti kopi meni ge nasokare niniwa te wenu Tito tama aiso nuso kapaise kaka samu wewa.
Aposolo eni nukare Paulora bua giwa te wenua.
Ota ema giti kopi asai awa nukare zazo bowire nusokare neni? Nukare osaita witai amira ge tepo asinona. Anutu meni emara zazo oko kotupitinowia. Ema giti kopi ami ge seka zo oko namore susumuwa. Tepo awa. Nukare ego ine giwa awa: Anutu meni Petoro Yuda emara nana Oziga Ewanana sero sero awaise senua, da ago ine na ema Yudakora nana sero sero awanise senua awa. Ago inoise Petoro aposolo bua Yuda nana waise Anutu nu sorepisia, da ago ine Anutu meni na soremi bua naso ema Yudako dubura nana ena wisena awa. Tua bua namore potinua awa Yakoboto Sifasre ata Yohane nukare Yesura dubura giti kopi noisowa ami giro baitiwa. Are nukare nato Banabare otao inoise wana ziwa awa. Ago wero nato ema Yudakora nana bua inuanato nukare nutopekare Yuda dubura nana bua wamu sewa awa. 10 Ago inoise bogamasa dubu nusokare nana mokara nowera awa soremanisekare gege sewa. Na emokore bua awa wamu yaba inowena awa.
Paulo meni Petorora susu kereninua.
11 Ama Sifas meni Antiok nate muro tani wenu waya wenu giro na nu giti mokara gaero senena. Awa nera kota, nu opi wenua. 12 Nu gita ema Yudako eni meni tama aiso kapai tepo ge ou gutero noiwa amire dai ma eroma be dara potiro ninoisowa. Ago inoiwa Yesura dubu Yerusalem itewera amira giti kopi Yakobo ami ema eni iyetinu Antiok ema dubura susu gamu baro kei awewa. Baro kei awewa Petoro nukare giro azu wenua. Azu inoise opi ego wenua awa. Nukare nu gara Yudara lo ge dai ema wago wai azu, nu ema Yudako ge ou gutewa awa doro gago-giago awenua awa. 13 Opi inoise dubu zora nana baro noko dubu zora nana baro awenu Yuda ema eni nu giro da ago wewa. Ago wewa Banaba dai nusokare nana susumuro da ago wenua awa. 14 Nukare Oziga Ewananara ebata sonero kaka patamu wewa giro na ema enira nana giti mokara ena Sifasre ego sena awa, “Ni Yuda ema meni Yuda emara nuai amira kota, ema Yudakora nuai amira nowesa ami nogoro ema Yudako awa uzumasa Yuda emara nuai amira nuarise towesi?” Ago sena awa.
Zo nu Yesu tuma diamunoya ami ema saramai wero nuamunoya.
15 Nakai ema Yudako pasina inoise nowera nukare ago ine oko kei awenakai. Nakai Yuda ema kei awenakai awa. 16 Ata nakai ego gosinowenakai awa: Zo nu lo ge dipinowia nu awa kota, zo nu Yesu Kristo tuma didinowia nu awa Anutu meni ema saramai asinowia awa. Nakai ema saramai wamu sero giro lo ge dimai bua nasokai amira kota, Kristo tuma diai nasokai amira nakai Yuda ema dai Yesu Kristo tuma didinoise nowenakai awa. Ago inowenakai, nera kota, lo ge dimai bua meni ema wai saramai ine oko itia. 17 Nakai Yuda ema meni ema saramai wamu sero Kristo tuma didinowenakai. Nakai ami tuma diaire gege noise pasina ema wero nowenakai, ago Yuda ema meni towera, awa giro nogo samunonikai? Kristo meni nakai uzumawi pasinare wero nowenakai. Ago samunonikaita? Tepo awa. 18 Are nena gowena awa noko duero pamunona, awa na lo ge dai ema me nowena, awa nuai naso meni gatenamunoya. 19 Ata na lo ge dipinoe betero giro dona. Na Anutura nana nuamu ago wena. Are na noko lo ge dimaira biawa inoya. 20 Na Kristore dai ni pasinaira betena awa. Are nowena ei awa kotumai nasora kota, Kristo meni duba nasora nowia. Nuai zeme zebura nowena, awa Anutura Mai tuma didinoise nowena awa. Nune na emo dubara dumi pupinoise nuai nuso na emo donua awa. 21 Are na Anutura dumi yagaba awa oko azu towena. Lo ge dipinoise saramuro nuai itami sia, awa Kristo nu tepo zo betenua ago ine wamia.