PAS YAKOBO MENI GAENUA
Yakobo nu Yesura nami kiaka ami Tuara dubu Yerusalem nate noisowa amira giti kopi wero noisonua. Nu pas ei awa Yuda ema ge ninai siso-siso wero noisowa amire gaenua. Nu ewanana nuaira potai ge eure-taure gaenua. Awa susu ego garise sero ago wenua awa: Tuma diai nasokaira susu awa sai nasokai meni kota, wai nasokai meni kerenitinowia.
1
Na Yakobo meni ge ei awa gainona. Na Anutu ata Tua Yesu Kristora bua mai meni Isreli ema dubu 12 zebu susu doro ei baro ou baro awero nowewa nikare ami emo yawa sara inoise pas ei awa potitinona awa.
Otao mamai naso, nisokare nana gaero gamu wai neire-neire kei awai giro saineba duba nisokare ewanana waise. Nera kota, nakai ego gosinowenakai. Nena ago ine ami tuma diai nisokare gaero gamu inuai tatawi potai putou zewai nisokare nana kei awamunoya awa. Putou zewaira me nisokare nana kei awero baitaise. Ago wai nikare nena zo kau wai ine tepo, kokopai itise Tuara ema me wero nuamunowa awa.
Ninai bamubake kau wero giro Tua isa seu.
Nisokare nana zo meni ninai bamubake kau wero giro Anuture isa saise. Ago wai nu ema nakai bamubamu dago namorekai azu kaka samu nena potai gege potitinowia ami numore potamunoya awa. Isa awa duba eto inoise kota, tuma didinoise amire isa saise. Duba eto wamunoya ami kotumai etore noise be zo zo ama ganero noko be zo zo ama ganero awamunoya. Awa bisi meni be zo sawitinoya, noko be zo wititinoya, ago ine wamunoya. Ema ago ine ami “Na Tuara nana ena nena zo pumamunona,” ago oko samunoya. Zo nu kotumai saisaire meni ago ine wai awa tepo awa. Nu itazaitare nowia awa.
Waure nuai ami nena me tepo.
Ema ge ninai osai meni “Anutu na de ike nawi na witai nowena,” ago toise yawa sara waise. 10 Ota ge ninai waure meni “Na osai nona” asero kotumuro yawa sara waise. Nera kota, ni uzi meni eya urugu asinowia, da ago ine waure meni eya sisero tepo wamunora awa. 11 Waiko nu pina kei awero mena-mananuso meni ni uzi moyawi binero urugu asawi simai nuso tepo inowia. Da ago ine wau ema nukare omata bua gege kotupitinoise noma tepo wamunora awa. 12 Zo nu gaero gamu waira ena zewai wero nuamunoya ami yawa sara wamunoya. Nu zewai wero duba nuso me dago potai zewai wai Tua meni ina nuso potamunoya awa. Ina awa nuai me ewanana. Anutu meni ina awa ema nu ara tapinowera amire potamu seroninua awa.
Etetenaira ge.
13 Wayara etetenai meni zora nana kei awai giro ego oko saise, “Anutu meni na etetenitinoya.” Wayara etetenai meni Anutu nana kei awai ine oko itia. Noko nune ema zo wayara kaka etetenamu inowia. 14 Etetenai awa ego ine kei awinowia. Ara tamai waya nasokai meni nakai pasina wanisekai uzupitinowia awa. 15 Are ara tamai meni wasou wero mai zazo nuso pasina awa pupinowia. Pasina meni bamubake wero me nuso betai awa tapinowia awa. 16 Otao mamai naso, etetenai awa Anutu nana ena tupewia ago sara gawa me oko wae. 17 Dumi ewa-gaewa dapikarago ata bayao me dapikarago awa gege utura ena tupewera. Nena ago ami zasimaira Mama amira nana ena osisinowera. Nuso nana ena kipete-kapete waita duga zo oko itia. 18 Anutu nu kotumunu zewai wenua, are ge me nuso meni nakai mai matere bamere nuso tamunua awa. Nena bamubamu dapikarago tamunua amira gita wai awa nanekai wanisekai sero ago wenua awa.
Ge ninai awa me tepo, ata ge dimai meni me.
19 Otao mamai naso, sana niniu. Nakai dapikarago ge ninaira peu wanekai. Ata ge saire tini kapaire amira meni awa mou wanekai. 20 Tini kapaira tani inowenakai ami Anutura ebata saramai awa oko poti damu nitinowia. 21 Are nikare tani waya dapikarago ata pasina eure-taure nisokare nana itewera awa doro oreniro noise ge nuso duba nisokarera urenu itewia awa puro noiwo. Ge awa ititi nasokai soero pumai amira putou nuso nana itia awa.
22 Nikare utura ge dipinoise noiwo. Ge awa ninawa danara ge daba wamunoya, awa duba nisokare dai etete namunowa. 23 Zo numa utura ge niniro sirinoise timara wamunoya, awa nu nanekai benau asisira girokai amire 24 bamuro eya sirinowenakai ago ine wamunoya. 25 Lo ge ewanana nakai pasinara muira ena besenua awa asisi ine. Are zo nu lo ge awa eyaya gosinoise sirai tepo niniro dimamunoya, nu ami yawa sara me wamunoya.
Utura gera nuai amira ge.
26 Zo nu “Na utura gera nona” asinoise begiti nuso dia kaka wamu inowia ami duba nuso etete nitinowia. Ema ago ine awa Tuara gera nuamu wawi te kaka wamu inowia. 27 Utura gera nuai me awa ego ine itia awa. Popoiwore bama kumare ami bogamasa wero nuara giro kora-makora wanekai. Ago inoise pasinara inagayai nasokai nana itai azu wero giro etutiro nuanekai. Tani ami Anutu Mama benau nusora ena gera nuai me, o gera nuai saramai inoya awa.