OZIGA EWANANA YOHANE MENI GAENUA
Yohane nu Yesura bua mai 12 amira zo. Nu Yesura uge ei awa zebu serora ema bama emo gaenua. Nu susu ego emira gaenua: Ema bama dapikarago meni Yesu gara Kristo me wai nu tuma didinoise nuai me ewanana tamarise. Are bua Yesu meni inoisonua kota, uge-mage inoisonua amira ge witai Yohane meni gaenua.
1
Yesu Anutura ge puro muro ema wero kei awenua.
Bera ge* nu nuai gege noisonua. Bera ge nu Anutura nana giti mokara noisonua. Bera ge nu nutope Anutu. Nu awa gita susura ena Anuture dai nuai gege noisonua. Bera ge nu Anutura wana wero nena dapikarago wero tepo wenua. Ota nena kei awenua, awa nu tepo nena zo oko kei awenua. Ota wero nuai awa nuso nana itisonua. Are nuai awa emara nana zasimuro itisonua awa. Zasimai* ami mumera zasimunu mume meni zasimai siramu sero kaputinua, ata zasipitinowia awa.
Anutu meni ema zo potinu kei awero noisonua zazo nuso Yohane. Nu ami zasimaira oziga samu munua. Ema bama dapikarago zasimaira Mama tuma diarise sero Anutu meni senu kei awenua awa. Yohane nu nutope zasimaira Mama oko aewa. Nu zasimaira oziga gege awa emare samu munua.
Zasimai me nu ema bama dapikarago awa zasimai potitinowia ami be amire zebura kei awero noisonua. 10 Nu zebura itisonua. Awa gege oko aewa. Zebu dai nune wenua awa. Ago wenua, ata zebura ema bama nukare nu oko giro baitiwa. 11 Nu zebu nusora kei awenu dubu nuso meni nu giro gago-giago awewa. 12 Ata eni meni awa nukare Yesu otao wewa, o Yesu tuma diwa ami Anutura mai awiso warise sero Yesu meni zazo nusokare senua awa. 13 Nukare emara orarara ena oko kei awewa. Nukare emara ara tamaira kota, o emara sai zewai waira kota, nukare Anutura putoura kei awewa awa.
14 Bera ge nu ema wero kei awero nasokare nana soe noisonua awa. Ago wenu nakare simai zasimaire nuso ginakare. Nu Anutura Mai me, are simai zasimaire nuso nana gege itisonua awa. Nuai me ata dumi yagaba awa duba nusora bera munu puro osenua awa. 15 Susu nuso Yohane meni poti damu niro zawa sero ego senua awa, “Na nu amire sena awa, ‘Ama tupia ami nu gita wai naso inoya. Nera kota, na kaka kei awamure nu noisonua.’ ” Yohane meni ago senua awa.
16 Nakai dapikarago ami dumi yagaba ewa-gaewa awa zamai nusora ena purota puro awinowenakai. 17 Anutu meni lo ge namorekai potamu sero Mosere potinua awa. Ota Anutu meni dumi yagabare nuai mere awa namorekai potamu sero Yesu Kristore potinu puro munua awa. 18 Anutu nu ema zo meni oko ginua. Tepo-tapo awa. Are Mai nuso daimata nuso nana zazene itima awinoya ami Mama nuso namorekai kereninua awa.
Yohane ge ou gutai zaawai ema ami Yesura ge kereninua.
19 Yuda ema meni Yerusalem ena pris enire wana soga enire sewa bamuro Yohane atata wero ego sewa awa, “Ni ema aweni?” 20 Ago sewa Yohane nu susu nuso kaka bezamu kereniro ego senua awa, “Na Soyai Ema nisokare Kristo tepo.” 21 Ago senu nukare noko atata wero ego sewa awa, “Ina ni aweni? Ni Elia, Kristora awi mai ni?” Ago sewa nu ego senua awa, “Na Elia tepo.” Ago senu nukare ego sewa awa, “Ni porofete dia inowenakare awa ni?” Ago sewa nu ego senua awa, “Tepo awa.” 22 Ago senu nukare noko atata wero ego sewa awa, “Ina ni aweni? Nakare baro ema babezinoma nakare sesera menakare amire nogo samunonikare? Ni nitope nogo towesi?” 23 Ago sewa nu ina ego senua awa, “Porofete Yesaya meni ge zo gaenua awa naso nana ena me inoya. Na oziga sai ema ware gamu-gamura ena noise ego towena awa, ‘Tuara ebata kora weu sonae.’ ” Ago senua awa.
24 Ema Yohane nana muwa awa Farisayo meni potiwa muwa awa. 25 Are nukare nu noko atata wero ego sewa awa, “Ni Soyai Ema nasokare Kristo-ko sia, o Elia-ko sia, o porofete-ko sia ago tosa agiyo. Are ni nogoro ema bama ge ou gutinosi?” 26 Ago sewa Yohane meni ina ego senua awa, “Na ema ou gege gutinona awa. Ota nisokare nana ena zo kei awamunoya, nikare nu oko gosinowewa. 27 Nune naso nana atune mamunoya ami ema bamubake awa. Na ema osai me osai ami sandol* nusora asi besai ine te oko inoya.” Ago senua awa. 28 Susu awa nata zazo Betani, ou Yodan enibara itisonua, amira ana kei awenua. Yohane meni ago noise ana ema bama ge ou gutinoisonua awa.
Yohane meni Yesu nu Anutura lama asenua.
29 Pina atinu Yesu meni Yohane nana susaunu aikera ena giro ego senua awa, “Ou giu. Anutura lama. Nune ami zebu serora pasina nusokare dimuro betamunoya. 30 Na nu amire sena awa, ‘Ama mamunoya nu ami gita wai naso inoya. Nera kota, na kaka kei awamure nu noisonua awa.’ Numa owa. 31 Na natope nu gita oko gina kei awenua. Ata Isreli ema nikare oziga nuso sana ninawise sero na kei awero ge ou zaawena.”
32 Yohane meni emare ge ago sero senua awa, “Ozana meni ni guma ine wero utura ena osero nuso nana arumuro iti goisena. 33 Na gita nu oko gina kei awenua, ata Anutu meni nane ema bama ge ou gutanise sero ego senua awa, ‘Ozana osero nuso nana arumuro itai ema ami ge sai amire ema bama Ozana pumamunora.’ 34 Are nama ana susu nuso giro ego tona ewa: Nu Anutura Mai me awa.” Yohane meni ge ago senua awa.
Yesu meni bua mai zoeto-zoeto pumunua.
35 Pina atinu Yohane ata bua mai nuso eto ami dopero itiwa 36 Yesu tupinu giro Yohane meni ego senua awa, “Anutura lama owa.” 37 Ago senu bua mai nuso eto meni ge awa niniro Yesura nana ama bamuwato awa. 38 Bamuwato Yesu meni kapeteniro giro numoreto ego senua awa, “Nito ne kau inowito?” Ago senu nuto ego sewato awa, “Rabai, (Ge nasokaira, “Gipai ema”) ni so nera itesi?” 39 Ago sewato Yesu meni ego senua awa, “Muuto gaweto.” Ago senu mai eto meni nu ama ganero sora witiwato awa. Witiroto waiko be da numore dai itiwato. Awa waiko diti osisinoinu 4 klok wenua, are ago wewato awa.
40 Nuto Yohanera ge niniro Yesu ama ganewato amira zo zazo nuso Anderea. Nu Simon Petorora nami. 41 Anderea nu nami nuso Simon eya tamuro ego senua awa, “Nato Yuda emara Soyai Ema zazo Mesia awa tamenato.” (Mesia awa Kristo). 42 Ago sero Yesura nana uzumunu baro kei awewato Yesu meni Petoro giro ego senua awa, “Zazo niso Simon. Ni Yohanera mai. Ata na zazo niso seka Sifas asinona awa.” (Ge nasokaira, “Omata Arama”) Ago senua awa.
43 Pina atinu Yesu nu Galilaya zebura bayamu sero eriro Filip tamuro ego senua awa, “Ni na ama gane.” Ago senua awa. 44 Filip nu Besaida natara. Andereato Petorore nuto dai nata da amira. 45 Are Filip meni Nataniel tamuro ego senua awa, “Ema Mose meni lo gera ge nuso gaenua, o porofete eni meni da ago gaewa, ema awa tamenakare. Nu Yesu, Yosefera mai. Nu Nasarete natara awa.” 46 Ago senu Nataniel meni ge ina ego senua awa, “Nena kokopai zo meni Nasarete nate ena kei awai te inoita?” Ago senu Filip meni ina ego senua awa, “Ago tosaya mu baro gase.”
47 Ago senu Nataniel nu Yesu nana bamunu Yesu meni giro ego senua awa, “Ei giu. Ema ei awa Isreli ema me. Ge opi sai duba nusora tepo.” 48 Ago senu Nataniel meni Yesu atata wero ego senua awa, “Ni nogo nogo wero susu naso gosinosi?” Ago senu Yesu meni ina ego senua awa, “Filip meni ni kaka tamamure nane ni ni fik susura itesa gena awa.” 49 Ago senu Nataniel meni ina ego senua awa, “Gipai ema, ni Anutura Mai me. Ni Isreli emara ema tua.” 50 Ago senu Yesu meni ina ego senua awa, “Ni fik susura itesa giro sesena amira gege na tuma didinosua. Tani zeme gesa awa osino gege. Ata ama nena me bamu kei awero bayai gosinuamunosa.” 51 Ago sero numore ego senua awa, “Na me memeka sane. Nikare utu be zaumai amire Anutura angelo dubu meni na Emara Mai amira nana witiro osero awara gamunowa awa.” Ago senua awa.