2
Maria meni Yesu pumunua.
Zekarayara ara meni mai Yohane pumunua be amire Romara ema tua Sisa Ogastas nu lo zo potiro nukare ema bamera zazo te dago gayarise senua awa. Awa zaawero mena zazo gaewa awa. Are Sairinias nu Siria zebura ema tua wero itisonua be amire zazo gaewa awa. Are be awa ema bama zere dago nukare zazo nusokare gayamu nata susu nusokarera bamuwa awa. Yosefe nu Dawidira saisibuna amira zo, are nu Galilaya zebura nata Nasarete awa doro bamu Yudaya zebura niro Dawidira nata zazo Betelehem asinoisowa amira bamunua. Nu bama seronai nuso Mariato bamuwato awa. Nuto zazo nusoto gayarise sero bamuwato awa. Ata Maria nu mou wai. Nuto nata amira itiwato Maria mai pumaira be nuso munua. So esewara awa ema bama meni puro tepo wero itiwa. Are nu mai nuso mata mua mai awa pumuro mo meni dowero poti bulimakao betawara ninu itinua.
Angelo dubu meni wo sipsip dia wai emare sewa.
Nata amira atune ema eni wo sipsip nusokare pire dia inoiwa, Tuara angelo zo meni nusokare nana kei awenu Tuara zasimai bamu zasimunu nukare giro azu bamu wewa awa. 10 Ata angelo meni numorekare ego senua awa, “Nikare azu oko wawe. Sana niniu. Na Oziga Ewanana puro nisokare nana tupena. Oziga awa emare bamere dapikarago niniro yawa sara bamubake wamunora. 11 Be emire Dawidira nate ena bama zo mai pumia. Mai ami nikare wayara ena soero pumamunoya. Nu awa Tua nisokare Kristo awa. 12 Ata nikare nu ego ewa gawa kei awamunoya: Nikare mai zo gamunowa, awa mo meni dowai. Nu bulimakao betawara duro itia.” 13 Angelo nu ago toinu utura angelo dubu dainiro nukare eya kei awero itiwa ami numore dai Anutura zazo de ike nitinoise ego sewa awa, 14 “Utura ena Anutura zazo bamu waise. Zebura ena ema bama Anutu meni gawi ewanana inowera amira nana bega kei awinoya.” Ago sewa awa.
Wo sipsip dia wai ema nukare bamuro Yesu giwa.
15 Angelo dubu nukare doro ewesemuro bamu utura nitinoiwa wo sipsip dia wai ema nukare ego sewa awa, “Nakai Betelehem nate barokai nena kei aweti Tua meni namorekai gipetia awa ganekai.” 16 Nukare eya baro Mariato Yosefere itiwato giro mai uno bulimakao betawara duro itinu giwa awa. 17 Nukare mai giro mai unora ge giwa awa kereniro sewa awa. 18 Ge awa kereniro sewa ema dago wo sipsip dia wai emara ge awa niniro kotumai saisai wewa awa. 19 Ata Maria nu ge bamubamu awa dago duba nusora potinu itinu nu kotupitinoise noisonua awa. 20 Wo dia nukare ewesemuro baro Anutu bowi inoise zazo nuso de ike niwa. Nera kota, angelo meni ge senu giwa awa dago te maira nana ena giwa.
Nukare Yesura zazo sewa.
21 Ama waiko be 8 ago tepo wenu nukare maira tama aiso kapero zazo nuso Yesu asewa. Nu miera nana tinira ena kaka kei awamure angelo meni zazo awa senua.
Simionto Anare nuto Yesu Anutura ibu bamura ena giwato.
22 Mia maire korawai saramariseto Mose meni lo ge potinu itisonua, are be nuso awa munu giro mama mia meni mai awa Tuara nana benaura potamu sero puro bamu Yerusalem niwato awa. 23 Awa Tuara lo ge gayai ego itia amira te wewa: “Mai mata mua mai nukare miera nana tinira ena kei awara giro nukare awa Tuara gegenai awa.” 24 Noko nuto Tuare zame potamu sero bamuwato. Awa Tuara lo ge sai ego itia amira te wewato: “Nikare miera zame potamu sero giro ni niu etota ni guma seka eto awa potiwo.”
25 Are ema zo Yerusalem itisonua zazo nuso Simion. Nu ema ewanana, ata nu Tuara ge ninai ema. Nu Isreli emara Soyai Ema awa kei awai gamu dia itisonua. Are Ozana meni Simionra nana itisonua. 26 Ozana meni numore emoko ego senua awa, “Ni eya oko betamunosa. Tepo awa. Ni noma Anutura Soyai Ema zazo Kristo awa giro amire betamunosa.” 27 Are Ozana meni nu awa-uzenu nu baro Anutura ibu bamura toiro itinu mia mama meni mai Yesu puro muwato awa. Awa nuto tani warise sai awa numore wamu puro muwato awa. 28 Are Simion nu wana nuso meni mai awa puro Anutu bowi ego wenua awa,
29 “O Tua, ni ge gita namore sesa awa me wetia, are sasa na bua mai niso duba ewananare betane.
30 Giti moka naso meni nena nakare soero pumaise wesa awa gosinona.
31 Ni Soyai Ema ei awa sia wesa, awa ema bama dapikarago garise sero wesa.
32 Nu awa zasimai ine awa. Are nu ebata niso ema Yudakore gipamunoya. Ago wero Isreli dubu amira zazo de ike namunoya.”
33 Yesura mia mama nuto Simion meni numore ge ago senua amira kotumai saisai wewato. 34 Are Simion meni nukare gawa wero maira mia Maria amire ego senua awa, “Sana niniyo. Mai ei awa Isreli ema bama zaumaise sai itia awa. Are eni meni nu giro duro waya wamunora. Ota eni meni awa nu giro zewai wero dopamunora. Nu awa Anutura ebata gipai ema awa. Are ema witai meni numore ge waya-kawaya samunora. 35 Ago wara kotumai nusokare bezai awa kei damu namunoya awa. Noko duba nai bamubake niso nana kei awamunoya. Duba nai awa moka niso kasiwa meni gayai ago ine kei awamunoya.” Ago senua awa.
36 Porofete bama zo itisonua zazo nuso Ana. Nu Fanuelra mai. Nu Ase dubura zo. Nu zai me zai. Nu gita ema atiro ema nusore dai zepa 7 noiwato 37 ema nuso betenu nu imata itisonua. Are zeme zepa nuso 84. Are nu Anutura ibu bamu kaka duamu noisonua. Nu nena nai sieniro isa bua inoise itisonua. Are nu Anutura bua pi waiko zizinoise noisonua awa. 38 Are be amire nu dai zorage muro kokopai Anuture senua. Ago wero nu mai amira ge awa ema Anutu meni Yuda ema bama noko soero pumaise sero dia inoisowa amire kereniro senua awa.
Yosefe nu maeto miere puro ewesemuro Nasarete bamuwa.
39 Nukare nena bamubamu Tuara ge meni warise sai itinua awa dago wewa tepo wenu ewesemuro Galilaya zebura baro Nasarete nata nusokarera kei awewa awa. 40 Ana mai baziro bamu wero mai putoure wenua awa. Ago wero nu kotumai ewa-gaewa saisaire wenu Anutura gawa nuso nana itisonua awa.
Yesu zepa nuso 12 tepo wenu amire Anutura ibu bamura bamunua.
41 Yesura mia mama nuto zepa sero pura bamu zazo Betai Daininua awa gamu sero Yerusalem nate wititinoisowato awa. 42 Are Yesura zepa 12 ago tepo wenu giro nukare tani awa ama ganero pura be amire Yerusalem nate witiwa. 43 Ama pura bamura be tepo wenu nukare ewesemuro bamuwa awa. Ata mai Yesu nu Yerusalem ago dago itinua. Mia mama nuso meni nu itinua awa kaka gamu. 44 Nuto nu ema bama enire dai aita wetia ago sewato. Are waiko nuto aita weroto dubu nusotorata noko otao mamai nana ena tamamu wewato tepo wenu 45 kau wewato ata tepo. Ago wenu giro nuto nu tamamu sero ewesemuro Yerusalem bamuwato awa. 46 Nuto nu tamaira bua wewato waiko be etorobara ago tepo wenua. Ago wero amire ama meni awa nu ibu bamu du itinu tamuwato awa. Nu gipai emara nana soe arumuro itise ge ina-sa wero ninitinoise itiwa. 47 Ema ge nuso awa niniwa ami kotumai nusota ina-sa wai nuso amira titibi awewa. 48 Are nuto nu giroto titibi awero baitiwato awa. Ago weroto amire mia nuso meni numore ego senua awa, “Bou, ni nogoro namoreto ago wetesa nato mamere duba nasoto mou-mau weti ni tamai bua inonito?” 49 Ago senu nu mia mamere ego senua awa, “Nito nera nama tamai bua inowito? Nama Mama nasora sora itanise sai itia, awa nito kaka gamu ni?” 50 Ago senu nuto ge amira susu kau wewato awa.
51 Ago wero nu numoreto dai ewesemuro baro Nasarete kei awewa. Ago wero ana be giti nu ge nusoto dipinoise noisonua awa. Are mia nuso meni ge awa dapikarago poti duba nusora ninu itisonua awa. 52 Yesu noe baziro ema bamu wenu kotumai nuso ewanana kei awero baitinua awa. Are Anutu ata ema nukare Yesu giwa ewanana wero baitinua awa.