OZIGA EWANANA MATIU MENI GAENUA
Matiu, nu Yesura bua mai 12 amira zo. Zazo nuso zo Lewi. Nu Yesura uge ei awa Yuda ema otao mamai nuso emo gaenua, are nu porofetera ge gayai witai awa ge nusora susumuro gaenua. Awa Yesu nu Yuda emara Mesia me awa gipai garise sero ago wenua awa. Ge uge-mage witai Yesu meni inoisonua awa Matiu meni gaenua awa.
1
Yesu Kristora ewowo-kawowo amira zazo.
Ema kei awi-tupie dowa Yesu Kristo nu Abrahamto Dawidira saisibuna nusoto zo meni kei awenua, amira uge.
Abraham nu Isakara mama.
Isaka nu Yakobora mama.
Yakobo nu Yuda ata namisini nuso ata amira mama.
Yuda nu Pereseto Zerara mama. Mia nusoto awa Tema.
Perese nu Hesronra mama.
Hesron nu Ramura mama.
Ramu nu Aminadapra mama.
Aminadap nu Nasonra mama.
Nason nu Salamonra mama.
Salamon nu Boasira mama. Boasira mia awa Rehap.
Boasi nu Obedera mama. Obedera mia awa Ruti.
Obede nu Zesira mama.
Zesi nu ema tua Dawidi amira mama.
Dawidi nu Solomonra mama. Solomonra mia awa Yurayara bama kuma.
Solomon nu Riaboamra mama.
Riaboam nu Abaisara mama.
Abaisa nu Asara mama.
Asa nu Yeosofatra mama.
Yeosofat nu Yoramura mama.
Yoramu nu Usayara mama.
Usaya nu Yotamura mama.
Yotamu nu Ahasira mama.
Ahasi nu Hesekayara mama.
10 Hesekaya nu Manasara mama.
Manasa nu Amosira mama.
Amosi nu Yosayara mama.
11 Yosaya nu Yekonaya ata namisini nusore amira mama. Be amire Yuda emara iwo meni nukare beniro puro bamu zebu Bablilon amira niwa. 12 Nukare puro bamu Bablilon niwa amire Yekonaya nu Siatielira mama.
Siatieli nu Zerababora mama.
13 Zerababo nu Abiudura mama.
Abiudu nu Elayakimra mama.
Elayakim nu Azora mama.
14 Azo nu Zedokra mama.
Zedok nu Akimura mama.
Akimu nu Eliudura mama.
15 Eliudu nu Eleasara mama.
Eleasa nu Matanra mama.
Matan nu Yakobora mama.
16 Yakobo nu Yosefera mama.
Yosefe nu Mariara iu awa. Ota Maria meni awa mai Yesu zazo nuso Kristo sai, awa pumunua. 17 Kei awai awa ego ine kei awero muwa awa. Abrahamra nana ena kei awero tupie dowa Dawidi kei awenua, awa kei awai dubu nukare 14 wewa. Ota Dawidira nana ena kei awero tupie dowa iwo meni Yuda ema puro bamu Babilon zebura niwa awa kei awai dubu da ago ine 14 wewa. Ota be amira ana kei awero tupie dowa Kristo kei awenua awa da ago ine kei awai dubu 14 wewa awa.
Yesu kei awai nusora uge.
18 Yesu Kristo kei awenua amira susu awa ego itia ewa. Mia nuso Maria nu Yosefere seroniwa noisowato awa. Ata nuto kaka tayamu seronai gege noiwato Ozana meni tani putoure wenu Maria wasou wenua awa. 19 Ago wenu iu seronai nuso Yosefe nu etutiro noisonua, are duba nuso meni ego senua awa, “Na nu saitiro duamunona. Nu bewana wisia amira na nu gera potana menai azu, saitiro kora wero duamunona.” Ago senua awa. 20 Ago wamu kotupitinoise noinu Tuara angelo zo meni numore atuara ena kei awero ego senua awa, “O Yosefe, ni Dawidira sibuna, bama seronai niso Maria pumamu inoise kotumu-katumu oko wase. Bama mou wataya awa mai Ozanara awa. 21 Mai mata diri pumamunoya nune ami dubu nuso pasina nusokarera ina amira ena soero pumamunoya, are zazo nuso Yesu aseyo.” Angelo meni ago senua awa. Zazo amira susu awa Anutu Soyai Ema awa.
22 Nena bamubamu kei awenua awa porofete zo meni Tuara bera ge ego senua awa me waise kei awenua awa.
23 Sana niniu. Mai bama diri zo gita ema zore kaka tayamu ami wasou wero mai mata diri pumamunoya amira zazo nuso Emanuel asamunora. (Ge nasokaira “Anutu meni namorekai dai nowia.”)
24 Yosefe atua inoinu Tuara angelo meni ge numore senua, awa niniro giro seka wero eriro ge dimuro Maria puro witi so nusora ninua awa. 25 Ata iu ara kaka wamu nomiteto amire mai mata diri pumunua. Pumunu giro Yosefe meni mai zazo nuso Yesu asenua awa.