16
Yesu noko erinua.
Sabat pura be tepo wenu Maria nata nuso Madala amireto Maria nu Yakobora mia, nuto ata bama Salome ami baro ou zama saira siwo Yesura woi tame zozamu sero zuma gaero pumuwa awa. Are purara be namba wan zazo nuso Sande awa kei awenu pina atinu nukare pina gamu bi diti nusora bamuwa awa. Nukare susawise nutopekare ina-sa wewa awa, “Ai meni omata zo so be gazai awa nakai emo dereweniro enibara potamunoi?” Ago sewa, nera kota, omata awa bamubake. Ago sero iri gita niro omata awa so be doro enibara itinua awa giwa. Are nukare omata sora toiro mai seka zo wana mera arumuro itinua awa giwa. Mai amira mo kapawai awa iboi-tatana. Bama meni nu giro mamana awewa. Ago wewa mai ami numorekare ego senua awa, “Nikare azu wamu dou. Nikare Yesu Nasaretera ema detera betisia awa tamamu sero tupewa. Nu eria. Nu ego oko itia. Masi woi nuso ago potisera awa giu. Ata nikare bamuu, bua mai nuso eni ata Petorore dai ego sawa gare, ‘Nu Galilaya zebura gita susawia. Are nikare baro nu ana gamunowa awa. Ge da ago ine gita nimorekare sisia.’ Ago seu gare.” Ago senu nukare omata so doro sumuro bamuwa. Nera kota, nukare azu wero wetu wana zipewa. Are nukare azu inoise ge ema zore kaka samu wewa awa.
Maria nata nuso Madala ami Yesu ginua.
[ Yesu meni purara be namba wan zazo Sande amire pina gamu eriro nutope gita Maria nata nuso Madala amira nana kei awenu ginua awa. Gita Yesu meni bi 7 Mariara nana ena tunenua. 10 Bama ami baro Yesura dubu di toise dibe inoise itiwa amire ego senua awa, “Na nu gena.” 11 Ago senu nukare bama meni Yesu seka wero erinu ginua amira ge senua awa niniwa me oko wenua.
Yesura bua mai eto meni Emeas ebete ena Yesu tamuwato.
12 Ama Yesu meni benau ewe wero ema eto ebete susauwato soe ena nutope nusoto nana kei awenu giwato. 13 Nu numoreto dai noinu nu giwato kei awenu giro nuto noko tera Yerusalem baro Yesura dubu enire sewato, ata nukare ge nusoto niniwa me kaka wamu wenua.
Yesu meni bua mai nuso buara potinua.
14 Ama nu bua mai nuso 11 ami nena ninoise itiwa amire nutope nusokare nana kei awenu giwa. Ema bama eni meni Yesu erinu giwa amira ge sewa niniwa me kaka wamu wenua amira nu nukare senenua. 15 Nu numorekare ego senua awa, “Nikare teya-taya wero zebu sero baro Oziga Ewanana erama dapikaragore seu gare. 16 Zo nu Oziga Ewanana niniro na tuma diro ge ou gutamunoya, nu awa Anutu meni soero pumamunoya. Ata zo nu Oziga Ewanana niniro na tuma kaka diamu wamunoya, nu awa Anutu meni gera potai duwamunoya awa. 17 Erama na tuma diamunora ami tani putoure ego ine wamunora: Nukare bi be nasora tunamunora; nukare ge ewe-pape gita kaka ninamu awa samunora; 18 nukare zi mai gamai awa ziro oko waya wamunora; nukare ou waya niro betai awa namunora, awa nukare yaya oko pumamunora; nukare wana nusokare ema yayare amira nana tame potara ewanana wamunora.” Ago senua awa.
Anutu meni Yesu pumuro poti utura ninua.
19 Tua Yesu meni bua mai nusore ge senu tepo wenu Anutu meni nu puro witiro poti utura ninu nu Anutura wana mera arumunua awa. 20 Ago wenu nukare teya-taya wero Oziga Ewanana so dapikaragora ena toisowa. Ago wasara Tua meni ge nusokare sogawai zewai waise sero nukare soremasai tani putoure inoisowa awa.]