PAS PAULO MENI FILIPAI EMA DUBURE GAENUA
Paulo meni Roma nate ena benai sora itise pas zoeto-zoeto gaenua. Zo Filipai emare, zo Kolosai emare, zo Efeso emare, zo Filimonre. Nu gita Filipai nate noisonua. Nu pas ei awa ego emira gaenua: Tuara dubu Filipai nate noisowa ami moni eni poti dara niro Epafoditora wanera potiwa puro baro Paulore potinu pumunua awa. Are Paulo meni kokopai numorekare samu sero pas ei awa gaenua. Nu benai sora itise saineba yawa sara wenua, da ago ine nukare Yesu emo yawa sara be giti warise senua.
1
Nato Pauloto Timotire, Yesu Kristora bua mai, ami nikare Filipai natara Kristo Yesura gegenai ema bama ata simaire giti kopire nowewa nimorekare pas ei awa potitinonato ewa. Mama nasokai Anutu ata Tua Yesu Kristo nusoto nana ena dumi yagabare duba-ozaire semu nisokare nana niro itaise.
Paulo nu Tuare kokopai asenua.
Na eyaya nikare kotupitinoise Anutu nasore kokopai asinowena awa. Nikare Oziga Ewanana ninitinoise namorekare dai tairo bua i-tupewewa, ami emo begomo towena awa te nikare dapikarago ami emo duba kokopai wawi Tuare kokopai asinowena. Ago inoise ego ine gosinowena. Bua kokopai duba nisokarera zaawenua ami bua inoma pesunitinuai amire Yesu Kristo maira be nuso kei awamunoya. Na nikare dapikarago ago gawena te inowia, nera kota, na benai sora enata damu ena Oziga Ewanana emo ge bua wawena nikare dapikarago na sorepitinoise soga inowewa. Are na duba naso meni nikare sipunitinowena awa. Yesu Kristora duba nasokai nana zewai itewia, da ago ine duba naso nisokare nana zewai itewia, awa Anutu meni gosinoya.
Dubara dumi nisokare meni dubare kotumaire ninai nisokarere pumai zewai waise be giti begomo toise nowena awa. 10 Are nikare nena awina-dawina wero Yesu Kristora kei awai be awa kotupitinoise duba saramaire pasina amu noiwo. 11 Ago wawa Yesu Kristo meni nikare sogawai saramuro nuaira me zamaire awa tamuro Anutu bowi inoise zazo nuso de ike nawe.
Paulo benai sora itisonua ami Oziga Ewanana soremunua.
12 Otao mamai naso, nikare ego gawise tona. Naso nana ena tani kei awisia awa Oziga Ewanana tepo waise kota, kei awero baitaise kei awisia awa. 13 Nera kota, na Kristo emo benai ema wero itena amira ge Sisara soldia ata ema eni nusokare nana dane toiro tepo wisia awa. 14 Are benai sora itena giro otao mamai nasokai eni bamu ami Tua kotupitinoise azu tepo peu wero Anutura ge towera awa. 15 Ema eni kotumai waya namore pupinoise namore wiza atata ge toise Kristora ge tugata inowera. Ata eni meni awa duba kokore towera awa. 16 Nukare towera, awa na ego itise Oziga Ewanana soga wanise sai, are namore dubara dumi pupinoise towera. 17 Ata eni meni awa opi toise zazo nusokare bamu waise puro wititinoise Kristora ge toise ego towera awa, “Nakai Paulora benai awa noko susupitinoise yaya nuso nana tame potanekai,” asero ago inowera. 18 Ata saineba, nukare tani neire-neire opita me ni, awa inoise Kristora ge sawera susawewia, are duba naso meni yawa sara inoya awa.
Paulo nu nuaire betaire emo yaba wenua.
19 Na yawa sara wai gege inoise nuamunona. Nikare na emo begomo bua wawa Yesu Kristora Ozana meni na soremai nena emi namore yawa sara tamamunoya awa. 20 Agoro menai oko tamamunona, awa gosinona. Na zewai wero tupewena ago ine i-susawiamunona. Na nuamunonita betamunoni, awa saineba, tama aiso nasora ena Kristo bowi wamunora, awa gosinona. 21 Kristo meni nuai naso inowia. Betai meni nena bamubake namore tamamunoya. 22 Ata na zebura itise nuamunona, awa na buara me noko tamamunona. Are na nena nera peu wamunoni, asinoise itazaita inoise duba zazaupitinona awa. 23 Na zota zo awa eto dago yaba inona. Zebu doro baro Kristo tamuro numore dai nuai amira ara tamai naso meni awa bamubake. 24 Ata nikare popoiwo wai azu, na zebura nuana te wamunoya. 25 Agoro ego ine gosinona awa. Na nikare soremana tuma diai nisokare be mai yawa sarare dai nuawise na seka itise nimorekare dai nuamunona. 26 Are na nisokare nana noko muro nuana na emo inoise Yesu Kristo bowi wamunowa.
Kristo emo zewai wero dopanekai.
27 Nikare nuai nisokare kora wero Kristora Oziga Ewanana amira te noiwo. Nikare otao inoise duba da wero tairo gamuro awinoise Oziga Ewananara nuai ami emo zuzuna inoise noiwo muro gane. Ota na asike noise bowi nisokare ninane. 28 Ago inuawa iwo dubu nisokare meni putou nisokare oko puro osamunora. Ago wawa Anutu meni nukare dotinoise nikare soyamunoya amira susu kei damu nai gamunora. 29 Anutu meni Kristora dubu wawise nininua, awa nu tuma diawise gege kota, nu emo yayara tame dai nuawise nininua awa. 30 Na gita zuzuna wena giwa, noko zeme da ago wawena oziga naso ninitinowewa, zuzuna da ami nikare tapinowia awa.