PAS PAULO MENI ROMA EMARE GAENUA
Paulo meni Korinti nate itise pas ei awa gaenu bama Fibi meni puro Roma nate bamunua. Tuara dubu Roma nate noisowa, nukare awa Yuda ema ge ninaire ata ema Yudako ge ninaire. Pas emira susu ego ewa: Yesu meni nakai korawenua amira ge me susure awa Paulo meni siana-katana wero amire tutuku-tataka niro gaenua. Nakai dapikarago awa pasina ema; Mosera lo ge dimai amira kota, tuma diai amira ewanana wenakai; Yesu nana susumuro nuai amira susu; Anutu meni Yuda ema kaka duamu — amira ge Paulo meni Roma emare gaenua.
1
Paulo meni bua nusora susu kereninua.
O Roma ema, na Yesu Kristora bua mai Paulo meni ge ei awa nimorekare gainona. Yesu Kristo meni na pumai aposolo nuso wero noise Anutura Oziga Ewanana sero sero awana zebu sero bayaise na pumunua. Oziga Ewanana nuso awa kei awaise gita Anutu meni porofetere kereninu amire Tuara ge bukura gaewa. Oziga Ewanana awa Mai nuso Tua nasokai Yesu Kristore sewa awa. Nu aisore dai kei awai awa Dawidira saisibunara nana ena kei awenua. Ota ititi nuso awa Anutu awa. Anutu meni Mai nuso putoure awa kereniro baitamu sero betaira ena awa-uzenu seka wero erinua awa. Yesu Kristo meni na awa-diro sorepitinoise aposolo bua namore potinua. Bua awa namore potiro na zebu sero ema ge tugata wana niniro Yesu tuma didinoise ge nuso dimara zazo bowire nuso bayaise senua. Nikare da ago otao mai nusokare, are Yesu Kristora ema dubu wero nuawise sero nikare zawa senua awa. Nikare Roma nate nowewa ami Anutura zawa sai awa niniro dubu nuso wero nuawewa nikare awa ara tapinowia, are na nimorekare ge ei awa gainona. Mama nasokai Anutu ata Tua Yesu Kristo nusoto nana ena dumi yagabare duba-ozaire semu nisokare nana niro itaise.
Paulo meni Romara ge ninai dubu gamu senua.
Na ge ei awa nimorekare gayamu sero gita ego tona awa. Tuma diai nisokarera me awa ema zebu sero meni gawera ewanana inowia, are na nikare dapikarago ami emo kokopai sawena Yesu Kristora nana baro semu Anutu naso nana nitinowia awa. Na Mai nusora Oziga Ewanana tugata-magata inoise duba naso meni Anutu sou inowena ami ego gosinowena. Na Tua isa towena awa te zazo nisokare poti Anutura nana benaura nitinowena. 10 Na isa tuana Anutu meni gai te wai giro ebata naso awa tamai nisokare nana eya mamu sero isa towena. 11 Awa nera kota, na nisokare nana muro Ozanara putou pumaira nena eni awa potana puro zewai wero nuawise sero na nikare gaira yaba inowena. 12 Na ego emira tona. Na nisokare nana mana tuma diaira me awa ina-gipa werokai gosinoise soga ina-wa wanekai. 13 Agoro gera otao mamai naso, nikare susu naso sirai azu, ego sana giu. Na tani ema Yudako enira nana ena inowena da ago ine nisokare nana muro bua wana me kei awaise sero nisokare nana mamu towena awa. Agoro mamu tuawena nena eni meni ebata naso gazinowia. 14 Na ema dubu eure-taure — ewa emata dirumu ema o ema ninaireta ninai tepore — numorekare Oziga Ewanana sanise sai awa. 15 Are Roma ema nikare da ago na Oziga Ewanana tugata wamu sero duba naso meni peu inowia awa.
Oziga Ewanana meni duba saramaira ebata kerenitinowia.
16 Na Oziga Ewananare gawena tani menaira ine oko inowia. Awa Anutura putoura. Are tuma diamunora, awa te nukare soero pumamunoya. Gita Yuda ema kora wenua, ata zeme ema Yudako dai kora inoya. 17 Anutu meni ema bama sewawi giti moka nusora duba saramaire inowera amira susu awa Oziga Ewanana ami kerenitinowia awa. Sewai saramaira susu awa ego ewa. Tuma diai gege didinowera ami Anutura giti mokara duba saramaire wero nowera. Amira ge gayai zo ego itia awa,
Zo nu tuma diaira duba saramamunoya
ami nuai me awa tamamunoya.
Erama meni Anutu poti gutipe niwa.
18 Ema meni Anutu poti gutipe niro pasina inoise ge me patitinowera, are tini kapai nuso meni awa ama utura ena kei awamunoya, awa gita kerenitinowia. 19 Anutu meni susu nuso eni awa ema meni gai kei awai sogo awa kereninu nasokai nana damu-damuke itewia. 20 Ata Anutu meni nena dapikarago tamunua be amira ana zaawero susu nuso eni eramara giti moka meni gai ine tepo awa poti damu nitinowia. Susu ego emire tona. Awa putou nuso itai gege itai, o nu erama kota nu Tua me awa. Are susu nuso awa erama meni nena wenua awa gosinoise susu nuso dai gosinowera. Are nukare pasina nusokare begi inoise “nakare susu nuso kaka gamu,” ago sai ine tepo awa. 21 Nukare awa Anutu noya awa gosinoise amire gawera kaka nuamu ine wawi nu bowi kaka wamu inoise numore kokopai kaka samu inowera awa. Nukare nena me amu awa kotumawera duba dau wawi mume meni dowinowia. 22 “Nakare ninaire nonakare” asinowera, ata duba dau inowera. 23 Nukare Anutu simai zasimaire nuai gege nowia awa doro erama betinowera amira ititi o ni wore zire, nena saisai amira ititi kewero puro noise Tua nasokai asero bowi inowera awa. 24 Ago wewa Anutu meni nukare donu duba meni duba-duba tebe-tabe inoise waya wero tama aiso nusokare waya ina-wa wewa. 25 Are nukare Anutura ge me doro ge opi sai awa pumuwa. Ago inoise tamai Mama nusokare awa doro nena Tua meni tamunua awa sou inoise bowi wewa awa. Nukare ago inoisowa ata nakai nu nena tamuro tepo wenua ami emo nu awa bowi wai gege inuanakai te wamunoya. Iyo. Me awa. 26 Ema bama nukare Anutu dowa giro ina donu duba-duba wai nena waya awa tamuwa awa. Ago wero bama nukare Anutu meni atiro nuaira ebata senua awa doro ebata waya zo bama meni nuai ine tepo amira bamuwa awa. 27 Ago wero ema nukare da ago ine ibanare asinire wero nuai awa doro duba nusokare duba-dubara niao bamubake awenu nukare nutopekare ina-sana wamu yaba wewa. Ago inoise tani-butani menaire wewa. Are tebe-tabe wai nusokarera ina awa dubare tamare gera wai tamuwa awa.
28 Nukare Anutura susu gosinoise amire kaka gamu meni wago wewa giro donu kotumai waya puro noise tani wai ine tepo awa wewa. 29 Ago inoise tani waya amira susu eure-taure ego awa puro noisowa: Pasina wai, tani waya wai, ema zora nena emo duba-duba wai, ema eni waya wamu sai, kotumai waya ina-pa wai, ema dai betai, ge bawai, ema etetenai, be dumu ina-wa wai, 30 ge busai, zuzu sai, Anutu iwo wai, isa-naisa wai, tama puro witai, tama bowi wai, pasinara ebata seka tapinuai, miamai mamanara ge dai, 31 dau wero nuai, ge sero duai, dikai emo dumi kaka pumamu nuai, zo amai tepo nuai. 32 Anutu meni ema tani ago ine inowera awa betarise senu zewai wenua, awa gosinowera, ata saineba, ago inowera. Awa gege kota, susu eni dai wawera gawera ewanana inowia awa.