2
Ema bama zezewenai amira ge.
Ata nine meni awa nuai mera ge itia amira te sero gipero aweyo. Numorekare ego toise noiyo. Ema zezewenai meni ou zewai awa pena-pana nai azu. Nukare tani ewanana gege puro nuara ema bama meni gara ewanana waise. Kotumai ewananare nuarise. Tuma diai zewaire nuarise. Dubara dumire nuarise. Awa-diaire nuarise.
Da ago ine bama zezewenaire ego toise noiyo. Tuara ge bama me nuarise. Nukare ge busai azu. Nukare ou zewai amira duba-duba oko warise. Nuai koko awa gipinuarise. Ago inoise bama tama sekare awa sero gipero awara ibanare mai awiso nusokarere dumi yagaba pupinoise nuarise. Bama seka meni kotumai ewananare nuarise. Nukare pasina tepo saramaire noise so-mara nusokarera nena dia inoise dumi yagaba pupinoise ibanara ge dimarise. Awa ema eni meni Anutura ge isai azu, bama seka meni ago ine nuarise.
Mai sekare soumaire amira ge.
Mai sekare ge da ago tuasa nukare kotumai ewanana gege puro nuarise. Ni nitope bua ewanana dapikarago amira gita inoise nuasa eni meni bua niso awa giro ni ama ganare. Ni ema bama ge tugata wamu sero giro ge me gege sero gipero aweyo. Ge opi zo oko susumase. Tani kokopai gege kotupitinoise gipai bua nuasa ema bama meni gara ewanana waise. Ge ewanana gege tuase. Ago wasa iwo meni namorekai ge opi eni samu wero ge kauwero giro doro me namunora.
Soumaire ego toise noiyo. Giti kopi nusokarera ge dimarise. Sou bua kokopai wero baitiro nuara giti kopi nusokare meni giro nukare ara tamarise. Nukare giti kopire ge ina oko sare. 10 Nukare giti kopira nena eni awa oko bewana ware. Nukare giti kopira nena giro kora-makora wara giti kopi meni nukare gara te wae. Anutu Korawai Ema nasokai amira ge bamubake waise sero soumai meni bua dapikarago ago ine inoise nuarise.
Nakai sara-kisaramai noise be bamu dia nuanekai.
11 Anutu meni zebu sero ema soero pumamu sero awa-diai nuso kereninu Yesu kei awenua awa. 12 Awa-diai nuso meni gipai ema nasokai ine inoise nakai ego ine nuanisekai eba gipinowia. Digara nuai waya awa poti ama niro zebura nena duba-duba wai awa doro zebu emira ena kotumai ewanana puro noise Anutura bua neine inoise nuanisekai eba gipinowia. 13 Nakai simai zasimaire nuso amira kei damu naira be awa dia inoise yawa sarare nowenakai. Anutu bamubake ata Korawai Ema nasokai Kristo Yesu amira simai zasimaire nusoto amire tona awa. Be awa kotupitinoise ago ine inoise nuanekai. 14 Nu ami nakai pasinara mokara ena soyamu sero ina nasokai betenua awa. Nu nakai sewai dubu nuso gege wero noise bua kokopai wamu yaba inoise nuanisekai sero nakai emo betenua.
15 Ge awa sero gipero aweyo. Ni zewai wero ema bama ge tugata inoise nukare Tuara bera senero potai ge potitinoise noiyo. Ago inuasa ema zo meni ni oko zausemae.