Ala xa masenyi singe
Annabi Pɔlu naxan sɛbɛ
Korinti danxaniyatɔɛ ɲama ma
Masenyi nde yi Kitaabui xa fe ra
Yi Kitaabui findixi Annabi Pɔlu xa bataaxɛ singe nan na danxaniyatɔɛ ɲama bɛ, naxan nu na Korinti taa kui Girɛki bɔxi ma. A nu bara kawandi ti naa a xa biyaasi firin nde kui. Mixi gbegbe naxa danxaniya Isa ma, kɔnɔ e ɲɛrɛ ki mu nu gɛxi fande. Ndee mu nu lanxi e bore ma, ndee nu fe ɲaaxie rabama ginɛe ra, ndee nu wama e yɛtɛ igbofe boore danxaniyatɔɛe ya ma. Na birin findixi yaagi nan na diinɛlae tagi.
Kɔnɔ Annabi Pɔlu bara a kolon a adamadi birin nɔma suxude Sentanɛ xa gantanyi ra. Na nan a toxi a mu tondi Korintikae mafurukude alako e xa danxaniya xa sabati Ala xa kira xɔn. A bara bataaxɛ sɛbɛ e ma, naxan findixi marasi fanyi ra e bɛ. Ala Xaxili Sɛniyɛnxi nu bara na masenyi so a yi ra.
Na na a ra, Annabi Pɔlu xa masenyi findixi Kitaabui yati yati nan na danxaniyatɔɛ birin bɛ. Won nɔma lɔnni gbegbe sɔtɔde na sɛbɛli saabui ra, naxan nɔma won malide Ala xa kira kolonde a fiixɛ ra. Ala xa won mali alako won xa so na xaranyi kui, a fa findi won ma ɲɛrɛ ki ra. Amina.
Ala xa masenyi singe
Annabi Pɔlu naxan sɛbɛ
Korinti danxaniyatɔɛ ɲama ma
1
Danxaniyatɔɛe xa lanyi
N tan Pɔlu, Ala naxan ɲanigexi a xa findi a xa Mixi Sugandixi Isa xa xɛɛra ra, a nun Sositene, muxu yi bataaxɛ sɛbɛxi wo tan nan ma, Ala xa danxaniyatɔɛ ɲama, naxan na Korinti. Ala xa Mixi Sugandixi Isa bara wo xili wo xa findi Ala gbe ra, wo xa findi sɛniyɛntɔɛe ra. Muxu bara yi sɛbɛ wo ma, a nun mixi birin ma naxee e xaxili tima Ala xa Mixi Sugandixi Isa ra, naxan findixi e tan nun won tan Marigi ra. Won Baba Ala nun a xa Mixi Sugandixi Isa, naxan findixi won Marigi ra, e xa hinnɛ nun bɔɲɛsa fi wo ma.
N Ala tantuma tɛmui birin wo xa fe ra, a to hinnɛ wo ra a xa Mixi Sugandixi Isa saabui ra. A bara wo xa fe birin nakamali masenyi nun fahaamui kamalixi ra. Ala xa Mixi Sugandixi xa nɔndi to sabatixi wo ya ma, wo bara Ala xa ki birin sɔtɔ, wo hayi mu na fe gbɛtɛ ma sɔnɔn, beemanu won Marigi Isa fa waxati wo naxan mamɛfe. A sɛnbɛ fima nɛ wo ma han duniɲa raɲɔnyi, alako yunubi yo naxa lu wo ma Ala xa Mixi Sugandixi won Marigi Isa fa tɛmui. Ala na a xui xanbi ra, a tan naxan wo xilixi alako lanyi xa lu wo nun a xa Di tagi, won Marigi Isa, Ala xa Mixi Sugandixi.
10 N ngaxakerenyie, n bara wo rasi won Marigi Isa xili ra, Ala xa Mixi Sugandixi, lanyi xa lu wo tagi. Wo naxa mɛɛ wo bore ra, wo xa lan xaxili nun ɲanige keren ma. 11 N ngaxakerenyie, Xolowe xa mixie bara a fala n bɛ, a lantareya na wo tagi. 12 N bara a mɛ a nde a falama, «N tan biraxi Pɔlu nan fɔxɔ ra,» nde fan a falama, «N tan biraxi Apolosi nan fɔxɔ ra,» nde a falama, «N tan biraxi Kefasi nan fɔxɔ ra,» a nde fan a falama, «N tan biraxi Ala xa Mixi Sugandixi nan fɔxɔ ra.» 13 Ala xa Mixi Sugandixi keren xa mu a ra? Pɔlu nan banban wuri magalanbuxi ma wo bɛ? Wo wo xunxaxi ye xɔɔra Pɔlu xili nan na? 14 N bara Ala tantu n mu mixi yo xunxaxi ye xɔɔra wo ya ma, bafe Kirisipu nun Gayu ra. 15 Na kui, mixi yo mu nɔma a falade a xunxa ye xɔɔra n xili nan na. 16 N bara Sitefana xa denbaya fan xunxa ye xɔɔra, kɔnɔ na dɔnxɔɛ, n mu laxi a ra xa n bara mixi gbɛtɛ xunxa ye xɔɔra fa. 17 Ala xa Mixi Sugandixi mu n xɛɛ mixi xunxade ye xɔɔra. A n xɛɛxi nɛ n xa a xa xibaaru fanyi kawandi ti. Na mu rabama adamadi xa lɔnni ra de, xa na mu a ra Ala xa Mixi Sugandixi xa wuri magalanbuxi tide yelebuma nɛ.
18 Isa faxafe wuri magalanbuxi ma, na masenyi findixi xaxilitareɲa nan na mixi lɔɛxie bɛ, kɔnɔ a findixi Ala xa sɛnbɛ nan na muxu tan kisi mixie bɛ. 19 A sɛbɛxi Kitaabui kui, «N lɔnnilae xa lɔnni xun nakanama nɛ, n xaxilimae xaxili findi fuyan na.» 20 Lɔnnila go? Sɛriyɛ karamɔxɔ go? To xaxilima go? Ala bara yi duniɲa xa lɔnni mafindi xaxilitareɲa ra. 21 Duniɲa mixie to mu nɔ Ala xa lɔnni kolonde e yɛtɛ xa lɔnni saabui ra, Ala naxa tin danxaniyatɔɛe rakiside a xa kawandi saabui ra, duniɲa mixie naxan maɲɔxunma xaxilitareɲa ra. 22 Yuwifie wama tɔnxumae tofe, Girɛkikae na lɔnni fenfe, 23 kɔnɔ muxu tan Ala xa Mixi Sugandixi xa faxɛ nan kawandima. Yuwifie birama nɛ barima e mu lama na ra, si gbɛtɛe fan ɲɔxɔ a ma a daxuɲa na a ra. 24 Kɔnɔ Ala naxee xilixi Yuwifie nun si gbɛtɛe ya ma, e lama nɛ a ra a Ala xa Mixi Sugandixi Ala sɛnbɛ nun Ala xa lɔnni nan masenma nɛ. 25 Adamadie e maɲɔxunxi a Ala xa lɔnni findixi xaxilitareɲa nan na, kɔnɔ a nɔndi ki ma a dangi adamadie xa lɔnni ra. E maɲɔxunxi a Ala sɛnbɛ mu gbo, kɔnɔ a sɛnbɛ dangi e gbe ra pon!
26 N ngaxakerenyie, wo xa a mato Ala mixi mɔɔli mundun xilixi wo ya ma. Lɔnnila gbegbe mu na, adamadi ki ma. Sɛnbɛmae fan mu gbo. Bannamixie fan mu wuya. 27 Kɔnɔ Ala bara duniɲa lɔnnilae rayaagi. A na raba mixie nan saabui ra, e naxee findixi lɔnnitaree ra. Ala bara duniɲa sɛnbɛmae rayaagi. A na raba mixie nan saabui ra, naxee luxi e bɛ alɔ sɛnbɛtaree. 28 Ala bara mixi sugandi, naxan tide mu gbo duniɲa mixie bɛ, naxee mu xili xungbe sɔtɔ, naxee mu kolonxi sese ra, alako na xa findi yaagi ra booree bɛ. 29 Na kui, mixi yo mu nɔma a yɛtɛ matɔxɔde Ala ya i. 30 Ala nan a niyaxi wo xa lu a xa Mixi Sugandixi Isa i. Ala bara Isa findi won ma lɔnni, won ma tinxinyi, won ma marasɛniyɛnyi, nun won xunsare ra. 31 Na nan na ki, won xa a raba alɔ a sɛbɛxi Kitaabui kui ki naxɛ, «Xa mixi wama a yɛtɛ matɔxɔfe fe nde ma, a xa a yɛtɛ matɔxɔ a Marigi xa fe nan na.»