Ala xa masenyi singe
Annabi Yaya naxan sɛbɛ
Masenyi nde yi Kitaabui xa fe ra
Annabi Yaya naxan yi bataaxɛ sɛbɛ, a nu na Isa xa xɛɛra fu nun firinyie nan ya ma. A naxa Inyila Isa sɛbɛ, a man naxa bataaxɛ saxan sɛbɛ danxaniyatɔɛe bɛ, alako e xa Ala xa lɔnni nun limaniya sɔtɔ. A dɔnxɔɛ ra, Annabi Yaya naxa Kitaabui nde sɛbɛ naxan xili «Ala xa Waxayi.» A na sɛbɛ Isayankae nan ma naxee nu na ɲaxankatɛ sɔtɔfe e xa danxaniya xa fe ra.
Yi bataaxɛ singe sɛbɛ nɛ Isayankae ma alako e naxa e madaxu wule xaranyi ra, naxan nu yensenxi na waxati, a falafe ra Isa mu nu faxi duniɲa a adama ki ma. Annabi Yaya a masenxi a Isa findixi adamadi yati yati nan na, Ala naxan xɛɛxi kelife koore ma a sago rabafe ma. Isa fatanxi Ala nan na, kɔnɔ Ala naxa a ragiri a xa findi xɛmɛ ra duniɲa bɛndɛ fuɲi fari, alako a xa nɔ a yɛtɛ bade sɛrɛxɛ ra ibunadama bɛ.
Isa xa sɛrɛxɛ tide gbo adama bɛ, barima na gbansan nɔma a niyade adamadie xa kisi sɔtɔ. Mixi naxan bara kisi sɔtɔ Isa wuli saabui ra, a a kolon a bɔɲɛ kui a a kisixi abadan. Siikɛ yo mu luma a yi ra sɔnɔn, barima a a kolon Ala fama nɛ a xa laayidi rakamalide.
Na sɛrɛxɛ man findima misaali ra danxaniyatɔɛe bɛ. Annabi Yaya a masenma a won xa won bore xanu alɔ Ala won xanuxi ki naxɛ. Ala wama a fɔxirabirɛe xa findi mixie ra naxee e bore xanuma. Mixi naxan a falama a Ala xanuma, kɔnɔ a mu a boore ibunadama xanuxi, na kanyi bara findi wule falɛ ra.
Ala kolonfe munafanyi gbo adama bɛ. Na nɔma a niyade a xa ariyanna sɔtɔ yare, a man xa duniɲɛigiri fanyi sɔtɔ be. Ala xa won mali a xa xanunteya kolonfe ra, alako won xa kisi sɔtɔ, won man xa findi mixie ra naxee e bore xanuxi. Amina.
Ala xa masenyi singe
Annabi Yaya naxan sɛbɛ
1
Kisi Masenyi
Kisi masenyi,
naxan nu na kabi a fɔlɛ,
muxu tuli naxan mɛxi,
muxu ya naxan toxi,
muxu bɛlɛxɛ naxan masuxuxi,
muxu bara na seede ba.
Naxan na kisi ra, na bara a yɛtɛ masen.
Muxu bara a to,
muxu bara na kisi xa fe kawandi ti,
naxan mu ɲɔnma abadan,
naxan nu na Baba Ala fɛ ma,
beenun a xa a yɛtɛ masen muxu bɛ.
Muxu naxan toxi,
muxu naxan mɛxi,
muxu wo fan kawandife na nan na,
alako won birin xa lu lanyi kui,
won nun Baba Ala nun a xa Di Isa, a xa Mixi Sugandixi.
Muxu yi fe sɛbɛfe nɛ wo ma,
alako muxu xa sɛɛwɛ xa kamali.
Muxu naxan mɛxi Isa ra, muxu xa na dɛntɛgɛ sa wo bɛ. Ala findixi naiyalanyi nan na. Dimi yo mu na a i. Xa won a fala won nun Ala na a ra, kɔnɔ won ɲɛrɛma dimi kui, won bara wule fala, won mu ɲɛrɛfe nɔndi kira xɔn ma. Kɔnɔ, xa won ɲɛrɛma naiyalanyi kui Ala xa kira xɔn, won nun danxaniyatɔɛe nan luma lanyi kui. Ala xa Di Isa wuli nan won nasɛniyɛnma yunubi birin ma.
Xa won a fala yunubi yo mu na won ma, won bara won yɛtɛ madaxu, nɔndi yo mu na won bɛ. Xa won na won ti won ma yunubie ra, Ala e xafarima nɛ, a won nasɛniyɛn won ma tinxintareya ma. Ala tinxin, won nɔma won xaxili tide a ra. 10 Xa won a fala yunubi yo mu na won ma, won bara Ala findi wule falɛ ra, a xa masenyi mu na won bɔɲɛ kui.