2
Ani xa suuki
Na kui, Ani yi suuki nan ba Alatala bɛ,
«Alatala bara n bɔɲɛ rasɛɛwa,
a bara n xun nakeli.
N dɛ bara mafulun n yaxuie xili ma,
n sɛɛwaxi Alatala xa mali xa fe ra.
Alatala xa sɛniyɛnyi maniyɛ mu na.
Ala gbɛtɛ yo mu na, bafe a tan na.
Sɛnbɛma yo mu na alɔ won Marigi Ala.
Wo naxa wo yɛtɛ igbo,
na wɔyɛnyi mɔɔli naxa mini wo dɛ i,
barima Alatala, Ala nan a ra naxan fe birin kolon,
naxan mixi xa wali birin maniyama sikeeli ra.
Gereso sɛnbɛmae xa xali igirama nɛ,
kɔnɔ yɛtɛ magoroe sɛnbɛ sɔtɔma.
Naxee singe nu lugaxi,
nee nu walima nɛ alako e xa taami sare sɔtɔ,
kɔnɔ naxee nu kaamɛxi,
nee tan bara wasa.
Ginɛ dibaritare di solofere barima nɛ,
kɔnɔ dibari bara findi dibaritare ra.
Alatala nan mixi faxama,
a tan nan mixi baloma.
A mixi rasigama aligiyama,
a tan nan mixi rakelima faxɛ ma.
Alatala nan keren mixi rabannama,
a tan nan mixi rafuxarima.
A mixi itema,
a tan nan mixi igoroma.
A misikiinɛ bama a xa setareɲa kui,
a niya a xa dɔxɔ kuntigie tagi binyɛ ra.
Alatala nan gbe na duniɲa tunxunyie ra,
a bɔxi italaxi e tan nan fari.
A ɲɔxɔ sama nɛ a batulae ɲɛrɛ ki xɔn ma,
kɔnɔ mixi kobie tan lɔɛma nɛ dimi kui.
Mixi yo mu geenima a yɛtɛ sɛnbɛ ra.
10 Alatala matandilae xa fe kanama nɛ.
Galanyi bulama e tan nan xili ma.
Alatala bɔxi birin makiitima nɛ.
A sɛnbɛ fima nɛ a xa mangɛ sugandixi ma,
a fa a xa Masiihu sɛnbɛ gbo.»
11 Na dangi xanbi, Elekana naxa gbilen a xɔnyi Rama. A naxa a xa di Samuweli lu Alatala xa wali ra Eli sɛrɛxɛdubɛ fɛ ma.
Eli xa die xa wali ɲaaxi
12 Fuyante nan nu na Eli xa die ra, naxee mu nu birama Alatala fɔxɔ ra. 13 Yi sɛrɛxɛdubɛe nu walima yi ki nɛ ɲama ra: Mixie to nu fama sɛrɛxɛ bade, e nɛ sɛrɛxɛ sube ɲinma, sɛrɛxɛdubɛ xa walikɛ nu sube sɔxɔse belebele 14 ragoroma nɛ tunde kui, xa na mu se ɲin se gbɛtɛ kui, a nu naxan yo sɔxɔ, a a rate, a na soma sɛrɛxɛdubɛ nan yi ra. E nu na mɔɔli rabama Isirayilakae birin na naxee nu fama Silo. 15 Waxati ndee beenun xuruse ture gan tɛmui xa fɔlɔ, sɛrɛxɛdubɛ xa walikɛ nu a falama nɛ sɛrɛxɛ kanyi bɛ, «Beenun i xa na sube gan, i xa nde so n yi ra sɛrɛxɛdubɛ bɛ. A mu wama sube ganxi xɔn.» 16 Xa sɛrɛxɛ kanyi a yaabi, «A lanma ture xa gan sinden. Na dangi xanbi, i na wa naxan xɔn, i xa na tongo.» Sɛrɛxɛdubɛ xa walikɛ nu a yaabima nɛ, «N tondi. Xa i mu tin, n a tongoma sɛnbɛ nan na.» 17 Na kui, Eli xa die nu yunubi ɲaaxi nan sɔtɔma Alatala ra, barima e mu nu binyɛ yo saxi sɛrɛxɛe ma naxee nu bama a bɛ.
18 Samuweli nu Alatala xa wali rabama nɛ, donma kuye sɛrɛxɛdubɛ daaxi ragoroxi a ma. 19 Ɲɛ yo ɲɛ a nga nun a baba nu fama Silo sɛrɛxɛ bade. A nga nu a sanbama guba di ra. 20 Eli nu Ala maxandima nɛ Elekana nun a xa ginɛ bɛ a falafe ra, «Alatala xa a ragiri i xa ginɛ xa di gbɛtɛe bari i bɛ di ɲɔxɔɛ ra a naxan fixi Alatala ma.» Na dangi xanbi, Elekana nun Ani naxa gbilen e xɔnyi. 21 Alatala naxa hinnɛ Ani ra, a fa di xɛmɛ saxan nun di ginɛ firin bari. Na tɛmui Samuweli nu na mɔfe Alatala ya i.
22 Eli sɛrɛxɛdubɛ naxan nu bara fori ki fanyi ra, a naxa a kolon a xa die nu na fe ɲaaxi rabafe Isirayilakae ra. E nun ginɛ naxee nu wali rabama hɔrɔmɔlingira sode dɛ ra, e nu yɛnɛ rabama nee yɛtɛ yati ra. 23 Eli naxa a xa die maxɔrin, «Munfe ra wo yi mɔɔli rabama? Ɲama birin wo xa wali kobi nan falafe n bɛ. 24 N ma die, wo xa ba na mɔɔli rabafe. N naxan mɛfe wo xun, a mu fan feo. Wo Alatala xa ɲama ramurutama nɛ a xa sɛriyɛ ma. 25 Xa mixi yunubi raba a boore ra, Ala nan a makiitima, kɔnɔ xa mixi sa yunubi raba Alatala ra, nde xari sama na kanyi bɛ?» Kɔnɔ Eli xa die mu tin e tuli matide e baba ra, barima Ala sago na nu a ra e xa faxa.
26 Na fonike Samuweli nu na mɔfe a fanyi ra. A nu rafan Ala ma, a nu rafan mixie ma.
27 Lɔxɔɛ nde namiɲɔnmɛ nde naxa fa Eli yire, a a fala a bɛ, «Alatala xa masenyi nan ya: N mu n yɛtɛ masen xɛ i benbae bɛ Misira, e nu na Firawuna xa yaamari bun ma tɛmui naxɛ? 28 N tan nan i benba sugandi Isirayila bɔnsɔɛ birin tagi, a xa findi sɛrɛxɛdubɛ ra n ma hɔrɔmɔlingira kui, a xa te n ma sɛrɛxɛ gande, a xa surayi gan sɛrɛxɛ ra, a nun a xa sɛrɛxɛdubɛ donma kuye ragoro a ma n ya i. Isirayila e xa sɛrɛxɛ ganxi naxan birin fima n ma, n a birin fi i benba bɔnsɔɛ nan ma.»
29 «Munfe ra wo n ma hadiyae nun n ma sɛrɛxɛe yelebuma, n naxee yamarixi e xa ba n bɛ n ma banxi kui? Munfe ra i i xa die binyaxi dangi n tan na, alako wo xa wo yɛtɛ rabɔrɔgɛ hadiya singee ra, n ma ɲama Isirayila naxee baxi? 30 Na kui, n tan Isirayila Marigi Alatala xa masenyi nan ya: Singe n nu bara laayidi tongo wo bɛ, wo xa denbaya nun wo benbae xa denbaya xa n ma wali raba, kɔnɔ yakɔsi n bara na natɛ masara, barima n mixi nan binyama naxan n binya, kɔnɔ naxee tan n maberema, n yaagi nan dusuma e xun. 31 N fama nɛ i tan nun i xa denbaya sɛnbɛ xun nakanade, xɛmɔxi yo mu toma wo ya ma. 32 Isirayila xa fe na te, i fama tɔɔrɛ sɔtɔde n ma banxi xa fe ra. I xa mixie mu simaya xɔnkuye sɔtɔma sɔnɔn. 33 I xa mixi nde luma n ma sɛrɛxɛbade xa wali kui, kɔnɔ na findima yaye nun tɔɔrɛ nan na i bɛ. I xa mixie mu simaya xɔnkuye sɔtɔma.»
34 «Fe naxan i xa di firinyie sɔtɔma, na nan findima i bɛ tɔnxuma ra: Xofini nun Finexasi birin faxama lɔxɔɛ keren nɛ. 35 N sɛrɛxɛdubɛ tinxinxi nde fenma, naxan n bɔɲɛ nun n xaxili waxɔnfe rabama. N bɔnsɔɛ fima nɛ a ma naxan ɲɛrɛma Masiihu ya i, n naxan sugandima. 36 I bɔnsɔɛ mixie fama nɛ e magorode a bun ma, alako e xa kɔbiri di sɔtɔ, xa na mu, donse di. E fama a falade a bɛ, ‹Sɛrɛxɛdubɛ wali nde fi n ma, alako n xa n baloe nde sɔtɔ.›»