5
Ala xa saatɛ kankira Filisitakae xɔnyi
Filisitakae naxa Ala xa saatɛ kankira suxu Ebeneseri, e a xanin Asidodi. E naxa a xanin e xa kuye xungbe Dagɔn batu banxi, e sa a dɔxɔ na kuye fɛ ma. Na kuye iba, Asidodikae naxa Dagɔn li, a rabiraxi a ya tagi ma Ala xa saatɛ kankira bun ma. E naxa a rakeli, e a dɔxɔ a dɔxɔde.
Na kuye iba, e man naxa Dagɔn li, a man nabiraxi Ala xa saatɛ kankira bun ma, a xunyi nun a bɛlɛxɛe bolonxi, e saxi sode dɛ ra. Kuye gundi nu na a xati ma. Na nan a ra, han yakɔsi, Dagɔn kuye xa sɛrɛxɛdubɛe nun naxee birin soma Dagɔn batu banxi kui Asidodi, e mu lan e xa e sanyi ti na sode dɛ ra.
Alatala naxa a sɛnbɛ ragoro Asidodikae ma, a kasarɛ gbegbe raba e tagi, a a niya fie xa mini e ma na longori birin. E to na fe to, e naxa a fala, «Isirayila xa Ala xa saatɛ kankira mu luma won xɔnyi, barima a na won tan nun won ma ala Dagɔn ɲaxankatafe ki fanyi.» E naxa Filisitakae kuntigi birin malan, e e maxɔrin, «Won munse rabama Isirayila xa Ala xa saatɛ kankira ra? A xa xanin Gati.» E naxa Isirayila Marigi Ala xa kankira xanin Gati. Kɔnɔ na dangi xanbi, Alatala naxa a sɛnbɛ ramini Gatikae ma, kelife e xa dimɛe ma han a sa dɔxɔ e xa forie ra. Na fi ɲaaxi naxa din e birin na.
10 Na kui e naxa Ala xa kankira xanin Ekiron. A to so naa, Ekironkae naxa gbelegbele a falafe ra, «E bara Isirayilakae xa Ala xa kankira rafa muxu xɔnyi, alako a xa muxu xa mixie faxa.» 11 E fan naxa Filisitakae kuntigie malan, e a fala e bɛ, «Wo xa Isirayilakae xa Ala xa kankira ragbilen a yire, alako a naxa muxu xa mixie faxa.» Na taa birin nu bara kɔntɔfili na faxɛ xa fe ra. Ala nu bara a sɛnbɛ masen e bɛ. 12 Mixi naxee mu nu faxa, fi ɲaaxi naxa dɔxɔ nee ma. Ɲama xa maxandi naxa te han koore ma.