8
Isirayila wama mangɛ xungbe xɔn
Samuweli to fori, a naxa a xa die findi kiitisae ra Isirayila xun ma. A xa di xɛmɛ singe xili nɛ Yoweli, a firin nde xili Abiya. E tan nan nu na kiitisae ra Beriseeba. Samuweli xa di xɛmɛe mu bira e baba xa misaali fɔxɔ ra. Kɔbiri nu rafan e ma, e mu nu kiiti sama tinxinyi ra. Na kui Isirayila kuntigie naxa e malan, e siga Samuweli xɔnyi Rama. E naxa a fala a bɛ, «I bara fori, i xa di xɛmɛe mu birafe i xa misaali fɔxɔ ra. Kiitisa nde dɔxɔ muxu xun ma naxan findima muxu xa mangɛ xungbe ra, alɔ ɲamanɛ booree a rabama ki naxɛ.» Samuweli to e xa masenyi mɛ, a falafe ra, «Mangɛ nde so muxu yi ra naxan muxu makiitima,» na fe mu rafan a ma. Na kui a naxa Alatala maxandi. Alatala naxa Samuweli yaabi, «I tuli mati ɲama xui ra. E mu mɛɛxi i tan xa ra, e mɛɛxi n tan nan na. E mu tinma sɔnɔn n xa findi e xa mangɛ ra. E naxan nabafe i ra, e na nan tun nabafe kabi n sa e ramini Misira han to. E bara mɛɛ n na, e xa ala gbɛtɛe batu. Yakɔsi, i tuli mati e xui ra, kɔnɔ i xa e rakolon a fanyi ra mangɛ fama e yamaride ki naxɛ.»
10 Samuweli naxa Alatala xa masenyi birin nadangi ɲama ma, naxee nu wama mangɛ xɔn. 11 A naxɛ, «Mangɛ naxan fama dɔxɔde wo xun ma, a wo xa di xɛmɛe nan findima a xa sɔɔrie nun a xa soe ragie ra. Ndee nu e yi a ragise ya ra. 12 Ndee findima yareratie nan na mixi wulu xun ma, xa na mu a ra mixi tongo suuli. Ndee a xa xɛe buxama, ndee a xa xɛe xabama. Ndee geresose nun sɔɔri ragisee yailanma. 13 A wo xa di ginɛe nan findima a xa labundɛ yailanyie ra, a xa kurisomae, a nun a xa taamiganyie. 14 A wo xa wɛni sansi fanyie nun wo xa oliwi wuri fanyie tongo, a e so a xa mixie yi ra. 15 A wo xa sansie farilɛ nun wo xa wɛni farilɛ tongoma nɛ, a a fi a xa walikɛe nun a xa mixie ma. 16 A wo xa walikɛ fanyie, wo xa fonikee, nun wo xa sofalee tongoma nɛ a yɛtɛ xa wali xa fe ra. 17 A wo xa xuruse farilɛ bama nɛ, a wo fan findi a xa konyie ra. 18 Na lɔxɔɛ wo dɛ rawama nɛ Alatala bɛ mangɛ xa fe ra wo naxan sugandixi, kɔnɔ a mu wo yaabima.»
19 Ɲama mu tin e tuli matide Samuweli xa masenyi ra. E naxa a yaabi, «Ade! Mangɛ xa dɔxɔ muxu xun ma, 20 muxu fan xa lu alɔ ɲamanɛ boore na ki naxɛ. Muxu xa mangɛ xa muxu yamari, a xa ti muxu ya ra geree kui.» 21 Samuweli to ɲama xui mɛ, a naxa a madangi Alatala bɛ. 22 Alatala naxa Samuweli yaabi, «I tuli mati e ra. I mangɛ dɔxɔma nɛ e xun ma.» Samuweli naxa a fala Isirayila ɲama bɛ, «Birin xa gbilen e xa taa kui.»