Ala xa masenyi singe
Annabi Pɔlu naxan sɛbɛ
Tɛsaloniki danxaniyatɔɛ ɲama ma
Masenyi nde yi Kitaabui xa fe ra
Yi Kitaabui findixi bataaxɛ singe nan na Ala xa xɛɛra Pɔlu nun a walibooree naxan sɛbɛ danxaniyatɔɛ ɲama ma naxee nu sabatixi Tɛsaloniki.
Beenun e xa yi bataaxɛ sɛbɛ, Pɔlu nun Silifanu nu bara kawandi ti Tɛsaloniki. Ala to e xa wali baraka, naa mixi wuyaxi naxa gbilen kuye batufe fɔxɔ ra, e danxaniya Ala ma naxan a xa Mixi Sugandixi xɛɛxi duniɲa rakiside. Kɔnɔ Pɔlu nun Silifanu mu nɔ bude Tɛsaloniki taa kui, e gi kɔɛ nan na barima mixi kobi ndee nu bara ɲama bɔɲɛ rate e xili ma. Yi fe birin tagi rabaxi Isa xa Xɛɛrae xa Taruxui Kitaabui kui, Sora 17.
Pɔlu nun Silifanu to Atɛn li, e naxa kɔntɔfili Tɛsaloniki danxaniyatɔɛe bɛ barima e mu nu a kolon xa e xa danxaniya sabatixi. Na kui, e naxa Timote xɛɛ alako a xa Tɛsaloniki danxaniyatɔɛe ɲanige kolon, a xa e ralimaniya e xa danxaniya kui. Timote to gbilen, a naxa dɛntɛgɛ sa Pɔlu nun Silifanu bɛ. Ala Xaxili Sɛniyɛnxi naxa masenyi fi e ma Tɛsalonikikae bɛ, e naxa yi bataaxɛ sɛbɛ.
Yi Kitaabui tide to bara mini Tɛsaloniki danxaniyatɔɛe bɛ, a lɔnni fi e ma, a e ralimaniya, a tide na won fan bɛ. A a masenma won bɛ a Ala won xilixi nɛ won xa won ɲɛrɛ sɛniyɛnyi kui, won xa gbilen sɛniyɛntareɲa fɔxɔ ra. A man a masenma a wali tide gbo danxaniyatɔɛ bɛ. A lanma won xa balo won yilenfure nan na. Yi Kitaabui man limaniya fima won ma barima a a masenma won bɛ a Ala xa Mixi Sugandixi Isa fama nɛ a xa danxaniyatɔɛe fɔxɔ ra, e ɲiɲɛ nun a laaxiraxi, a e xanin Ala xɔnyi e sa luma dɛnnaxɛ abadan.
Tɛsaloniki danxaniyatɔɛe findixi misaali nan na won bɛ barima hali e to ɲaxankatɛ gbegbe sɔtɔ, e xan nɛ danxaniya kui, e e xaxili ti Ala ra. Ala xa won mali won ma danxaniya xa tilin, won xa won tunnabɛxi Ala xa kira fanyi xɔn ma. Ala xa won natanga sɛniyɛntareɲa ma, won naxa fa yaagi Marigi gbilen lɔxɔɛ. Ala xa won mali ariyanna kira xɔn ma. Amina.
Ala xa masenyi singe
Annabi Pɔlu naxan sɛbɛ
Tɛsaloniki danxaniyatɔɛ ɲama ma
1
Xɛɛbui
Pɔlu, Silifanu, nun Timote nan yi ki, katarabi Baba Ala nun a xa Mixi Sugandixi Marigi Isa xa danxaniyatɔɛ ɲama ma naxee na Tɛsaloniki.
Ala xa hinnɛ nun bɔɲɛsa fi wo ma.
Ala tantufe Tɛsalonikikae xa fe ra
Waxati birin muxu Ala tantuma wo xa fe ra, muxu man a maxandima wo bɛ. Tɛmui birin muxu wo xa fe falama won Baba Ala bɛ. Muxu a tantuma nɛ wo xa wali ma naxan kelixi wo xa danxaniya nun wo xa xanunteya ma. Muxu a tantuma nɛ barima wo wo tunnabɛxixi wo xaxili tife ra Ala xa Mixi Sugandixi Marigi Isa ra.
N ngaxakerenyie, wo tan Ala xanuntenyie, muxu a kolon a Ala bara wo sugandi. Muxu to xibaaru fanyi masen wo bɛ, a mu findi muxu dɛ wɔyɛnyi gbansan xa ra. Ala Xaxili Sɛniyɛnxi naxa sɛnbɛ fi muxu xa xibaaru fanyi kawandife ma, muxu danxaniyaxi a ma. Wo a kolon yati muxu nu ɲɛrɛma ki naxɛ wo xa fe ra, muxu nu na wo ya ma tɛmui naxɛ. Wo bara findi muxu nun Marigi fɔxi rabae ra. Hali wo to ɲaxankatɛ gbegbe sɔtɔ, wo Ala xa masenyi suxu nɛ ɲɛlɛxinyi ra, ɲɛlɛxinyi naxan fatan Ala Xaxili Sɛniyɛnxi ra.
Na kui, wo bara findi misaali ra danxaniyatɔɛ birin bɛ naxee na Masedon nun Akayi. Ala xa masenyi bara rayensen yɛ wo saabui ra. A mu rayensenxi Masedon nun Akayi gbansan xa ma. Yire birin bara a kolon wo danxaniyaxi Ala ma ki naxɛ. Na kui, muxu mu sese falama sɔnɔn na xa fe ra. Na mixi naxee bara wo xa fe mɛ, e tan nan fama wo xa fe falade, wo muxu rasɛnɛ ki naxɛ, wo man gbilen kuyee fɔxɔ ra ki naxɛ, wo fa bira Ala Ɲiɲɛ fɔxɔ ra naxan findixi nɔndi ra. 10 E man wo xa fe falama, wo Ala xa Di mamɛxi ki naxɛ kelife koore ma. Na nan findixi Isa ra, Ala naxan nakeli faxɛ ma, Isa naxan won natangama xɔnɛ ma naxan na fafe.