Ala xa masenyi firin nde
Annabi Pɔlu naxan sɛbɛ
Korinti danxaniyatɔɛ ɲama ma
Masenyi nde yi Kitaabui xa fe ra
Yi Kitaabui findixi Annabi Pɔlu xa bataaxɛ firin nde nan na danxaniyatɔɛ ɲama bɛ, naxan nu na Korinti taa kui Girɛki bɔxi ma. A nu bara kawandi ti naa a xa biyaasi firin nde kui. Mixi gbegbe naxa danxaniya Isa ma, kɔnɔ e ɲɛrɛ ki mu nu gɛxi fande. Ndee mu nu lanxi e booree ma, ndee nu fe ɲaaxie rabama ginɛe ra, ndee nu wama e yɛtɛ igbofe danxaniyatɔɛ booree ya ma. Na birin findixi yaagi nan na diinɛlae tagi. Na nan a toxi Annabi Pɔlu naxa a xa bataaxɛ singe sɛbɛ e ma.
Korintikae to na bataaxɛ singe xaran, ndee naxa Annabi Pɔlu xui suxu, e fa gbilen yunubie fɔxɔ ra. Ndee mu tin na ra. E naxa findi Pɔlu yaxuie ra, e fe birin naba a xili kanafe ra. E naxa e yɛtɛ findi xɛɛra fisamantee ra, kɔnɔ yɛtɛ igboe nan tun nu e ra. Na kui, Annabi Pɔlu naxa a xa bataaxɛ firin nde sɛbɛ Korinti danxaniyatɔɛ ɲama ma.
Yi bataaxɛ a masenxi nɛ a Annabi Pɔlu nan findixi Ala xa Mixi Sugandixi Isa xa xɛɛra ra. A naxa fe gbegbe masen danxaniyatɔɛe bɛ, alako na wule falɛe naxa e madaxu a falafe ra e naxa e tuli mati Pɔlu ra sɔnɔn.
Bafe na ra, yi bataaxɛ marasi fanyi fima Korintikae ma wali ndee xa fe ra e nu bara naxan fɔlɔ Darisalamukae bɛ. Danxaniyatɔɛ ndee nu na tɔɔrɛ kui kaamɛ xa fe ra Isirayila bɔxi ma. Na kui, danxaniyatɔɛ ɲama naxee nu na yire gbɛtɛe, e naxa kɔbiri malan e ngaxakerenyie malife ra. Korintikae singe nan na fɔlɔ, kɔnɔ Pɔlu e rasima yi bataaxɛ ra e xa na wali raɲɔn.
Yi bataaxɛ findixi Kitaabui nan na naxan sɛriyɛ fanyi masenma to danxaniyatɔɛe bɛ. A lanma won xa won tuli mati Ala xa xɛɛrae ra naxee nɔndi masenma. Xa a sa li mixi nde fa a fala a Ala xa mixi na a ra, kɔnɔ a xa masenyi mu lanxi Isa xa xɛɛrae xa masenyi singee ma, a mu lanma mixi xa bira na kanyi fɔxɔ ra. Ala xa won natanga na saabui ɲaaxi mɔɔli ma. A man lanma won xa fe birin naba danxaniyatɔɛ booree malife ra e xa tɔɔrɛ kui. Ala xa xanunteya mɔɔli xa lu won bɔɲɛ kui.
Ala xa won mali alako won xa lu a waxɔnki. Amina.
Ala xa masenyi firin nde
Annabi Pɔlu naxan sɛbɛ
Korinti danxaniyatɔɛ ɲama ma
1
Danxaniyatɔɛ xa limaniya
N tan Pɔlu, Ala bara tin naxan xa findi a xa xɛɛra ra, n nun n ngaxakerenyi Timote, muxu bara wo xɛɛbu, wo tan Ala xa danxaniyatɔɛ naxee na Korinti, a nun sɛniyɛntɔɛ birin naxee na Akayi. Won Baba Ala nun won Marigi, Ala xa Mixi Sugandixi Isa, e xa hinnɛ nun bɔɲɛsa fi wo ma.
Tantui na Ala bɛ, naxan findixi won Marigi Isa Baba ra, a xa Mixi Sugandixi. Baba kinikininte na a ra, naxan mixie ralimaniyama e xa fe birin kui. Ala won nalimaniyama won ma tɔɔrɛ kui, alako won fan xa nɔ tɔɔrɔmixi gbɛtɛe ralimaniyade na ki. Won ma tɔɔrɛ xun masama Ala xa Mixi Sugandixi xa fe ra ki naxɛ, won ma limaniya fan xun masama a saabui ra na ki nɛ.
Muxu na tɔɔrɔfe alako wo tan xa limaniya nun kisi sɔtɔ. Muxu xa limaniya a niyama nɛ wo fan xa limaniya sɔtɔ alako wo fan xa nɔ wo xa tɔɔrɛ ra. Won birin na tɔɔrɔfe ki keren. Muxu a kolon a fanyi ra wo xa danxaniya sɔɔnɛyama nɛ, barima wo limaniya sɔtɔma wo xa tɔɔrɛ nan kui.
N ngaxakerenyie, muxu wama wo xa a kolon muxu ɲaxankatɛ naxan sɔtɔ Asi. A nu gbo dangi muxu sɛnbɛ ra, muxu fa a maɲɔxun muxu na faxafe nɛ. Na maɲɔxunyi bara lu muxu xunyi alako muxu naxa muxu xaxili ti muxu yɛtɛ ra, muxu xa muxu xaxili ti Ala nan na naxan faxamixie rakelima. 10 A tan nan gbansan muxu ratangaxi na faxɛ ɲaaxi ma. A man fama na rabade muxu bɛ. Muxu bara la a ra a man fama nɛ muxu ratangade. 11 Wo fan nɔma muxu malide na kui wo xa Ala maxandi ra. Mixi gbegbe na Ala maxandi muxu bɛ, mixi gbegbe fama nɛ Ala tantude a xa hinnɛ xa fe ra a naxan fima muxu ma.
12 Muxu sɛɛwaxi yi nan ma. Muxu a kolon muxu bɔɲɛ kui a muxu bara ɲɛrɛ duniɲa kui wo ya ma sɛniyɛnyi nun bɔɲɛ fiixɛ kui, naxan fatanxi Ala ra. Muxu ɲɛrɛxi na ki nɛ wo ya ma dangife yire birin na. Na ɲɛrɛ mɔɔli mu kelixi adamadi xa lɔnni xa ma. A kelixi Ala xa hinnɛ nan ma. 13 Muxu mu sese sɛbɛ wo ma wo mu nɔma naxan tode nun a kolonde a fiixɛ ra. A xɔli n ma wo xa fahaamui xa kamali na xa fe ra. 14 Wo ɲan bara nde kolon, kɔnɔ wo xa fahaamui fama nɛ kamalide a kolonfe ra a won birin binyɛ sɔtɔma nɛ won Marigi Isa fa tɛmui won bore xa fe ra.
15 N to na kolon, n naxa wa sigafe wo yire alako wo man xa hinnɛ sɔtɔ. 16 N naxa wa dangife wo yire n sigama Masedon tɛmui naxɛ, n man xa dangi wo yire n kelima Masedon tɛmui naxɛ. Na ki wo nɔma n malide n ma biyaasi kui sigafe ra Yudaya. 17 Wo ɲɔxɔ a ma natɛ tongoxi na a ra adamadi ki ma, naxan wɔyɛn firin falama? 18 N bara a fala wo bɛ Ala tinxinxi xili ra, n mu wule falama n ma masenyi kui. 19 Ala xa Mixi Sugandixi Isa, naxan findixi Ala xa Di ra, muxu naxan masenxi wo bɛ, a fan mu a yɛtɛ matandima. N tan, Silasi, nun Timote, muxu naxan kawandixi wo bɛ, na birin findixi nɔndi nan na.
20 Ala fama a xa laayidi birin nakamalide Isa saabui ra. Na nan a ra won «Amina» ratinma Isa xili ra Ala xa nɔrɛ xa fe ra. 21 Ala nan won birin ma danxaniya rasabatixi a xa Mixi Sugandixi saabui ra. A bara won sugandi, 22 a fa a xa tɔnxuma sa won ma, naxan a masenxi a won findixi a gbe nan na. A bara a yɛtɛ Xaxili raso won bɔɲɛ i naxan a masenma a fama nɛ won kide ariyanna ra.
23 Ala na n seede ra. N mu gbilenxi Korinti, alako a naxa findi tɔɔrɛ ra wo bɛ. 24 Muxu mu wama danxaniyatɔɛe yamarife, kɔnɔ muxu wama kafufe nɛ wo ma alako wo xa sɛɛwa barima wo sabatixi danxaniya kui.