Ala xa masenyi firin nde
Annabi Piyɛri naxan sɛbɛ
Masenyi nde yi Kitaabui xa fe ra
Isa xa xɛɛra Piyɛri naxa yi Kitaabui firin nde sɛbɛ danxaniyatɔɛe ma alako e xa limaniya, e xa lu Ala xa kira xɔn ma. A naxa e ratu a e xa danxaniya mu fatanxi fe fufafu xa ra. A fatanxi Isa xa taruxui nan na, naxan findixi nɔndi yati yati ra. Piyɛri seedeɲɔxɔya bama na taruxui xa fe ra. A naxan toxi Isa xa duniɲɛigiri kui, a nun a naxan kolonxi namiɲɔnmɛe xa Kitaabuie kui, na birin bara findi seede ra a nɔndi ki ma.
Piyɛri to gɛ na masende, a man naxa a fala danxaniyatɔɛe bɛ a mixie nɔma minide naxee e yɛtɛ xili falama namiɲɔnmɛ, xa na mu a ra karamɔxɔ, kɔnɔ wule falɛe nan e ra. Na mixi mɔɔli na na. Won nɔma e kolonde e xa wali nun e xa wɔyɛnyi saabui nan na. Xa e xa masenyi nun e ɲɛrɛ ki mu lanxi Ala xa Kitaabui xa sɛriyɛ ma, wule falɛe nan e ra.
A raɲɔnyi Piyɛri a falama Isayankae bɛ e xa e tunnabɛxi, barima Isa fama nɛ gbilende duniɲa ma e fɔxɔ ra, a fa e xanin ariyanna. Ndee nu wama Isa xili kanafe, a falafe ra a Isa bara dugundi, a a mu fa alɔ a laayidixi ki naxɛ. Piyɛri naxa a tagi raba e bɛ a Isa dugundife fatanxi a xa xanunteya nan na, barima a wama mixi gbegbe xa so a xa niini bun beenun a xa fa kiiti dɔnxɔɛ sade.
Na masenyi birin findixi limaniya nun lɔnni nan na won bɛ. Ala xa won mali na kolonfe ra. Amina.
Ala xa masenyi firin nde
Annabi Piyɛri naxan sɛbɛ
1
Xɛɛbui
N tan, Simon Piyɛri, Ala xa Mixi Sugandixi Isa xa konyi nun a xa xɛɛra, n bara yi bataaxɛ sɛbɛ wo ma. Won tan naxee bara danxaniya Isa ma, won birin bara danxaniya keren sɔtɔ won Marigi Ala nun won Nakisima Ala xa Mixi Sugandixi Isa xa tinxinyi saabui ra. Ala xa hinnɛ nun bɔɲɛsa gbegbe fi wo ma Ala nun won Marigi Isa kolonfe saabui ra.
Isayankae ɲɛrɛ ki
Won to bara Ala kolon, naxan won xilixi a xa nɔrɛ nun a xa fanyi saabui ra, a bara fe birin so won yi a sɛnbɛ ra, won hayi na naxan ma ɲɛrɛfe ra a waxɔnki. Ala xa nɔrɛ nun a xa fanyi bara a niya won xa fe laayidixi sɔtɔ naxan maniyɛ mu na, a falafe ra a won xa won gi fe ɲaaxie ma duniɲa ma, naxee fatanxi mixi waxɔnfe kobi ra, won fa lu Ala xa nɔrɛ kui.
Na kui, wo xa katɛ birin naba ɲɛrɛ ki fanyi xa sa wo xa danxaniya xun ma,
Ala kolonfe xa sa wo ɲɛrɛ ki fanyi xun ma,
wo xa yɛtɛ suxui xa sa Ala kolonfe xun ma,
wo xa tunnabɛxi xa sa wo xa yɛtɛ suxui xun ma,
wo xa Ala yaragaaxui xa sa wo xa tunnabɛxi xun ma,
ngaxakerenya xa sa wo xa Ala yaragaaxui xun ma,
xanunteya fan xa sa wo xa ngaxakerenya xun ma.
Xa na fe mɔɔli xun luma masa ra wo bɛ, na a niyama nɛ wo xa nɔ walide Marigi Isa bɛ, Ala xa Mixi Sugandixi, na man a niya wo xa nɔ a kolonde a fanyi ra. Kɔnɔ xa na mu a ra, wo bara nɛɛmu Ala wo xa yunubi dangixie xafarixi ki naxɛ. Na kui, wo bara lu alɔ dɔnxui naxan mu se igbɛma a fanyi ra.
10 N ngaxakerenyie, Ala bara wo xili, a bara wo sugandi. Wo katɛ birin naba alako wo xa danxaniya xa sabati. Xa wo na raba, wo mu birama abadan. 11 Na kui, Ala wo rasɛnɛma nɛ a fanyi ra a xa Mixi Sugandixi Isa xa mangɛya niini bun ma, naxan findixi won Marigi nun won Nakisima ra.
Ala xa masenyi kolonfe
12 N mu taganma wo ratufe ra na fe ma, hali wo to nɔndi kolon, a man sabatixi wo bɔɲɛ i. 13 Fanni n na duniɲa, a lanma n xa nu wo ratu na fee ra, 14 barima won Marigi Isa, Ala xa Mixi Sugandixi bara a masen n bɛ n mu buma duniɲa ma sɔnɔn. 15 Kɔnɔ n katɛ birin nabama nɛ, alako n na keli wo xun ma lɔxɔ naxɛ, wo xa nɔ ratude na fee ma tɛmui birin.
16 Muxu to won Marigi Isa sɛnbɛ nun a fa ki masen wo bɛ, a mu findixi kiini madɔxɔxi xa ra. Muxu naxan masen wo bɛ Isa xa nɔrɛ xa fe ra, a findixi nɔndi yati yati nan na, muxu naxan toxi muxu ya ra. 17 Baba Ala Nɔrɛ Xungbe Kanyi bara a binya, a xunnakeli fi a ma yi masenyi ra, «N ma Di xanuxi nan yi ki, n sɛɛwaxi naxan na.» 18 Muxu na xui mɛ nɛ, naxan keli koore ma, muxu to nu na a sɛɛti ma geya sɛniyɛnxi fari.
19 Muxu a kolon namiɲɔnmɛe xa masenyie findixi nɔndi yati nan na. Wo lan wo xa wo ɲɔxɔ sa na xɔn ma a fanyi ra, alɔ mixi a ɲɔxɔ sama lanpui xa yanbɛ xɔn ma ki naxɛ kɔɛ ra han subaxɛ. Wo na na masenyi fahaamu wo bɔɲɛ kui, na luma nɛ alɔ looloe xa naiyalanyi naxan makɛnɛnma subaxɛ ma. 20 Wo xa a kolon a fanyi ra a namiɲɔnmɛ yo xa sɛbɛli mu fatanxi a yɛtɛ ra. 21 Namiɲɔnmɛ xa masenyi mu fatanxi adamadi ɲanige xa ra, a fatanxi Ala Xaxili yati nan na, naxan na masen namiɲɔnmɛe bɛ.