Ala xa Masenyi firin nde Annabi Samuweli bɛ
Masenyi nde yi Kitaabui xa fe ra
Isirayila mangɛ singe Sɔlu to faxa, Dawuda naxa a binya ki fanyi ra. A naxa laayidi tongo Sɔlu xa mixie bɛ, a a mu fe ɲaaxi yo rabama e ra hali Sɔlu to nu bara findi Dawuda yaxui ra. Na birin a masenxi nɛ a Dawuda nu wama birafe Ala xa sɛriyɛ fɔxɔ ra.
Yudayakae naxa Dawuda ti mangɛ ra e xun ma, kɔnɔ Isirayila bɔnsɔɛ naxee nu na kɔɔla ma, nee mu tin. Gere naxa lu Yudaya nun Isirayila tagi. A raɲɔnyi Isirayilakae fan naxa tin Dawuda xa findi e xa mangɛ ra.
Dawuda to findi mangɛ ra, a naxa gbata sigade Ala xa saatɛ kankira fɔxɔ ra, naxan mu nu soxi Darisalamu sinden. Ala naxa sɛɛwa na xa fe ra, a fa saatɛ xiri a tan nun Dawuda bɔnsɔɛ tagi. A naxa a fala Dawuda bɛ a mangɛya mu bama a bɔnsɔɛ yi ra abadan.
Dawuda xa yaamari naxa sabati a fanyi ra Isirayila bɔxi ma. A naxa sɛnbɛ sɔtɔ a yaxuie xun ma. Kɔnɔ na mangɛya sɔɔnɛya kui, Dawuda naxa fe kobi nde raba. Ala naxa Annabi Natan xɛɛ Dawuda yire, a fa na yunubi nun na yunubi sare masen a bɛ a fiixɛ ra. Dawuda to tuubi, Ala naxa diɲɛ a ma. Na taruxui findixi masenyi fanyi nan na ibunadama bɛ, Ala yunubi xafarima ki naxɛ.
Kɔnɔ yunubi tan fe birin kanama nɛ. Dawuda xa denbaya naxa tɔɔrɔ ki fanyi ra. A xa di Abisalomi naxa a matandi, a a keri Darisalamu. A raɲɔnyi, Dawuda naxa gbilen mangɛya ra, kɔnɔ a nu bara tɔɔrɔ a gbe ra a xa simaya kui.
Ala xa won mali xaxili fanyi sɔtɔde na taruxui birin kui. Amina.
Ala xa Masenyi firin nde Annabi Samuweli bɛ
1
Dawuda Sɔlu xa faxɛ kolonfe
Sɔlu faxa xanbi, Dawuda naxa gbilen Sikilaga kelife Amalɛkikae bɔnbɔde. A naxa lu naa xi firin. A xi saxan nde, xɛmɛ nde naxa fa keli Sɔlu yire. A nu bara a xa donma ibɔɔ a ma, a bɛndɛ so a xunyi ma sunnun fe ma. A to so Dawuda yire, a naxa a xinbi sin a bun ma binyɛ kui. Dawuda naxa a maxɔrin, «I kelixi minden?» A naxa a yaabi, «N nan n gixi Isirayila xa gali nan ya ma.» Dawuda naxa a fala a bɛ, «Munse dangixi naa? Na tagi raba n bɛ.» A naxa a yaabi, «Isirayilakae bara e gi gere ma. Mixi gbegbe bara faxa e ya ma. Hali Sɔlu nun a xa di xɛmɛ Yonatan bara laaxira.» Dawuda naxa a fala xɛmɛ bɛ, naxan nu dɛntɛgɛ safe a bɛ, a naxɛ, «I tan a kolonxi di, a Sɔlu nun a xa di xɛmɛ Yonatan bara laaxira?»
A naxa a yaabi, «N Sɔlu li Gilibowa geya nan fari a maxɔnɔxi a ɲaaxi ra. A nu wama a yɛtɛ faxafe tanbɛ ra, barima Filisita sɔɔri soe ragie nu bara a raxɛtɛn. A to n to, a naxa n xili. N naxa a ratin. A naxɛ, ‹Nde na i tan na?› N naxa a yaabi, ‹Amalɛkika nde nan n na.› A naxa a fala n bɛ, ‹N mu gɛxi faxade, i xa n mali n xa faxa.› 10 Na kui n naxa a faxa, barima n na kolon, a mu kisima feo. N naxa fa a xa mangɛ tɔnxuma nun a xa bɛlɛxɛ rasoe ra i tan n marigi xɔn ma.»
11 Dawuda nun a xa mixie naxa e xa donmae ibɔɔ sunnunyi kui na dɛntɛgɛ xa fe ra. 12 E naxa Sɔlu, a xa di xɛmɛ Yonatan, nun Alatala xa ɲama Isirayila bɔnsɔɛ xa ɲɔnfe raba, naxee faxaxi gere kui. E naxa wa, e naxa sun han nunmare nee xa fe ra.
13 Dawuda naxa na xɛmɛ maxɔrin, naxan fa dɛntɛgɛ sa a bɛ, «I keli minden?» A naxa a yaabi, «Xɔɲɛ Amalɛkika xa di nan n na.» 14 Dawuda naxa a maxɔrin, «I tan mu gaaxu Ala xa Mixi Sugandixi faxade?» 15 Dawuda naxa a xa sɔɔri nde xili, a a yamari, «Yi xɛmɛ faxa!» A naxa na raba. 16 Dawuda naxa a fala na Amalɛkika bɛ, «I to a fala a i bara Ala xa Mixi Sugandixi faxa, i bara i yɛtɛ xun nakana. A lanma i xa faxa.»
17 Dawuda naxa yi suuki sɛbɛ Sɔlu nun a xa di xɛmɛ Yonatan xa fe ra, 18 a fa yamari fi Yudayakae xa a xaran. A xili nɛ «Xali xa suuki.» A sɛbɛxi Yasari xa buki kui.
19 «Isirayila, wo xa mangɛ xungbe bara laaxira geya fari,
sɔɔri fanyie bara faxa.
20 Wo naxa na fala Gati taa kui,
wo naxa na xibaaru masen Asikalɔn taa kui,
alako Filisita di ginɛe naxa fa sɛɛwa,
alako e tan sunnataree xa di ginɛe naxa fa ɲɛlɛxin.
21 Gilibowa geyae, tunɛ nun xini naxa bira wo ma,
wo xa xɛe naxa fan,
barima mangɛ Sɔlu xa kanke makantase bara yaagi sɔtɔ naa,
ture yo mu soma a ma sɔnɔn!»
 
22 «Yonatan xa xali bara sɔɔri xungbee faxa,
Sɔlu xa tanbɛ xa wali bara sɔɔnɛya.
23 Sɔlu nun Yonatan naxee nu rafanxi mixie ma e xa simaya kui,
e birin fa faxa lɔxɔɛ keren.
E nu xulun dangi sɛgɛe ra.
E sɛnbɛ nu gbo dangi yɛtɛe ra.
24 Isirayila di ginɛe, wo xa wa Sɔlu xa fe ra,
naxan nu dugi fanyie ragoroma wo ma,
naxan nu xɛɛma fima wo ma xunmasee ra.»
 
25 «Korogbae bara faxa gere kui.
Yonatan bara laaxira wo xa geyae fari.
26 Yonatan ngaxakerenyi, n sunnunxi i xa fe ra.
I xa fe nu xɔrɔxɔ n ma!
I xa xanunteya nu na n bɛ dangi ginɛe xa xanunteya ra.
27 Korogbae bara faxa gere kui.
Geresosee bara kana.»