Ala xa masenyi
Annabi Pɔlu naxan sɛbɛ
Kɔlɔsi danxaniyatɔɛ ɲama ma
Masenyi nde yi Kitaabui xa fe ra
Yi Kitaabui findixi bataaxɛ nan na Isa xa xɛɛra Pɔlu naxan sɛbɛ Isayankae ma naxee nu sabatixi Kɔlɔsi taa kui. Pɔlu mu nu findixi kawandila singe xa ra naxan Isa xa fe masen e bɛ, kɔnɔ a e kolon Rɔma nɛ, a nu na geeli dɛnnaxɛ. Ala Xaxili Sɛniyɛnxi naxa masenyi nde fi Pɔlu ma Kɔlɔsikae bɛ, a nun Isayankae birin bɛ naxee nu sa fama lude duniɲa bɛndɛ fuɲi fari. Yi Kitaabui kui, mixi nɔma lɔnni gbegbe sɔtɔde Isa xa fe ma a nun Isayankae ɲɛrɛ ki xa fe ma.
Ala xa won mali a xa masenyi saabui ra alako won xa sɛɛwɛ sɔtɔ duniɲa ma, won man xa sɛɛwɛ sɔtɔ aligiyama. Amina.
Ala xa masenyi
Annabi Pɔlu naxan sɛbɛ
Kɔlɔsi danxaniyatɔɛ ɲama ma
1
Xɛɛbui
N tan Pɔlu nan yi ki, Ala a ragirixi naxan xa findi Isa xa xɛɛra ra. Muxu nun Timote nan yi bataaxɛ sɛbɛfe wo tan ma, Kɔlɔsikae sɛniyɛntɔɛe. Wo bara findi n ngaxakerenyi danxaniyatɔɛ ra barima wo laxi Ala xa Mixi Sugandixi ra. Won Baba Ala xa hinnɛ nun bɔɲɛsa fi wo ma.
Pɔlu Kɔlɔsikae tantufe
Muxu bara Ala tantu, won Marigi Isa Baba. Muxu Ala maxandima wo bɛ tɛmui birin. Muxu yi nan mɛxi, wo bara danxaniya Ala xa Mixi Sugandixi Isa ma, wo man bara Ala xa sɛniyɛntɔɛ birin xanu. Wo xaxili tixi fe ra Ala naxan nagataxi wo ya ra koore ma. Wo xa danxaniya nun wo xa xanunteya kelima na nan ma. Wo bara na birin mɛ Ala xa nɔndi kui naxan findixi xibaaru fanyi ra. Na xibaaru fanyi bara findi geeni ra duniɲa birin bɛ. A man bara findi geeni ra wo bɛ wo Ala xa hinnɛ yati kolonxi tɛmui naxɛ. Won ngaxakerenyi, muxu waliboore Epafirasi nan wo xaranxi na nɔndi ra. A bara findi Ala xa Mixi Sugandixi xa walikɛ tinxinxi ra wo bɛ. A bara a masen muxu bɛ a wo mixi xanuma Ala Xaxili Sɛniyɛnxi saabui ra.
Pɔlu Kɔlɔsikae ralimaniyafe
Na nan a toxi, muxu fan, kafi muxu naxa na kolon, muxu Ala maxandife nɛ wo bɛ tɛmui birin, a xa fahaamui nun xaxili fanyi fi wo ma alako wo xa Ala sago kolon a fanyi ra. 10 Wo xa wo ɲɛrɛ alɔ won Marigi wama a xɔn ma ki naxɛ. Wo xa fe fanyi mɔɔli birin naba. Wo xa Ala kolon a fanyi ra. 11 Wo xa sɛnbɛ sɔtɔ a xa sɛnbɛ magaaxuxi saabui ra, alako wo xa wo tunnabɛxi, wo man xa diɲɛ, 12 wo man xa Baba Ala tantu sɛɛwɛ kui. A bara a ragiri wo xa nɔ sɛniyɛntɔɛe kɛ sɔtɔde naiyalanyi kui. 13 A bara won namini Sentanɛ xa nɔɛ bun ma, naxan findixi dimi ra, a won naso a xa Di xanuxi xa mangɛya niini bun ma. 14 Na di bara won xunsara, a bara won ma yunubie xafari.
Ala xa Mixi Sugandixi
15 Ala mu toma, kɔnɔ a xa Di findixi a misaali nan na. Daali birin fisamante nan a ra. 16 A tan nan se birin daa, naxan na koore ma, naxan na bɔxi ma, naxan toma, naxan mu toma, mangɛe, yaamaritɔɛe, nɔlae, sɛnbɛmae. Na birin daaxi a saabui nan na, na birin daaxi a yɛtɛ nan bɛ. 17 Beenun se keren xa daa, a tan nu na. A birin na na a tan nan saabui ra. 18 Danxaniyatɔɛ ɲama xunyi na a tan nan na. Na luma nɛ alɔ a fate yati yati. A tan nan na fe birin fɔlɛ ra. A tan nan singe rakeli faxɛ ma, alako a xa findi duniɲa fisamante ra. 19 A naxa rafan Ala ma a xa Isa rakamali Ala xa fe birin na. 20 A man bara tin fe birin masode a ra a xa Di xa faxɛ saabui ra. Bɔɲɛsa xa lu Ala nun duniɲa birin tagi, naxan na koore nun bɔxi ma. Na lanyi bara lu e tagi Ala xa Di wuli saabui ra, naxan banban wuri magalanbuxi ma.
21 Singe ra, wo tan nun Ala, wo tagi nu ikuya. A yaxuie yati yati nan nu na wo ra, barima wo nu fe ɲaaxie maɲɔxunma, wo man nu e rabama. 22 Kɔnɔ yakɔsi, lanyi bara lu wo tagi Ala xa Di xa faxɛ saabui ra, alako wo xa sɛniyɛn, wo xa ti Ala ya i, tantanyi nun marakɔrɔsi yo mu na wo ma sɔnɔn. 23 Kɔnɔ a lanma nɛ wo xa danxaniya xa sabati, a xa sɛnbɛ sɔtɔ, alako wo naxa makuya fe fanyi ra naxan nagataxi wo bɛ Ala xa xibaaru fanyi saabui ra. Na xibaaru fanyi wo naxan mɛxi, a masenxi nɛ duniɲa birin bɛ. N tan yati walima na nan ma.
Pɔlu xa wali
24 Yakɔsi, n bara ɲɛlɛxin n tɔɔrɔfe ma wo xa fe ra. N yɛtɛ yati fama Ala xa Mixi Sugandixi Isa xa tɔɔrɛ rakamalide danxaniyatɔɛ ɲama xa fe ra, naxan luxi alɔ a fate. 25 N bara findi danxaniyatɔɛe ɲama xa walikɛ ra. Ala bara n xɛɛ n xa a xa masenyi birin tagi raba wo bɛ. 26 Na gundo nu nɔxunxi nɛ mixi birin ma, kabi tɛmui xɔnnakuye. Kɔnɔ yakɔsi, Ala bara na masen a fiixɛ ra a xa sɛniyɛntɔɛe birin bɛ. 27 A waxi nɛ na gundo xa masen e bɛ si birin tagi, e xa a xa nɔrɛ tofanyi to. Na gundo nan yi ki, Ala xa Mixi Sugandixi na wo i, a tan nan nɔxi a niyade wo xa a xa nɔrɛ sɔtɔ. 28 Muxu Ala xa Mixi Sugandixi nan ma fe masenma adamadi birin bɛ. Muxu e birin xaranma nɛ lɔnni ra, alako mixi birin xa kamali Ala xa Mixi Sugandixi saabui ra. 29 Na nan a toxi, n na walife Isa sɛnbɛ ra, naxan n malima a fanyi ra.