Ala xa masenyi Annabi Daniyɛli bɛ
Masenyi nde yi Kitaabui xa fe ra
Annabi Daniyɛli xa Kitaabui fee masenma naxee dangixi Babilɔn bɔxi ma. Ala nu bara a niya Babilɔn mangɛ xa Isirayilakae xanin, e xa lu konyiya kui e xa yunubie xa fe ra. Na mangɛ naxa sɛgɛtala xaranxi ndee tongo, e xa findi a xa walikɛ xungbee ra a xa banxi kui. Annabi Daniyɛli nu na na mixie ya ma.
Alatala naxa a masen Babilɔnkae bɛ Daniyɛli saabui ra, sɛnbɛ luma nɛ mixi yi ra naxan Ala xa sɛriyɛ rabatuma tɛmui birin. Daniyɛli to tondi se raharamuxi donde, Ala naxa yalanyi fi a ma dangife a booree ra. A to tondi kuyee batude, Ala naxa a ratanga faxɛ ɲaaxi ma. A to tondi sali rabɛɲinde, Ala naxa a rakisi yɛtɛ xaaɲɛxie ma. Ala naxa kaabanakoe gbegbe raba Daniyɛli saabui ra a xa danxaniya xa fe ra.
Bafe na fe mɔɔli ra, yi kitaabui fe gbegbe masenma nɛ mixie bɛ duniɲa ɲɛrɛ ki xa fe ra. Alatala findixi duniɲa mangɛ birin xa mangɛ xungbe nan na. Na kui a duniɲa si mangɛyae raɲɛrɛma nɛ alɔ a wama a xɔn ma ki naxɛ. Na fe toma yi kitaabui kui, a fa findi fahaamui ra won bɛ Ala xa mangɛya xa fe ra. Won nɔma nɛ limaniya sɔtɔde na marakolonyi kui.
Ala xa won mali alako won xa fahaamui nun limaniya sɔtɔ yi kitaabui saabui ra. Amina.
Ala xa masenyi Annabi Daniyɛli bɛ
1
Annabi Daniyɛli sigafe Babilɔn bɔxi ma
Yudaya mangɛ Yehoyakimi xa mangɛya ɲɛ saxan nde ra, Babilɔn mangɛ Nebukadansari naxa siga Darisalamu gerede, a xa sɔɔrie fa mɛnni rabilin gere ki ma. Marigi naxa Yudaya mangɛ Yehoyakimi sa e bɛlɛxɛ, a nun Ala xa hɔrɔmɔbanxi yirabase sɛniyɛnxi ndee. Mangɛ Nebukadansari naxa nee xanin Babilɔn bɔxi ma a xa ala xa banxi kui, naafuli ragatama dɛnnaxɛ.
Mangɛ naxa a fala Asipenasi bɛ, a xa walikɛe xa mangɛ, a xa Isirayila fonike ndee sugandi mangɛ xabilɛ ya ma, xa na mu kuntigi denbayae ya ma. A xa xaxilima xaranxie sugandi naxee fate yalanxi, naxee tofan, alako e xa nɔ walide mangɛ xa banxi kui, e man xa Babilɔn xui nun a sɛbɛli xɔri xaran. Mangɛ naxa donse nun wɛni itaxun e ma, e baloma naxan na ɲɛ saxan bun ma. Na dangi xanbi, e xa so walife mangɛ bɛ. Yudayaka naxee nu na e ya ma, nee nan ya: Daniyɛli, Xananiya, Mikayeli, nun Asaraya. Mangɛ xa walikɛe xunyi naxa xili nɛɛnɛ sa e xun ma. A naxa Daniyɛli xili sa «Beletesasari.» A naxa Xananiya xili sa «Sadiraki.» A naxa Mikayeli xili sa «Mesaki.» A naxa Asaraya xili sa «Abedinego.»
Daniyɛli naxa natɛ tongo a xa a yɛtɛ ratanga mangɛ xa donse raharamuxie nun a xa wɛni ma. A naxa walikɛe xa mangɛ mayandi a xa tin na ra. Ala to nu bara a ragiri Daniyɛli xa rafan a ma, walikɛe xa mangɛ naxa diɲɛ a ma. 10 A naxa a fala a bɛ, «N bara gaaxu n ma mangɛ ya ra, naxan bara donse nun minse itaxun wo ma. Xa a sa wo to, wo fate baxi wo ma, wo fate mu fan alɔ booree, mangɛ fama nɛ n xunyi bade n dɛ i.»
11 Daniyɛli naxa a kantama yaabi, walikɛe xa mangɛ nu bara naxan ti Daniyɛli, Xananiya, Mikayeli, nun Asaraya xun ma, 12 «I xa muxu mato xi fu bun ma. Sansi bogie nun ye gbansan so muxu yi ra. 13 Na dangi xanbi, i xa muxu lahalɛ nun booree lahalɛ mato, naxee mangɛ xa donse donma. Na tɛmui, i xa natɛ tongo i rabafe ma.» 14 E kantama naxa tin na ra, a xa e mato xi fu bun ma. 15 Xi fu to dangi, e lahalɛ nu fan dangi booree ra, naxee nu mangɛ xa donse donma. 16 Na nan a toxi, e kantama naxa sansi bogie so e yi ra mangɛ xa donse nun wɛni ɲɔxɔɛ ra.
17 Ala naxa fe kolonyi, lɔnni, nun fahaamui fi yi fonike naani ma. Daniyɛli naxa nɔ laamatunyie nun xiyee fasaride. 18 Waxati to ɲɔn, mangɛ nu bara naxan fala, walikɛe xa mangɛ naxa e mati Nebukadansari yire. 19 Mangɛ xungbe to gɛ wɔyɛnde e ra, a naxa a kolon e maniyɛ mu nu na boore fonikee ya ma. Mixi yo mu a kɛnɛn alɔ Daniyɛli, Xananiya, Mikayeli, nun Asaraya. Na kui, e naxa so walife mangɛ bɛ. 20 Mangɛ to e maxɔrin fe kolonyi, lɔnni, nun fahaamui ma, a naxa a kolon e xa yaabie fan Babilɔn karamɔxɔɛe nun sematoe gbe bɛ dɔxɔ fu. 21 Daniyɛli naxa lu na wali kui han Sirusi xa mangɛya ɲɛ singe ra.