Kawandila xa Kitaabui
Masenyi nde yi Kitaabui xa fe ra
Annabi Sulemani yi kitaabui nan sɛbɛxi a xa bannaya, a xa nɔɛ, nun a xa lɔnni belebele nan xa fe ra. Na birin findixi masenyi hagigɛ nan na a bɛ Alatala xa maragiri kui. A naxa a fahaamu na birin findixi «fe fufafu» nan na. Birafe na fe mɔɔli fɔxɔ ra, na luxi alɔ mixi «naxan birama foye fɔxɔ ra.» Foye na na, kɔnɔ a sigama nɛ, a mu buma. A suxufe mu sɔɔnɛyama. A na na ki nɛ won ma duniɲɛigiri kui.
Yi kitaabui xa masenyi tide gbo barima to mixie mu taganma birade fe wuyaxi fɔxɔ ra naxan mu findixi Alatala xa sɛriyɛ ra. E birin katama nɛ naafuli sɔtɔde. E lɔnni fenma alako na tan fan xa findi kɔbiri ra. Na kira xɔn ma e fe mɔɔli birin nabama naxee nɔma rafande e fate ma. Na ɲɛrɛ ki kui adamadi luma yunubi raba ra.
Alatala naxan masenma won bɛ Annabi Sulemani saabui ra a findixi yi nan na: A lanma adamadi xa bira Alatala xa sɛriyɛ fɔxɔ ra yi duniɲa bɛndɛ fuɲi fari. Ala duniɲa naxan daaxi a fan adama bɛ, kɔnɔ a mu lanma a xa findi a xa ala ra. Alatala ɲɛlɛxinyi fima mixi ma, kɔnɔ a wama nɛ e xa a kolon a tan nan findixi e Marigi ra. A lanma adama xa duniɲa igiri, a ya tixi Ala nan na. A xa a kolon duniɲa see mu buma, e luxi nɛ alɔ «foye» naxan lɔɛma yen.
Yi kitaabui a masenma nɛ won bɛ a lanma won Marigi xa findi Alatala Daali Mangɛ nan na, a naxa findi daali se nde ra. Ala xa won mali na kolonfe ra won bɔɲɛ kui. Amina.
Kawandila xa Kitaabui
1
Duniɲa fu na a ra!
Dawuda xa di Darisalamu mangɛ xa kawandi nan ya:
Duniɲa findixi fe fufafu nan na.
Duniɲa fee tide yo mu na,
na birin findixi fuyan nan na.
N tan kawandila xa masenyi nan nan ki.
 
Adamadi geeni mundun sɔtɔma a xa wali ma soge bun ma?
Ndee faxama, ndee barima, duniɲa fan na kɛɲa keren lɔxɔɛ birin.
Soge tema, a goroma, a man gbilen a texi dɛnnaxɛ.
Foye fan minima, a sigama yirefanyi ma, a a mafindima kɔɔla ma.
A na gɛ mafindide, a man gbilen a kelide.
Xure birin xun tixi baa nan na, kɔnɔ baa mu rafema.
Xuree kelima dɛnnaxɛ, e man gbilenma mɛnni nɛ.
Fe birin ɲɛrɛma, a mu taganma, a mu masarama.
Adama ya mu wasama fe matode,
a tuli fan mu lugama fe ramɛde.
Naxan bara dangi nu,
na nan man gbilenma a ra.
Naxan bara raba nu, na nan man nabama.
Fe nɛɛnɛ mu rabama duniɲa ma naxan ɲɔndɔn mu nu raba.
10 Fe nɛɛnɛ yo mu na naxan a niyama mixi xa a fala,
«Yi mato, fe nɛɛnɛ na a ra!»
N xa a fala wo bɛ, na fe mɔɔli ɲan nu na beenun won tan xa bari.
11 Ɲama mu ratuma fe dangixi ma,
fe naxan sa fama rabade, ɲama nɛɛmuma nɛ na fan na.
12 N tan Kawandila, n bara findi mangɛ ra Isirayila bɔxi ma Darisalamu. 13 N natɛ tongoxi nɛ, fe naxee birin nabafe yi duniɲa ma, n xa e mato a fanyi ra. Na kui n a to nɛ a Ala kote xɔrɔxɔɛ nan saxi adamadie fari. 14 N bara wali birin mato naxan nabama yi duniɲa ma. Fufafu na a birin na! Birafe na wali fɔxɔ ra, a luxi nɛ alɔ mixi na birafe foye nan fɔxɔ ra.
15 Naxan kuntinxi, na mu nɔma matinxinde,
naxan luxi, na mu nɔma kamalide.
16 N naxa a maɲɔxun n yɛtɛ ma, a n tan bara lɔnni fen dangi Darisalamu mangɛ birin na, naxee singe fa n tan yara. N bara lɔnni nun fe kolonyi gbegbe sɔtɔ duniɲa xa fe ma. 17 N naxa natɛ tongo n xa xaxilimaya nun xaxilitareɲa fan mato. Kɔnɔ n bara a to na fan luxi alɔ birafe foye nan fɔxɔ ra.
18 Xaxilimaya nun kɔntɔfili nan ɲɛrɛma kira keren xɔn ma.
Fe kolonyi gboma ki naxɛ, tɔɔrɛ fan gboma na ki nɛ.