Tawureta Munsa
Isirayila xa Yɛtɛ Sɔtɔɛ
Masenyi nde yi Kitaabui xa fe ra
Isirayila xa taruxui fɔlɔxi Tawureta Munsa xa kitaabui singe nan kui, e naxan ma «Fe Fɔlɔ Fɔlɛ.» Na sora dɔnxɔɛe a masenma Isirayila sabatixi Misira bɔxi ma ki naxɛ Annabi Yusufu xa waxati.
Yusufu nun a taarae to faxa, Isirayila nun Misira xa dɛfanyi naxa xurun fɔlɔ. A raɲɔnyi Isirayila naxa findi Misira xa konyie ra. Misira mangɛ naxa e rawali a ɲaaxi ra, e xa taae ti a bɛ.
Kɔnɔ Alatala naxan mu nɛɛmuma a xa ɲama ma, a naxa Annabi Munsa xɛɛ Misira bɔxi ma alako Isirayila xa xɔrɛya sɔtɔ. Ala naxa kaabanako magaaxuxi fu raba Munsa saabui ra, han Firawuna naxa Isirayila bɔnsɔɛ keri. Isirayila to ɲɛrɛ fɔlɔ, e naxa Xulunyumi baa li Misira bɔxi naaninyi ra. Firawuna nun a xa sɔɔrie naxa kata e sɔntɔde mɛnni, kɔnɔ Ala man naxa kaabanakoe raba, a kira rabi baa tagi Isirayilakae girima dɛnnaxɛ. Firawuna xa sɔɔrie to bira e fɔxɔ ra, Ala naxa baa ragali e xun ma.
Naakiri ma Isirayila naxa ɲɛrɛ fɔlɔ gbengberenyi ma sigafe ra Kanaan bɔxi ma, Ala dɛnnaxɛ laayidixi e bɛ. Kira xɔn ma a naxa a xa sɛriyɛ fi Annabi Munsa ma Turusinina geya fari ɲama ya xɔri. Kɔnɔ a mu bu, ɲama naxa Ala xa sɛriyɛ matandi, e kuye batu. Na nan a niya Ala naxa natɛ tongo e xa e ɲɛrɛ gbengberenyi ma ɲɛ tongo naani bun ma, alako Ala matandi birin xa faxa kira xɔn beenu e xa die xa so Kanaan bɔxi ma.
Na ɲɛrɛ kui Ala naxa lu e ya ma a xa hɔrɔmɔlingira saabui ra. A xa nɔrɛ nu na na xun ma kɔɛ nun yanyi. E biyaasi tɛmui, e hɔrɔmɔlingira ragoro, Ala xa nɔrɛ nu tixi e ya ra han a yire li e yonkinma dɛnnaxɛ. Na mɔɔli raba nɛ na ɲɛ tongo naani birin bun ma.
Yi kitaabui raɲɔnma Annabi Munsa xa faxɛ nan ma. Beenun a xa laaxira, a naxa Isirayila ɲama taxu Yosuwe ra naxan fama e rasode Kanaan bɔxi ma.
Ala lufe a xa ɲama ya ma, a e xaran tinxinyi ra, a e makanta sɛnbɛ ra, na birin findixi misaali nan na Ala xa ɲama bɛ won ma waxati. Ala wama won xun tife kira fanyi ma sigafe ra ariyanna a won nasoma dɛnnaxɛ. Ala xa won mali na biyaasi kui. Amina.
Tawureta Munsa
Isirayila xa Yɛtɛ Sɔtɔɛ
1
Isirayilakae xa konyiya Misira bɔxi ma
Isirayila xa die xilie nan ya, naxee e baba Yaxuba mati Misira bɔxi ma, a nun e xa denbayae: Ruben, Simeyɔn, Lewi, Yuda, Isakari, Sabulon, Bunyamin, Dana, Nafatali, Gadi, nun Aseri. Yaxuba xa die nun a xa mamadie nu lanxi mixi tongo solofere nan ma. A xa di Yusufu ɲan nu bara siga Misira. Yusufu nun a ngaxakerenyie dangi xanbi, Isirayilakae naxa yiriwa Misira bɔxi ma, e sɛnbɛ nu luma xun masa ra.
Na waxati mangɛ gbɛtɛ nan nu na Misira xun ma, naxan mu Yusufu kolon. A naxa a fala a xa ɲama bɛ, «Wo a to, Isirayilakae yiriwaxi ki naxɛ, a bara findi kɔntɔfili ra won bɛ. E bara dangi won na. 10 Won xa kɔɔta nde raba alako e naxa wuya sɔnɔn. Xa na mu, gere tɛmui, e fama nɛ kafude won yaxuie ma, e keli won xun ma.»
11 Na kui, mangɛ naxa e findi konyie ra, a wali xɔrɔxɔɛ dɔxɔ e ma Pitomi nun Ramesesi taae tife ra. Misira mangɛ Firawuna nu donse malanma na taae nan kui. 12 Kɔnɔ wali xɔrɔxɔɛ nu dɔxɔma e ma ki naxɛ, e man nu sigama gbo ra na ki nɛ, han Misirakae bɔɲɛ naxa raɲaaxu e ma Isirayilakae xa fe ra. 13 Misirakae naxa e rawali a ɲaaxi ra. 14 E naxa e tɔɔrɔ wali xɔrɔxɔɛ ra alɔ biriki bɔnbɔfe nun xɛe rawalife. E naxa konyiya ɲaaxi dɔxɔ e ma.
15 Misira mangɛ naxa Isirayilakae xa dirasuxuie Sifira nun Puwa yamari, 16 «Wo na Isirayila ginɛ xa di rasuxu, xa xɛmɛ nan a ra, wo a faxa keren na. Xa ginɛ nan a ra, wo xa a lu a xa balo.» 17 Kɔnɔ dirasuxuie to nu gaaxuma Ala ya ra, e mu nu Misira mangɛ xa yaamari rabatuma. E naxa di xɛmɛmae lu e xa balo. 18 Mangɛ naxa dirasuxuie xili, a naxa e maxɔrin, «Munfe ra wo di xɛmɛe luma, e xa balo?» 19 Dirasuxuie naxa Firawuna yaabi, «Isirayila ginɛe sɛnbɛ gbo Misira ginɛe bɛ. Beenu dirasuxui xa e yire li, e ɲan bara di bari.» 20 Ala naxa hinnɛ na dirasuxuie ra. Isirayila ɲama naxa wuya dangife a singe ra. 21 Dirasuxuie to gaaxu Ala ya ra, Ala naxa die fi e fan ma.
22 Na tɛmui, Firawuna naxa a xa ɲama birin yamari, «Wo Isirayilakae xa diyɔrɛ xɛmɛe woli Nili xure ma, kɔnɔ wo e xa di ginɛe tan lu, e xa balo.»