Ala xa masenyi Annabi Esekiyeli bɛ
Masenyi nde yi Kitaabui xa fe ra
Annabi Esekiyeli findixi Ala xa namiɲɔnmɛ nan na Yudaya bɔxi ma. Ala nu bara natɛ tongo Yudayakae birin xa xanin konyiya kui Babilɔn bɔxi ma, alɔ a naxan naba Isirayilakae ra naxee nu sabatixi kɔɔla mabiri. Na birin fatanxi e xa yunubie nan ma.
Ala mu na rabaxi tɛmui keren xa ra. A naxa a ragiri Babilɔnkae xa ɲama saxan xanin ɲɛ fu nun solofere bun ma, beenun e xa Darisalamu kana kerenyi ra. Annabi Esekiyeli nu na ɲama firin nde ya ma, naxan sabati Babilɔn.
Na ɲama a maɲɔxun nɛ a e mu buma konyiya kui. E xa diinɛ mixie nu a falama nɛ e bɛ, a e gbilenma nɛ e xɔnyi hɛɛri kui. Kɔnɔ Ala naxa a masen e bɛ Annabi Esekiyeli saabui ra, a e mu gbilenma mafuren mafuren e xa yunubie xa fe ra. E xa kuye batui nan a niyaxi e xa xanin Babilɔn bɔxi ma, e xa Ala xa ɲaxankatɛ xungbe sɔtɔ konyiya kui.
Kɔnɔ Ala xa namiɲɔnmɛ xa masenyi mu danma mɛnni xɛ. Annabi Esekiyeli naxa a masen e bɛ a Ala fama nɛ kaabanakoe rabade e ragbilenfe ra Darisalamu. A naxɛ Alatala Xaxili Sɛniyɛnxi fama nɛ gorode e ma, a a niya e xa tuubi, e man xa Ala xa marafanyi kolon e bɔɲɛ kui. A ngaxakerenyie gbegbe mu nu laxi na masenyi ra, kɔnɔ ndee naxa e xaxili ti na xibaaru fanyi ra, e e tunnabɛxi na kui.
Annabi Esekiyeli naxa a masen e bɛ, Ala fama a xa hɔrɔmɔbanxi tide a firin nde ra ki naxɛ. Na tide nu gbo Isirayilakae bɛ. Babilɔnkae to e xa salide xungbe kana, e naxa a maɲɔxun Ala nu bara a rabolo. Yi kitaabui nu a masenma nɛ e bɛ a Ala nu bara e rabolo e xa yunubie xa fe ra, kɔnɔ a mu tondima e raminide na ɲaxankatɛ kui, a e rakisi. Ala tantu, mixi naxan Ala xa hɛɛri fenma, a a toma nɛ. Ala sago nan na ki.
Ala xa won mali birade a xa kira fɔxɔ ra, kira naxan won xaninma ariyanna. Amina.
Ala xa masenyi Annabi Esekiyeli bɛ
1
Ala a yɛtɛ masenfe Annabi Esekiyeli bɛ
Ɲɛ tongo saxan nde, a kike naani nde, xi suuli nde ra, n nu na Isirayilaka suxuxie ya ma Kebara xure fɛ ma. Koore naxa rabi, n naxa Ala xa laamatunyi to. Na ɲɛ nu findixi Yudaya Mangɛ Yehoyakini xa ɲɛ suuli nde nan na konyiya kui. Na xi suuli nde Alatala naxa masenyi ti n tan sɛrɛxɛdubɛ Esekiyeli bɛ, Busi xa di. N nu na Kalidi bɔxi nan ma Kebara xure fɛ ma. Alatala xɔnyɛ nu na n ma.
N naxa turunnaadɛ to kelife kɔɔla mabiri, nuxui xungbe yanbama naxan nabilinxi naiyalanyi magaaxuxi ra. A xɔri nu luxi nɛ alɔ wure raxunuxi. Daalise naani nu na na tɛ xɔɔra. E nu maniyaxi xɛmɛe nan na, kɔnɔ yatagi naani nun gabutenyi naani nan nu na kankan ma. E sanwurie nu tinxin, e sanbɔnbɔlae nu maniyaxi ninge toree nan na naxee yanbaxi alɔ wure gbeeli. Mixi bɛlɛxɛe nu na e bɛ e gabutenyie bun ma e sɛɛti naanie ma. Yatagie nun gabutenyie nu na e naani birin ma, e gabutenyie nu dɔxɔxi e bore ra. Na ki e mu nu e ya ragbilenma sigafe ra, e nu siga yare tun.
10 E yatagie nu na yi ki nɛ: yatagi adama daaxi, yatagi yɛtɛ daaxi, yatagi ninge daaxi, nun yatagi sɛgɛ daaxi nan nu na kankan bɛ. 11 E yatagie nu na na ki nɛ. Gabutenyi naani nu na kankan ma. Firin na sɛɛti keren ma, naxee nu italaxi e bore fɛ ma. Gabutenyi firin nan fan nu e fatee makotoxi.
12 Kankan nu biraxi Ala Xaxili nan fɔxɔ ra. Na kui, e mu nu e ya ragbilenma, e nu fa siga yare tun. 13 Na daalisee lahalɛ nu luxi nɛ alɔ tɛ wolee nun tɛ fulefulee. Na tɛ yanbaxi nu a lintanma na daalisee longori ra alɔ seyamakɔnyie. 14 Na daalisee nu siga e gi ra, e xulun alɔ seyamakɔnyi.
15 N to nu yi daalisee matofe, n naxa sanyi radigilinxi keren to bɔxi ma kankan sɛɛti ma. 16 Nee nu yanbama alɔ diyaman, e birin nu maniya. E rafala ki nu luxi nɛ alɔ sanyi radigilinxi nu na sanyi radigilinxi gbɛtɛ kui. 17 E nɛ sigama, e nu e ɲɛrɛma e sɛɛti naani nan ma, e mu nu e mafindima e xa ɲɛrɛ kui. 18 E nu ite, e tofan, e luxi alɔ yae nu na e bɛ.
19 Daalisee na e ɲɛrɛ, e sanyie fan e ɲɛrɛ. E na te koore ma, e sanyie fan te. 20 Ala Xaxili nu siga dɛdɛ, e fan nu birama nɛ a fɔxɔ ra, a nun e sanyie, barima na daalisee xaxili nu na e sanyie nan kui. 21 Na daalisee na siga, e sanyie fan siga. Daalisee na ti, e sanyie fan ti. Daalisee na te koore ma, e sanyi fan te, barima na daalisee xaxili nu na e sanyie nan kui.
22 Koore walaxɛ tofanyi alɔ diyaman nu italaxi e xun ma. 23 Na daalisee gabutenyi firin nu italaxi e bore sɛɛti ma, gabutenyi firin nu e fate makotoxi. 24 E e ɲɛrɛ tɛmui naxɛ, xui nde nu minima alɔ baa mɔrɔnyi xui, alɔ Ala Sɛnbɛma xui, alɔ sɔɔri gaali xui. Daalisee na ti, e nu fa e gabutenyie iso.
25 Na tɛmui xui nde naxa mini koore walaxɛ fari naxan nu na daalisee xun ma, e gabutenyie isoxi. 26 Se nde nu na na koore walaxɛ fari naxan nu luxi alɔ kibanyi naxan yailanxi diyaman na. Se nde nu na kibanyi kui naxan nu maniyaxi adamadi nde ra. 27 A kanke nu yanbama alɔ wure raxunuxi, a sanyie fan nu yanba alɔ tɛ. Naiyalanyi magaaxuxi nu na a rabilinyi birin ma. 28 A yanbɛ nu luxi nɛ alɔ senkui naxan minima koore ma tunɛ furu tɛmui. N to na to, n naxa bira n na n yatagi rafelen bɔxi ma, n naxa xui nde mɛ.