Ala xa masenyi Annabi Habakuku bɛ
Masenyi nde yi Kitaabui xa fe ra
Annabi Habakuku xa kitaabui fɔlɔma maxɔrinyi nan ma a naxan ti Alatala ma: «Munfera i xa ɲama na tɔɔrɛ kui?» Alatala naxa a yaabi a xɔrɔxɔɛ ra, a falafe ra e xa tɔɔrɛ fama nɛ a xun masade. Ala nu bara natɛ tongo a xa kaafiri rawali na ɲaxankatɛ dɔxɔfe ra a xa ɲama ma.
Kɔnɔ na kelixi munse ma? Annabi Habakuku xa kitaabui na tagi rabama a fanyi ra. Ala naxa a masen namiɲɔnmɛ saabui ra, na tɔɔrɛ birin fatanxi Isirayilakae xa wali ɲaaxi nan na, alɔ muɲɛ tife, yɛnɛ rabafe, siisife, nun kuye batufe. E to nu na mɔɔli rabama, na bara a niya Alatala xa natɛ xɔrɔxɔɛ tongo e xili ma.
Alatala xa yaragaaxui naxa lu Annabi Habakuku bɔɲɛ ma. A naxa a maxandi a xa diɲɛ a xa ɲama xa yunubie ma. Alatala sɛnbɛ gbo, a magaaxu, kɔnɔ a xa xanunteya gbo na birin bɛ. Na nan a ra, Annabi Habakuku naxa a xaxili ti Ala ra. A naxa natɛ tongo a xa lu Ala sagoe hali na findi ɲaxankatɛ xɔrɔxɔɛ ra a bɛ.
Ala xa won mali alako na xaxili xa lu won birin yi ra. Amina.
Ala xa masenyi Annabi Habakuku bɛ
1
Annabi Habakuku xa yaxaseri masa singe
Annabi Habakuku xa masenyi nan ya, Alatala naxan masen a bɛ:
«Alatala, n xa i maxandi han tɛmui mundun?
Munfe ra i mu n ma dubɛ suxuxi?
N bara n mawa i bɛ gere xa fe ra,
kɔnɔ han ya i mu nu muxu ratanga.
Munfe ra i tinxi n ya xa kobiɲa to?
I tinxi yi tɔɔrɛ mɔɔli ra munfe ra?
Gbaloe nun gere na n ya ra tɛmui birin.
Lantareya nun kalamui bara gbo yɛ.
Mixie bara gbilen i xa sɛriyɛ fɔxɔ ra.
E bara i xa yaamari lu na.
Tinxintare fuma tinxintɔɛ ma. Sɛriyɛ mu na sɔnɔn.»
 
Alatala xa yaabi singe
«Wo wo ya ti ɲamanɛe ra, wo e mato.
Wo kaabama nɛ, wo dɛ ixara,
barima fe nde na rabafe wo xa waxati kui
wo mu lama naxan na,
hali na sa fala wo bɛ.
N na Kalidikae xun nakelife.
Si kinikinitare nan e ra.
E ɲamanɛ gbɛtɛe isama
alako e xa bɔxie rasuxu, e gbe mu naxan na.
E magaaxu, e mu fan.
E yaamari tima yɛtɛ igboɲa nan na.
E xa soee xulun baratɛe bɛ.
E xaaɲɛ wulai baree bɛ naxee minima kɔɛ ra.
E xa soee fama sɛnbɛ ra kelife yire makuye.
E mafura alɔ sɛgɛ, naxan goroma tɔxɔɛ yɔrɛ fɔxɔ ra.
Yi ɲama fama kanari nan xili ma,
e yae banbanxi e sigade ra.
E mixi suxuxie malanma alɔ mɛyɛnyi.
10 E yoma mangɛe ma, e kuntigie mayelema.
E mu gaaxuma yire makantaxi ya ra.
E bɛndɛ matema tɛtɛ ra, alako e xa so naa kui.
11 E dangima alɔ foye belebele.
E gbataxi fe ɲaaxi rabade.
E bara e sɛnbɛ findi e xa ala ra.»
Annabi Habakuku xa yaxaseri masa firin nde
12 N Marigi Sɛniyɛntɔɛ, n Marigi Alatala,
i na na kabi fe fɔlɔ fɔlɛ.
E mu fama muxu faxade.
Alatala, i fama e tan nan makiitide.
N Kanta Gɛmɛ na i tan nan na,
i e ɲaxankatama nɛ.
13 I yae sɛniyɛn, i mu wama kobiɲa tofe,
i fe ɲaaxi xɔnxi.
Awa, munfe ra i mu yanfantee halakima?
Munfe ra i mu sese niyama tinxintaree ra
e tinxintɔɛe tɔɔrɔma tɛmui naxɛ?
14 I bara adamadie lu alɔ yɛxɛ naxee na baa ma,
alɔ subee mangɛ mu na naxee bɛ.
15 Muxu yaxuie muxu suxuma kɔnyi ra,
e muxu suxuma yɛlɛ ra.
E na gɛ muxu malande bɛki kui, e ɲɛlɛxin.
16 Na tɛmui e sɛrɛxɛ mɔɔli birin bama a xa yɛlɛ bɛ,
barima na nan bara a niya e xa fɛɛrɛ gbegbe sɔtɔ.
E donse fanyi donma a tan nan saabui ra.
17 A lanma e xa yɛlɛ xa nu siga yɛxɛe suxu ra,
e xa nu bɔnsɔɛe rahalaki kinikinitareɲa kui?