Ala xa masenyi Annabi Hose bɛ
Masenyi nde yi Kitaabui xa fe ra
Alatala naxa masenyi xɔrɔxɔɛ ti Isirayilakae bɛ Annabi Hose saabui ra. Ala nu bara Isirayila sugandi a xa findi a xa ɲama ra, a xa lu a xa niini bun ma, a xa lu a xa yaamari bun ma. Kɔnɔ Isirayila mu tin na ra. E naxa bira ala gbɛtɛe fɔxɔ ra, e findi kuye batui ra. Ala naxa xɔnɔ e ma a ɲaaxi ra, han a natɛ tongo a xa e lu kaafiri sagoe, e xa lu konyiya kui.
Annabi Hose na masen nɛ Isirayila bɛ misaali nde ra naxan nɔma findide tɛrɛnna ra won bɛ. A naxa Isirayila xa wali maniya langoeɲa ra, a naxan nabama a xa mɔri ra naxan nu bara a dɔxɔ sɛriyɛ ki ma. A naxɛ langoe ginɛ naxan mɛɛma a xa mɔri fanyi ra, naxan bara fe fanyi mɔɔli birin naba a bɛ alako futi xa sabati, na ginɛ mɔɔli bara finsiriwaliya ɲaaxi raba. Isirayila a na mɔɔli raba nɛ Ala ra. Ala to e sugandi, a nu lan nɛ e xa lu a sagoe, kɔnɔ e mu tin na ra. E birafe kuye fɔxɔ ra, na bara lu alɔ yanfanteya langoe naxan nabama a xa mɔri fanyi ra.
Na birin kui, Ala nu nɔma xɔnɔde a xa ɲama ma a ɲaaxi ra, a fa e birin sɔntɔ e xa yunubi xa fe ra. Kɔnɔ yi kitaabui wama a masenfe nɛ, Ala xa xanunteya gbo adama bɛ hali na findi yunubitɔɛ ra. Ala mu taganma kira fanyi masenfe yunubitɔɛ bɛ alako a man xa gbilen Ala xa niini bun ma. A fe birin nabama nɛ alako adama xa kisi, a xa lu kira fanyi xɔn ma.
Ala laayidi naxan tongo Isirayila bɛ, a xa e ragbilen e xa wali kobi fɔxɔ ra, a na laayidi tongoma nɛ won fan bɛ. Ala wama won naminife Sentanɛ xa yaamari bun ma, a wama nɛ won xa lu a xa denbaya kui kisi nun hɛɛri na dɛnnaxɛ. Ala xa won mali tinfe na ra. Amina.
Ala xa masenyi Annabi Hose bɛ
1
Annabi Hose xa denbaya
Alatala naxa masenyi ti Beeri xa di Hose bɛ, Yusiya, Yotami, Axasi, nun Xesekiya mangɛ xa waxatie kui Yudaya. Yerobowami nan nu na Isirayila mangɛ ra.
Alatala xa masenyi nan ya Annabi Hose bɛ: Alatala naxa a fala Annabi Hose bɛ, «Siga, i sa langoe ginɛ nde tongo, a man xa die bari i bɛ, barima bekae langoeɲa nan nabama Alatala rabɛɲinfe kui!» Hose naxa siga, a sa Gomeri tongo, Dibilayimi xa di ginɛ. Na naxa tɛɛgɛ, a di bari a bɛ. Alatala naxa a masen Hose bɛ, «I xa a xili sa Yisireeli, a gbe mu luxi n xa Yehu xa denbaya ɲaxankata, barima e faxɛ ti nɛ Yisireeli. N Isirayila xa mangɛya ɲɔnma na ki nɛ. Na lɔxɔɛ n Isirayila xa geresoe sɛnbɛ kanama nɛ Yisireeli taa kui.»
Gomeri man naxa tɛɛgɛ, a di ginɛ bari. Alatala naxa a masen Hose bɛ, «A xili sa ‹Mixi xɔnxi,› barima n mu kinikinima Isirayila ma, n mu a xa yunubi xafarima sɔnɔn. Kɔnɔ n kinikinima nɛ Yudaya tan ma, n fa a rakisi a Marigi Alatala sɛnbɛ ra. N mu e rakisima tanbɛ ra, xa na mu a ra santidɛgɛma ra, gere ra, soee ra, nun soe ragie ra.»
Gomeri to «Mixi xɔnxi» dɛ ba, a man naxa tɛɛgɛ, a di bari a xa mɔri Hose bɛ. Alatala naxa a masen, «I xa a xili sa ‹N gbe mu a ra,› barima n ma ɲama mu wo ra sɔnɔn, wo Marigi mu n na sɔnɔn.»