65
Kiiti nun kisi
«N bara n yɛtɛ masen mixie be naxee mu nu n xilixi,
mixie bara n to naxee mu nu n fenma.
N bara a fala, ‹N tan nan ya,›
si nde bɛ naxan mu nu xilima.
N na n bɛlɛxɛ ti nɛ lɔxɔɛ birin ɲama tuli xɔrɔxɔxi bɛ,
naxan ɲɛrɛma kira ɲaaxi xɔn e yɛtɛ waxɔnyi fenfe ra.
Na ɲama katama tɛmui birin n naxɔnɔfe ra.
E sɛrɛxɛe bama sansi yire,
e surayi fan gan sɛrɛxɛ ra e xa alae bɛ.
E dɔxɔma gaburi sɛɛti ma kɔɛ ra,
e xɔsɛ sube don, a nun se sɛniyɛntare gbɛtɛe.
E a falama mixie bɛ, ‹Wo naxa wo maso n na de,
barima n sɛniyɛnxi dangife wo ra.›
Na mixi mɔɔli xa fe xɔrɔxɔ
alɔ tuuri naxan tema tɛ yire, a siga mixi ma.»
 
«Yi nan sɛbɛxi n ya i,
N mu dunduma na ma feo.
N na sare birin fima nɛ e ma.
N tan wo Marigi naxɛ,
‹N wo xa yunubi sare fima nɛ,
wo tan nun wo benbae ma,
barima wo nu sɛrɛxɛe bama geyae nan fari,
wo nu fe ɲaaxi raba n na mɛnni.
Na kui n wo xa yunubi sare fima nɛ wo ma,
wo xa fe ɲaaxie xa fe ra.›»
 
Alatala xa masenyi nan ya,
«Mixi na bogi nde bundufe tɛmui naxɛ,
e fa wa na bogi wɔlɛfe,
mixi gbɛtɛ a falama nɛ e bɛ,
‹I naxa na wɔlɛ. Ye nde man luxi a kui.›
N fan na mɔɔli rabama nɛ n fɔxirabirɛe ra.
N mu e birin ɲaxankatama.
N Yaxuba xa di ndee rakelima nɛ,
n Yuda xa di ndee ki n ma geyae ra.
N na n ma geyae fima nɛ n ma ɲama sugandixi ma,
e xa sabati naa, a fa findi e kɛ ra.
10 Sarɔn fiili fima nɛ e ma e xurusee madonma dɛnnaxɛ,
Akori gulunba findima malabude nan na e xa gɔɔrɛ be.
N na birin nabama nɛ n ma ɲama bɛ naxan n fenma.»
 
11 «Kɔnɔ wo tan naxee wo kobe soxi n tan Alatala ra,
wo fa nɛɛmu n ma geya sɛniyɛnxi ma,
wo fa sɛrɛxɛ ba wo xa alae bɛ,
naxan xilima Gadi ‹Xunnafanyi kanyi›
xa na mu a ra, naxan xilima Meni ‹Maragiri kanyi,›
12 n bara natɛ tongo wo tan ɲaxankatama santidɛgɛma nan na,
wo birin fa faxa.
N bara wo xili, kɔnɔ wo mu fa.
N bara wɔyɛn, kɔnɔ wo mu wo tuli mati.
Wo bara fe ɲaaxi raba naxan mu rafan n ma feo.»
 
13 Na kui wo Marigi Ala yi nan fala,
«N ma konyie e dɛgema nɛ,
kɔnɔ n wo tan luma kaamɛ nan kui.
N ma konyie e minma,
kɔnɔ ye xɔli luma nɛ wo tan ma.
N ma konyie sɛɛwama nɛ,
kɔnɔ yaagi dusuma nɛ wo tan xun na.
14 N ma konyie bɛɛti bama sɛɛwɛ nan kui,
kɔnɔ wo tan wama nɛ tɔɔrɛ kui, wo bɔɲɛ fa raɲaaxu wo ma.
15 Wo xili findima nɛ dankɛ ra n ma ɲama tagi.
Alatala Sɛnbɛma wo faxama nɛ,
kɔnɔ a xili nɛɛnɛ fima nɛ a xa konyie ma.
16 Mixi naxan dubɛ rabama yi bɔxi ma,
a na rabama Nɔndi nan kui Ala xili ra.
Mixi naxan kali tima yi bɔxi ma,
a na rabama Nɔndi nan kui Ala xili ra.
Tɔɔrɛ dangixi nɛɛmuma nɛ n na, a ba n ya i.»
 
17 «Wo xa a kolon n fama nɛ koore nun bɔxi nɛɛnɛ daade.
Mixi mu ratuma fe forie ma sɔnɔn.
18 Kɔnɔ n ma daali, wo xa sɛɛwa abadan,
barima n Darisalamu daama nɛ a xa wo rasɛɛwa han.
19 N sɛɛwama nɛ Darisalamu tagi,
n fe fanyi raba n ma mixie bɛ,
wa xui mu mɛma sɔnɔn.
20 Di yo mu faxama a yɔrɛ ra sɔnɔn,
mixi mɔxi yo fan mu faxama fo a xa simaya kamali.
Mixi naxan ɲɛ kɛmɛ simaya sɔtɔma, a fa faxa,
a luma nɛ alɔ a na faxa a dimɛdi tɛmui,
a findi mixi dankaxi ra.
21 E banxie tima nɛ, e sabati e kui.
E wuri bilie sima nɛ, e e bogi don.
22 E mu banxie tima sɔnɔn, mixi gbɛtɛe fa sabati nee kui.
E mu sansi sima sɔnɔn, mixi gbɛtɛe fa na bogi don.
N ma ɲama buma nɛ, alɔ wuri xungbee.
N ma mixi sugandixie sɛɛwama nɛ e xa wali ra.
23 E mu walima fu ra,
e xa die mu gbaloe sɔtɔma.
E findima Ala bɔnsɔɛ barakaxi nan na,
e tan nun e xa die luma na ki nɛ abadan.
24 Beenu e xa n maxandi, a lima nɛ n ɲan bara e xui suxu.
Beenu e xa gɛ fe nde falade, n ɲan bara na mɛ.
25 Xulumase nun si luma nɛ kulɛ keren.
Yɛtɛ nun ninge ɲooge donma nɛ yire keren.
Kɔnɔ bɔximase luma a balo ra xubutanyi nan na.
E mu fe yo kanama n ma geya sɛniyɛnxi fari.»
Alatala xa masenyi nan na ki.