Ala xa masenyi
Annabi Yaki naxan sɛbɛ
Masenyi nde yi Kitaabui xa fe ra
Yi Kitaabui findixi bataaxɛ nan na Annabi Yaki naxan sɛbɛ Yuwifi danxaniyatɔɛe ma naxee nu yensenxi ɲamanɛe kui. Na waxati, fee nu xɔrɔxɔxi Isayankae ma. Hali mangasanyi, a nu e ɲaxankatama. Ala Xaxili Sɛniyɛnxi naxa yi masenyi fi Annabi Yaki ma alako a xa a sɛbɛ, a xa findi limaniya ra danxaniyatɔɛe bɛ, e xa e tunnabɛxi Ala xa nɔndi kira xɔn.
Yi Kitaabui marasi gbegbe nan fima danxaniyatɔɛ birin ma. A a masenma nɛ won bɛ a Ala xa fe falafe, a nun a xa sɛriyɛ rabatufe, e sese keren mu a ra. Danxaniya mu findima nɔndi ra, xa a kanyi mu birama Ala xa yaamarie fɔxɔ ra a xa duniɲɛigiri kui. Yi Kitaabui naxɛ a danxaniya nun kɛwali fanyi nan ɲɛrɛma kira keren xɔn ma. E mu nɔma fatande e bore ra.
Yi Kitaabui won nasima a lanma won xa ɲɛrɛ ki naxɛ won ma danxaniya kui. A mu lanma won xa mixie rafisa e boore bɛ. Won xa won bore mali, won xa won bore binya, won xa won bore xanu. Won xa won dɛ suxu, wɔyɛn kobi naxa mini won dɛ i. Won xa won tunnabɛxi tɔɔrɛ kui, won man naxa won yɛtɛ igbo. Won naxa won xaxili ti yi duniɲa ra. Fe birin kui, won xa won xaxili ti Alatala nan na.
Ala xa won mali alako won birin xa yi sɛriyɛ suxu a suxu ki ma. Amina.
Ala xa masenyi
Annabi Yaki naxan sɛbɛ
1
Tunnabɛxiya, danxaniya, nun Ala xa sɛriyɛ rabatufe
N tan Yaki nan yi ki, Ala nun a xa Mixi Sugandixi Marigi Isa xa konyi. N bara wo xɛɛbu, wo tan Isirayila bɔnsɔɛ fu nun firinyi naxee yensenxi ɲamanɛe ma.
N ngaxakerenyie, wo xa sɛɛwa tɔɔrɛ mɔɔli birin kui, barima wo a kolon a wo tɔɔrɛ naxan sɔtɔma danxaniya kui, a wo duluxɔtɔma nɛ. Wo xa duluxɔtɔ han a raɲɔnyi alako wo xa danxaniya xa tilin, wo xa findi mixi kamalixie ra, fefe mu luxi naxee xa fe ra.
Xa fahaamui mu na mixi nde yi ra wo ya ma, a kanyi xa Ala maxandi. A a sɔtɔma nɛ, barima Ala mixi birin kima a yiriwaxi ra a xa fonisireya ma. Kɔnɔ fo mixi xa Ala maxandi danxaniya ra, a naxa siikɛ, barima mixi siikɛxi luma nɛ alɔ mɔrɔnyi, foye naxan bɔnbɔma, a a matutun. Na kanyi naxa a maɲɔxun a a se nde sɔtɔma Ala ra, barima a xaxili mu tixi Ala gbansan xa ra, a sanyie na kira wuyaxi nan xɔn.
Danxaniyatɔɛ setare xa sɛɛwa barima Ala bara a xa fe ite. 10 Kɔnɔ banna tan xa sɛɛwa Ala to bara a xa fe magoro, barima a xa fe ɲɔnma nɛ alɔ sansi fuge tofanyi. 11 Soge xɔnɛ na te, sansi lisima nɛ han a fuge bira, a xa tofanyi ɲɔn. A na na ki nɛ banna fan bɛ. A na a xa walie kui tɛmui naxɛ, a birima na lɛɛri nɛ.
12 Ɲɛlɛxinyi na mixi bɛ naxan a tunnabɛxima tɔɔrɛ kui, barima xa a bara gɛ na tɔɔrɛ raxande, Ala kisi xunnakeli fima nɛ a ma. Ala na nan laayidixi a xanuntenyie bɛ.
13 Mixi nɛ wama tantanfe, a naxa a fala a Ala nan a ratantanfe, barima Ala mu birama fe ɲaaxi fɔxɔ ra, a man mu adama yo ratantanma fe ɲaaxi ra. 14 Adama yɛtɛ waxɔnfe ɲaaxi nan a ratantanma. Na nan a mabɛndunma han a a rabira. 15 Adama waxɔnfe ɲaaxi xa di findixi yunubi nan na. Yunubi fan na raba, a xa di findima faxɛ nan na.
16 N ngaxakerenyi xanuxie, wo naxa la wule ra. 17 Ki hagigɛ birin fatanxi Daali Mangɛ nan na naxan na koore, naxan soge, kike, nun tunbuie daaxi, naxan mu masarama abadan. 18 A yɛtɛ sagoe ma, Ala bara won nakisi a xa nɔndi masenyi saabui ra, a won findi a xa die ra, alako won xa binyɛ sɔtɔ dangife a xa daalise birin na.
19 N ngaxakerenyi xanuxie, wo xa yi wɔyɛnyi mɛ: Wo birin xa wo tuli mati wo bore ra, wo naxa gbata wɔyɛnyi ra, wo bɔɲɛ naxa te mafuren na, 20 barima adamadi xa xɔnɛ mu a tutunma Ala xa tinxinyi ma. 21 Na na a ra, wo xa tondi fe ɲaaxi nun fe kobi mɔɔli birin nabade. Wo xa wo yɛtɛ magoro, wo xa nɔndi suxu naxan bara masen wo bɛ, barima na nan nɔma wo rakiside.
22 Wo xa Ala xa masenyi rabatu. Xa wo a ramɛ gbansan kɔnɔ wo mu a raba, wo bara wo yɛtɛ madaxu. 23 Xa mixi nde Ala xa masenyi ramɛ, kɔnɔ a mu bira a fɔxɔ ra, a luma nɛ alɔ mixi naxan a yatagi matoma kike ma, 24 a fa siga, a nɛɛmu a yatagi ma a na ki naxɛ. 25 Kɔnɔ mixi naxan Ala xa sɛriyɛ kamalixi matoma a fanyi ra, a a tunnabɛxi, a mu nɛɛmu sɛriyɛ ma kɔnɔ a a rabatu, na kanyi barakama nɛ. Ala xa sɛriyɛ xɔrɛya fima nɛ adamadie ma.
26 Mixi yo a yɛtɛ maɲɔxun diinɛla ra, kɔnɔ a mu a dɛ nɔxi, na kanyi na a yɛtɛ madaxufe nɛ. A xa diinɛ tide yo mu na. 27 Diinɛ fiixɛ naxan nafan Baba Ala ma, a tan nan ya: won xa mɛɛni kiridie nun kaaɲɛ ginɛe ma e xa tɔɔrɛ kui, duniɲa fe man naxa wo madaxu.