Ayuba xa Taruxui
Masenyi nde yi Kitaabui xa fe ra
Yi kitaabui findixi Ayuba xa taruxui nan na naxan masenyi hagigɛ masenma adamadie birin bɛ. Kabi won benba Adama nun nɛnɛ Mahawa to yunubi raba, mixi birin na duniɲa igirife na tɔɔrɛ nan kui. Na tɔɔrɛ nɔma a niyade mixie xa xɔnɔ Ala ma, e fa a maxɔrin munfe ra a e luma e xa tɔɔrɔ. Xa mixie ɲɔxɔ a ma a e bara e ɲɛrɛ tinxinyi kui Ala ya i, na yaabi fife xɔrɔxɔ.
Ayuba xa fe nu na na ki nɛ. A booree naxa a fala a bɛ a tɔɔrɛ ɲaaxi a sɔtɔ a xa yunubie nan ma fe ra. Ayuba mu tin na yaabi ra, a fa a fala na mu a ra. Na kui a nu wama Ala xa kiiti xɔn alako a xa a kolon a ɲaxankataxi fe naxan ma. A raɲɔnyi Ala naxa a masen Ayuba bɛ a a mu nɔma Alatala xa fe raba ki fahaamude. Ayuba to so na fe kui a bɔɲɛ birin na, a xaxili naxa sa.
Kɔnɔ bafe na masenyi ra, sɛriyɛ gbɛtɛ toma yi taruxui kui naxan tide gbo. Ala to barakɛ sa Ayuba xa fe ma a xa tinxinyi xa fe ra, Sentanɛ naxa Ayuba tɔɔɲɛgɛ a falafe ra Ala bɛ a Ayuba nu birama Ala waxɔnfe fɔxɔ ra alako a xa barakɛ sɔtɔ tun. Ala nu wama a masenfe Sentanɛ bɛ a a xa tinxintɔɛ Ayuba nu na Ala xa sɛriyɛ ratinmɛfe fe gbɛtɛ nan ma. Ala naxa tin tɔɔrɛ xa dɔxɔ Ayuba ma, alako Sentanɛ xa a to na tɔɔrɛ mu nu nɔma a niyade Ayuba xa Ala xa sɛriyɛ bɛɲin.
Na kui won birin nɔma a kolonde a mu lanma won xa bira Alatala fɔxɔ ra alako won xa barakɛ tun sɔtɔ. A lanma won xa Ala xui suxu barima won Daa Marigi nan na Alatala ra. Xa won barakɛ sɔtɔ, xa won mu a sɔtɔ, a lanma won xa won Marigi Alatala batu won ma fe birin kui. Ala xa won mali na rabade. Amina.
Ayuba xa Taruxui
1
Alatala nun Sentanɛ xa dɛ masarɛ singe
Xɛmɛ nde nu na Usu bɔxi ma naxan nu xili Ayuba. Mixi hagigɛ nan nu lanxi a ma, a matinxin. A nu gaaxuma Ala ya ra, a mu nu birama fe ɲaaxi fɔxɔ ra. Di xɛmɛ solofere nun di ginɛ saxan nu na a yi ra. A xa gɔɔrɛ nu lanxi yɛxɛɛ wulu solofere, ɲɔxɔmɛ wulu saxan, ninge wulu keren, a nun sofale kɛmɛ suuli nan ma. Walikɛ gbegbe saxi na nan fari. Binyɛ nu saxi yi xɛmɛ ma dangi mixi birin na na sogetede biri ra.
A xa die nu xulunyi tima nɛ e boore xɔnyie, e nu e maaginɛe xili alako e birin xa nu e dɛge yire keren. Xulunyie na ba a ra, Ayuba nu sɛrɛxɛ gan daaxie bama nɛ a xa di birin bɛ e rasɛniyɛnfe ra. A nu a maɲɔxunma nɛ a tɛmunde e bara yunubi nde sɔtɔ, xa na mu a ra e bara Ala danka e bɔɲɛ kui. Na kui Ayuba nu luma sɛrɛxɛ ba ra e bɛ tɛmui birin.
Lɔxɔɛ nde Ala xa malekɛe naxa fa Alatala yire. Sentanɛ fan nu na e ya ma. Alatala naxa Sentanɛ maxɔrin, «I kelixi minden?» Sentanɛ naxa a yaabi, «N kelixi duniɲa iɲɛrɛde.» Alatala man naxa a maxɔrin, «I bara n ma konyi Ayuba rakɔrɔsi? A maniyɛ yo mu na duniɲa ma. A fan, a tinxin. Ala yaragaaxui nan a ra, fe ɲaaxi mu rafan a ma.» Sentanɛ naxa a yaabi, «Ayuba xa gaaxui i ya ra tun mu a ra? 10 I mu a kantaxi xɛ, a tan, a xa denbaya, nun a harige birin? I bara barakɛ sa a suxufe birin ma, alako a xa gɔɔrɛ xa gbo tun. 11 Kɔnɔ xa a sa li i naxa din a harige ra, n xa a fala i bɛ, a fama nɛ i dankade keren na.» 12 Alatala naxa a fala Sentanɛ bɛ, «Awa yire, n bara a harige birin sa i sagoe, kɔnɔ i naxa a gundi tɔɔrɔ de.» Na tɛmui Sentanɛ naxa keli Alatala yire.
13 Lɔxɔɛ nde Ayuba xa die nu na xulunyi tife e taara xɔnyi. 14 Xɛɛra nde naxa fa Ayuba yire, a a fala a bɛ, «I xa walikɛe nu na ningee rawalife xɛ ma, sofalee fan nu na e dɛ madonfe na longori. 15 Sebaka ndee naxa din i xa walikɛe ra, e e faxa santidɛgɛma ra. E man ningee fan xanin. N keren peti nan nɔ n yɛtɛ bade e yi. N faxi na fe nan dɛntɛgɛde i bɛ.»
16 Na mu gɛ na masenyi ra, xɛɛra gbɛtɛ naxa fa, a a fala Ayuba bɛ, «Ala bara a ragiri galanyi xa goro i xa yɛxɛɛe nun e makantamae ma. A bara e birin faxa. N keren peti nan nɔ n yɛtɛ bade e yi. N faxi na fe nan dɛntɛgɛde i bɛ.»
17 Na fan mu gɛ a xa masenyi ra, xɛɛra gbɛtɛ naxa fa, a a fala Ayuba bɛ, «Kalidika, gaali dɔxɔ saxan bara bagan i xa ɲɔxɔmɛe ma, e e makantamae faxa santidɛgɛma ra, e ɲɔxɔmɛe xanin. N keren peti nan nɔ n bade e yi. N faxi na fe nan dɛntɛgɛde i bɛ.»
18 Na fan mu gɛ a xa masenyi ra, xɛɛra gbɛtɛ naxa fa, a a fala Ayuba bɛ, «I xa die to nu na xulunyi tife e taara xɔnyi. 19 Foye belebele faxi na tɛmui nɛ keli gbengberenyi ma, a banxi rabira i xa die ma. E birin bara faxa. N keren peti nan kisixi. N faxi na nan dɛntɛgɛde i bɛ.»
20 Na kui Ayuba naxa keli, a a xa donma ibɔɔ a ma, a a xunyi bi sunnunyi ma, a fa a rafelen bɔxi ma. 21 A naxa a fala,
«N faxi duniɲa n mageli nan na n bari tɛmui,
n man gbilenma n mageli nan na n siga tɛmui.
Alatala bara n ki harige ra,
Alatala man bara na harige ba n yi.
Tantui na Ala bɛ.»
22 Na birin kui, Ayuba mu yunubi yo raba, a mu fe kobi yo fala Ala bɛ.