Ala xa masenyi Annabi Yoweli bɛ
Masenyi nde yi Kitaabui xa fe ra
Yi kitaabui kui Ala masenyi nde tima Isirayila ɲama bɛ Annabi Yoweli saabui ra. A naxɛ Isirayilakae xa yunubie bara a niya Ala xa ɲaxankatɛ ɲaaxi dɔxɔ e ma. Yi ɲaxankatɛ misaalixi sɔɔri gali magaaxui nan na, kɔnɔ a findixi kaamɛ xungbe nan na Alatala naxan nadinxi Isirayila bɔxi ra. Katoe to xɛ birin kana, Isirayila naxa lu kaamɛ kui, Ala fa a masen e bɛ na fatanxi e xa yunubie nan ma.
Kɔnɔ Alatala to mu tin a xa ɲama xun nakanade tun e xa yunubie xa fe ra, a man naxa laayidi tongo e bɛ a fama e malide. A na raba a Xaxili Sɛniyɛnxi nan saabui ra a naxan nagoroma mixi mɔɔli birin ma naxan wama birafe a fɔxɔ ra. Kisi nan na ki Ala nu wama naxan fife a xa ɲama ma.
Na masenyi dangi xanbi, Ala wɔyɛnyi mɔɔli gbɛtɛ nan masenma duniɲa sie bɛ naxee nu bara Isirayila tɔɔrɔ a ɲaaxi ra. A naxɛ a fama e makiitide e xa yunubie xa fe ra, e fa ɲaxankatɛ xɔrɔxɔɛ sɔtɔde.
Yi masenyi saxanyi findima nɔndi hagigɛ nan na ibunadama birin bɛ. Alatala bara a xa sɛriyɛ ragoro duniɲa ma a xa namiɲɔnmɛe saabui ra. Xa mixi tondi birade Ala waxɔnfe fɔxɔ ra, na findima fe xɔrɔxɔɛ nan na e bɛ. Kɔnɔ xa e gbilenma Ala ma, a mu tondima e kide, a e xa yunubi xafari. Na kisi findixi kaabanakoe belebele nan na Ala naxan nabama mixie bɛ naxee bɔɲɛ wama makɔrɛfe Ala ra. Ala xa won mali na kisi sɔtɔfe! Amina.
Ala xa masenyi Annabi Yoweli bɛ
1
Isirayila xa bɔxi xa kanari
Masenyi nan yi ki Alatala naxan masen Petuweli xa di Yoweli bɛ:
Forie, wo yi fe ramɛ,
bɔxikae, wo wo tuli mati.
Yi fe mɔɔli bara raba nu wo xa waxati,
xa na mu wo benbae xa waxati?
Wo yi ya maxaran wo xa die bɛ,
wo xa die fan xa a ya maxaran e gbe die bɛ,
e gbe die fan xa a ya maxaran e gbe die bɛ e fama naxee baride.
Kulie naxan lu, katoe xunxurie bara na don.
Katoe xunxurie naxan lu, katoe xungbee bara na don.
Katoe xungbee naxan lu, katoe mɔɔli gbɛtɛe fan bara na don.
 
Wo tan siisilae, wo xunu, wo xa wa.
Beere minyie, wo xa wo xui ite,
barima wo mu fama wɛni nɛɛnɛ sɔtɔde sɔnɔn.
Ɲamanɛ sɛnbɛma nde naxan xa mixi kɔnti mu kolon,
na bara din n ma bɔxi ra.
A ɲinyie luxi nɛ alɔ yɛtɛ ɲinyi,
a banganyie luxi nɛ alɔ yɛtɛ ginɛ banganyie.
A bara n ma wɛni xɛe kana,
a n ma xɔrɛ bilie ibolon.
A bara e kobole ba han e salonyi bara fiixɛ fɔɛn.
 
Wo xa wa alɔ sungbutunyi naxan xa xɛmɛ bara faxa.
Alatala xa sɛrɛxɛdubɛe sunnunxi,
barima hadiya donse mu na Alatala xa banxi kui sɔnɔn.
10 Xɛe bara kana, bɔxi fan na sunnunyi kui,
barima donse xun bara rakana, wɛni nun ture mu na.
11 Xɛ sae wama nɛ, wɛni sansi sie sunnunma nɛ,
barima naxan birin bogixi xɛe ma, na birin bara kasara.
12 Wɛni bilie bara xara, xɔrɛ bilie bara lɔxɔsin.
Wɛni bilie, tugi bilie, mangoe bilie, nee birin bara xara.
Mixie xa ɲɛlɛxinyi bara ɲɔn.
 
13 Na kui a lanma wo tan sɛrɛxɛdubɛe,
wo xa sunnunyi dugi ragoro wo ma.
Wo tan naxee sɛrɛxɛ ganma sɛrɛxɛbade fari, wo xa wa.
Wo xa kɔɛ radangi nimisɛ kui, wo tan naxee walima n Marigi Ala bɛ,
barima hadiya donse bara ɲɔn Ala xa banxi kui.
14 Wo xa sunyi suxu, wo xa sali raba.
Wo xa forie nun ɲama malan wo Marigi Alatala xa banxi kui,
wo fa a maxandi wo bɔɲɛ birin na.
 
15 Alatala xa lɔxɔɛ xɔrɔxɔɛ bara makɔrɛ.
A fama nɛ kanari belebele tide Ala Sɛnbɛma xili ra.
 
16 Wo mu a toxi won ma donse bara ɲɔn,
sɛɛwɛ nun ɲɛlɛxinyi mu na Ala xa banxi yire sɔnɔn?
17 Sansi xɔrie bara xara bɛndɛ bun ma.
Sansi xɔrie ragatadee bara bira, donse bara ɲɔn.
18 Xurusee wama donse fe ra.
Yɛxɛɛ tɔɔrɔma barima ɲooge mu na.
19 Alatala, n i tan nan maxandima, barima tɛ bara fiilie nun burunyi gan.
20 Hali burunyi subee ya tixi i ra,
barima xuree bara xɔri, tɛ bara fiilie gan.