Annabi Yunusa xa taruxui
Masenyi nde yi Kitaabui xa fe ra
Annabi Yunusa xa taruxui findixi masenyi belebele nan na ibunadama bɛ. Alatala bara si wuyaxi daa, a e rasabati yire keren duniɲa ma. E to findi a xa daalisee ra, a wama nɛ e xa fe birin xa sɔɔnɛya, e xa lu bɔɲɛsa kui, e man xa a xa nɔndi kolon. Ala mu tinma si yo xa fisa boore bɛ. E birin lan a ya i.
Kɔnɔ adamadie luma tantan na mɛnni nɛ, e fa a maɲɔxun e fisa e boore bɛ, e man Ala kolon dangife booree ra. Na yɛtɛ igboɲa findixi fe ɲaaxi nan na Ala mabiri. A wama nɛ a xa xibaarui xa yensen duniɲa birin ma, kɔnɔ ndee mu tinma na ra. Annabi Yunusa findixi na misaali nan na.
Alatala to Annabi Yunusa xɛɛ Asiriya bɔxi ma a xa nɔndi kawandi e bɛ, Annabi Yunusa mu tin na rabade xɔnnanteya xa fe ra. Asiriyakae nu findixi Isirayilakae yaxuie nan na. Na nan a toxi, Annabi Yunusa naxa natɛ tongo a xa a gi, alako a naxa Ala xa xɛɛraya raba. Tondife Ala waxɔnfe ra, na findi nɛ fe xɔrɔxɔɛ ra Annabi Yunusa bɛ, a fa a kolon a nu lan nɛ a xa bira Ala xa yaamari nan fɔxɔ ra.
Annabi Yunusa to na raba, kaabanakoe belebele naxa raba. Asiriya ɲama naxa fa bora Alatala fɔxɔ ra, e fa a batu. Annabi Yunusa fan naxa a kolon a bɔɲɛ kui a Ala xa xanunteya gbo si birin bɛ. E rafan a ma, a man wama e rakisife e xa yunubie ma.
A lanma won tan fan xa na masenyi hagigɛ fahaamu, a xa so won sondonyi kui. Xɔnnanteya gbo sie tagi to lɔxɔɛ. Na mu findima fe fanyi ra ibunadama bɛ. Ala mu wama na xɔn, barima a kolon na gere nan tun naminima naxan findima tɔɔrɛ xungbe ra. Xanunteya nan fan. Won si birin lan Alatala ya i. Won birin xa won xinbi sin a bun ma. Ala xa a niya won xa kafu won boore ma xanunteya kui. Amina.
Annabi Yunusa xa taruxui
1
Annabi Yunusa a gife Ala xa xɛɛraya ma
Alatala naxa a masen Amitayi xa di Yunusa bɛ, «Keli, i siga taa xungbe naxan xili Ninewe, i xa n ma natɛ xɔrɔxɔɛ masen e bɛ naxan fatanxi e xa fe ɲaaxie ra n naxee toxi n na dɛnnaxɛ.» Kɔnɔ Annabi Yunusa to wa a gife Ala xa xɛɛraya ma, a naxa natɛ tongo a xa siga Tarasisi. A naxa goro Yafa wafu ra, a kunkui to naxan nu sigafe Tarasisi. A naxa kunkui masundi fi, a baki kunkui kui mixie xun ma sigafe ra Tarasisi, alako a xa a makuya Alatala ra.
Na kui Alatala naxa foye xungbe ramini baa ma, a findi turunnaadɛ ra, a kunkui imaxa han a wa a kanafe. Kunkuimae naxa gaaxu, kankan naxa a dɛ rawa a xa ala bɛ. E naxa nde ba kunkui xa kote ra, e a woli baa ma alako nde xa ba a binyɛ ra. Yunusa naxa goro kunkui bɔtini ma, a a sa mɛnni, a xi paxi. Kunkui kɛpini naxa siga a yire, a a fala a bɛ, «I tan na xife nɛ? Keli, i xa i xa ala maxandi. Tɛmunde a nɔma nɛ kinikinide won ma, a won natanga yi gbaloe ma.»
Kunkuimae naxa a fala e booree bɛ, «Won xa kanda bun alako won xa a kolon, naxan yi gbaloe bɛndunxi won ma.» E to na raba, a naxa ilan Yunusa ra. E naxa a maxɔrin, «Nde yi gbaloe bɛndunxi muxu ma? I munse wali rabama? I kelixi minden? Si mundun na i ra?» Annabi Yunusa naxa e yaabi, «Eburu nan n na. N Alatala nan batuma, Ala naxan na koore ma, naxan baa nun bɔxi daa.» 10 Na kui kunkuimae naxa gaaxu ki fanyi ra, e a fala a bɛ, «I yi rabaxi munfe ra?» A naxa a fala e bɛ a nu a gife Alatala nan ma.
11 Baa xa xaaɲɛ to nu gboma nan tun, e naxa a maxɔrin, «Muxu xa munse raba i ra, alako baa xa a raxara muxu bɛ?» 12 Annabi Yunusa naxa e yaabi, «N a kolon a yi turunnaadɛ xungbe xun tixi wo ra n tan nan ma fe ra. Wo xa n woli baa ma. Na kui a raxarama nɛ.»
13 Kunkuimae naxa kata laala bade e xa xare masɔtɔ, kɔnɔ na mu sɔɔnɛya. Baa nu sigama xaaɲɛ ra nan tun e xili ma. 14 Na tɛmui e naxa Alatala maxandi, «Alatala, muxu bara i maxandi i xa muxu ratanga yi xɛmɛ xa faxɛ ma. Mixi fanyi nii bafe kote naxa dɔxɔ muxu xun ma, barima i tan Alatala na i waxɔnfe nan tun nabafe yi ki.» 15 Na fala xanbi, e naxa Yunusa tongo fa, e a woli baa ma. Baa xa xaaɲɛ naxa dan. 16 Na fe naxa na mixie ragaaxu Alatala ya ra ki fanyi ra. E naxa sɛrɛxɛ ba Alatala bɛ, e kɛrɛ tongo a bɛ.