5
Isa fɔxirabirɛ singee
(Matiyu 4:18-22, Maraki 1:16-20)
Isa nu na Genesareti baa dɛ ra. Ɲama fan nu e bore xɛtɛnma alako e xa a xui mɛ Ala xa masenyi kawandide. Isa naxa kunkui firin to baa dɛ ra. Yɛxɛsuxuie nu bara goro e kui, e nu e xa yɛlɛe raxafe. Isa naxa baki Simɔn xa kunkui kui, a a maxɔrin a xa kunkui ndedi mamini xare dɛ ra. Na xanbi, Isa naxa dɔxɔ kunkui kui, a so ɲama kawandife.
Isa to gɛ masenyi tide, a naxa a fala Simɔn bɛ, «Won xɛɛ dula ma. Wo yɛlɛ sa naa, wo xa sa yɛxɛ suxu.» Simɔn naxa a yaabi, «Karamɔxɔ, muxu kɔɛ birin nan nadangixi yakotomɔɛ nan na, muxu mu sese suxu. Kɔnɔ i tan nan to a falaxi, n man sa yɛlɛ sama.»
E to na raba, e naxa yɛxɛ gbegbe suxu yɛlɛ kui, yɛlɛ naxa bɔɔ fɔlɔ. E naxa e bɛlɛxɛ magira booree bɛ naxee nu na kunkui boore kui, e xa fa e mali. E to fa, e naxa na kunkui firinyie rafe yɛxɛ ra han e firin birin naxa wa dulafe.
Simɔn Piyɛri to na fe to, a naxa bira Isa bun ma, a a fala, «Marigi, i xa i makuya n na, barima yunubitɔɛ nan n na!» A na fala nɛ barima a tan nun a boore birin nu bara gɛ kaabade na yɛxɛ suxufe ra, 10 Simɔn walibooree, Sebede xa di firinyie Yaki nun Yaya, e fan nu bara kaaba. Na kui, Isa naxa a fala Simɔn bɛ, «I naxa gaaxu. I darixi yɛxɛ nan suxu ra, kɔnɔ keli yi waxati ma, i fama mixie nan sɔtɔde n bɛ.» 11 E to kunkui rate xare ma, e naxa se birin lu naa, e bira Isa fɔxɔ ra.
Kunɛ kanyi rayalanfe
(Matiyu 8:1-4, Maraki 1:40-45)
12 Isa to nu na taa nde kui, a naxa xɛmɛ nde li naa, kunɛ dinxi a fate birin na. A to Isa to, a naxa a yatagi rafelen bɔxi ma, a a mayandi, «N Marigi, xa i tin, i nɔma n nasɛniyɛnde.» 13 Isa naxa a bɛlɛxɛ itala, a a sa kunɛ kanyi ma, a a fala a bɛ, «N tinxi. Findi mixi sɛniyɛnxi ra.» Kunɛ fure naxa a bɛɲin keren na. 14 Na xanbi, Isa naxa a yamari, «I naxa yi fe fala mixi yo bɛ. Siga i sa i dɛntɛgɛ sɛrɛxɛdubɛ bɛ, i sɛrɛxɛ ba i xa sɛniyɛnyi xa fe ra, alɔ Annabi Munsa a yamarixi ki naxɛ. Na findima seedeɲɔxɔya nan na e bɛ.» 15 Kɔnɔ Isa xa fe xibaaru ɲan naxa yensen yɛ dangi a singe ra. Ɲama gbegbe nu e malanma e xa a xui ramɛ, a man xa e rayalan e xa furee ma. 16 Kɔnɔ Isa fan nu luma siga ra yire madunduxie, a sa Ala maxandi.
Isa Namatɛ rayalanfe
(Matiyu 9:1-8, Maraki 2:1-12)
17 Lɔxɔ nde, Isa nu kawandi tife. Farisɛnie nun sɛriyɛ karamɔxɔe nu bara fa dɔxɔ, naxee kelixi Darisalamu, a nun Galile nun Yudaya taa birin. Marigi xa sɛnbɛ nu na Isa ma furemae rayalanfe ra. 18 Na tɛmui, mixi ndee naxa fa namatɛ nde ra, a saxi sade ma. E nu katafe nɛ e xa fa a sa Isa bun, 19 kɔnɔ ɲama xa fe naxa a niya e mu nɔ sode a ra. Na kui, e naxa te banxi fari, e a fari yire nde maba, e fa namatɛ ragoro mɛnni ra, a saxi a xa sade fari, a goro ɲama tagi Isa ya i. 20 Isa to e xa danxaniya to, a naxa a fala namatɛ bɛ, «N boore, i xa yunubie bara xafari i bɛ.» 21 Farisɛnie nun sɛriyɛ karamɔxɔe naxa so e maɲɔxunfe, «Pe, nde yi ra, a to Ala rasɔtɔma yi ki? Nde nɔma yunubie xafaride, bafe Ala keren na?»
22 Isa to e xa maɲɔxunyi kolon, a naxa e maxɔrin, «Munfe ra yi maɲɔxunyi mɔɔli na wo bɔɲɛ ma? 23 Wɔyɛnyi mundun sɔɔnɛya, a falafe ‹I xa yunubie bara xafari,› ka a falafe ‹Keli, i ɲɛrɛ›? 24 N xa a masen wo bɛ a Adama xa Di nɔma yunubi xafaride duniɲa ma.» A naxa fa a fala namatɛ bɛ, «N naxɛ i bɛ, keli, i xa sade tongo, i xa siga i xɔnyi.»
25 Namatɛ naxa keli mixie ya xɔri keren na. A naxa se tongo a nu saxi naxan ma, a fa siga a xɔnyi Ala matɔxɔ ra. 26 Ɲama birin dɛ naxa ixara ki fanyi, e nu Ala matɔxɔ. Ala xa yaragaaxui fan naxa lu e bɔɲɛ ma, e a fala, «To, muxu bara kaabanako fee to.»
Lewi birafe Isa fɔxɔ ra
(Matiyu 9:9-17, Maraki 2:13-22)
27 Na dangi xanbi, Isa naxa mini, a duuti maxili nde to naxan xili Lewi, a dɔxɔxi duuti maxilide. Isa naxa a fala a bɛ, «Bira n fɔxɔ ra.» 28 Lewi naxa keli, a fe birin nabolo, a bira a fɔxɔ ra.
29 Na tɛmui, Lewi naxa xulunyi belebele ti a xɔnyi Isa bɛ. E birin nu na e dɛgefe yire keren, duuti maxili wuyaxi nun mixi gbɛtɛe fan nu na naa. 30 Farisɛnie nun sɛriyɛ karamɔxɔe naxa Isa fɔxirabirɛe maxɔrin, «Munfe ra wo nun duuti maxilie nun yunubitɔɛe wo dɛgema yire keren?» 31 Isa naxa e yaabi, «Mixi yalanxi hayi mu na seriba ma. Furema nan hayi na a ma. 32 N mu faxi tinxintɔɛe xa xilide. N faxi yunubitɔɛe nan xilide, e xa tuubi.»
Isa maxɔrinfe sunyi ma
(Matiyu 9:14-15, Maraki 2:18-20)
33 Mixi ndee naxa fa a fala Isa bɛ, «Annabi Yaya nun Farisɛnie fɔxirabirɛe sunyi nun salie rabama han, kɔnɔ i gbee tan e dɛgema tun.» 34 Isa naxa e yaabi, «Xa futixiri xulunyi a li, wo nɔma a falade ginɛfenyi booree bɛ e xa sunyi suxu a na e fɛ ma tɛmui naxɛ? 35 Waxati fama, ginɛfenyi bama e yi ra tɛmui naxɛ. Na waxati tan, e sunyi suxuma nɛ.»
36 Isa man naxa taali nde sa e bɛ, «Mixi yo mu dugi xuntunyi bama dugi nɛɛnɛ ra a xa dugi fori lonpo a ra. Xa na raba, dugi nɛɛnɛ kanama nɛ, na xuntunyi fan mu lanma dugi fori ma. 37 Mixi yo man mu wɛni nɛɛnɛ sama lɛbɛ fori kui, xa na mu a ra wɛni nɛɛnɛ na funtu, na lɛbɛ fori bulama nɛ, wɛni fili, a sase fan kana. 38 A lan nɛ wɛni nɛɛnɛ xa sa lɛbɛ nɛɛnɛ nan kui. 39 Mixi yo man mu wama wɛni nɛɛnɛ xɔn xa a bara wɛni fori min, barima a a falama nɛ, ‹Wɛni fori nan fan.›»