9
Isa a fɔxirabirɛ fu nun firinyie xɛɛfe
(Matiyu 10:5-42, Maraki 6:7-12)
Isa to a fɔxirabirɛ fu nun firinyie malan, a naxa sɛnbɛ nun nɔɛ fi e ma alako e xa nɔ ɲinnɛe keride mixie fɔxɔ ra, e man xa nɔ furema mɔɔli birin nayalande. A naxa e xɛɛ mixie kawandide Ala xa mangɛya niini xa masenyi ra, e man xa furemae rayalan. A naxa a masen e bɛ, «Wo nɛ biyaasima, wo naxa sese xanin wo xun ma, alɔ xuli, gbɔnfɔɛ, taami, kɔbiri, xa na mu a ra donma firin nde. Wo na so banxi naxan kui, wo xa yigiya mɛnni nɛ han wo sa sigama taa gbɛtɛ tɛmui naxɛ. Xa na taakae mu wo rasɛnɛ, wo xa keli naa. Wo xa mɛnni bɛndɛ rakɔnkɔn wo sanyie ra, a xa findi seedeɲɔxɔya ra e bɛ, wo bara e rabolo.» Na kui, Isa fɔxirabirɛe naxa siga, e sa taae birin isa. E nu mixie kawandima Ala xa xibaaru fanyi ra, e nu furemae rayalan yire birin.
Mangɛ Herode ifuxi Isa xa fe ra
(Matiyu 14:1-12, Maraki 6:14-29)
Galile mangɛ Herode to fe birin mɛ naxee nu rabafe a xa bɔxi ma, a naxa ifu Isa xa fe ra, barima ndee nu a falama a Yaya Xunxa nan kelixi faxɛ ma, ndee a fala a Annabi Eliya nan gbilenxi, ndee a fala a namiɲɔnmɛ gbɛtɛ naxan nu na duniɲɛ tɛmui dangixi, na nan man kelixi. Herode naxa a fala, «Yaya tan, n bara na xunyi bolon a dɛ i. Kɔnɔ nde fa yi tan na, n naxan xa fe mɛma yi ki?» Na kui, a naxa so katafe a xa Isa to.
Isa donse fife mixi wulu suuli ma
(Matiyu 14:13-21, Maraki 6:30-44)
10 Xɛɛrae to gbilen, e fe naxee rabaxi, e naxa a birin dɛntɛgɛ sa Isa bɛ. A fan naxa e xanin Betesayida e xa lu e xati ma yire keren. 11 Kɔnɔ ɲama to a kolon, e naxa bira Isa fɔxɔ ra. A fan naxa e ralan, a wɔyɛn e bɛ Ala xa mangɛya niini xa fe ra, a furemae rayalan.
12 Nunmare to so fɔlɔ, Isa fɔxirabirɛ fu nun firinyie naxa e maso a ra, e a fala a bɛ, «Ɲama rayensen alako e xa sa so taae nun daaxae naxee na be rabilinyi, e xa sa yigiyadee nun donsee fen, barima won na wula nɛ yi ki.» 13 Isa naxa a fala e bɛ, «Wo tan nan xa donse fi e ma.» A fɔxirabirɛe naxa a yaabi, «Sese mu na muxu yi bafe taami suuli nun yɛxɛ firin na. Ka muxu tan nan xa siga donse sarade yi ɲama birin bɛ?» 14 Mixie naxee nu na naa, xɛmɛe kɔnti naxa siga han wulu suuli ɲɔndɔn.
Isa naxa a fala a fɔxirabirɛe bɛ, «Wo a fala mixie bɛ e xa dɔxɔ e tongo suuli suuli ma.» 15 E fan naxa a raba na ki, e mixi birin nadɔxɔ. 16 Isa naxa na taami suuli nun na yɛxɛ firin tongo, a a ya rate koore ma, a fa Ala nuwali sa. A naxa taamie igira, a fa e so a fɔxirabirɛe yi ra, alako e xa e itaxun ɲama ma. 17 Ɲama birin naxa e dɛge han e wasa. Donse dɔnxɔɛ xuntunyie to matongo, debe fu nun firin nan nafe.
Piyɛri Isa kolonfe Ala xa Mixi Sugandixi ra,
nun Isa a xa faxɛ nun marakeli xa fe masenfe
(Matiyu 16:13-28, Maraki 8:27-30)
18 Lɔxɔ nde Isa nu na Ala maxandife a xati ma. A fɔxirabirɛe fan nu na naa. A naxa e maxɔrin, a naxɛ, «Mixie munse falama n ma fe ra? Nde lanxi n ma?» 19 E naxa a yaabi, «Ndee a falama, Annabi Yaya Xunxa. Ndee a falama, Annabi Eliya. Ndee a falama, namiɲɔnmɛ gbɛtɛ naxan faxa waxati dangixi, na nan man kelixi.» 20 Isa man naxa e maxɔrin, «Kɔnɔ wo tan naxɛ di? Nde n na?» Piyɛri naxa a yaabi, «Ala xa Mixi Sugandixi nan na i ra.»
21 Isa naxa a matintin e ra, a e yamari, e naxa a xa fe fala mixi yo bɛ. 22 A man naxa a masen e bɛ, «Fo Adama xa Di xa tɔɔrɛ gbegbe sɔtɔ. Yuwifie xa forie, sɛrɛxɛdubɛ kuntigie, nun sɛriyɛ karamɔxɔe mu fama lade a ra, e a faxama nɛ, kɔnɔ a man xa keli faxɛ ma a xi saxan nde.»
23 Isa naxa a masen birin bɛ, «Xa mixi wa birafe n fɔxɔ ra, a xa tondi a yɛtɛ ma, a xa tin tɔɔrɛ nun faxɛ ra lɔxɔɛ birin, a bira n fɔxɔ ra. 24 Mixi naxan wama a yɛtɛ rakisife, na kanyi lɔɛma nɛ. Naxan a yɛtɛ ralɔɛma n tan ma fe ra, na kanyi kisima nɛ. 25 Duniɲa birin sɔtɔɛ munse fanma mixi ma, xa a sigama yahannama? 26 Naxan yo yaagima n tan nun n ma wɔyɛnyi xa fe ra, n tan Adama xa Di fama a nɔrɛ kui tɛmui naxɛ nun a Baba Ala nun a xa malekɛ sɛniyɛnxie xa nɔrɛ, n fan yaagima nɛ na kanyi xa fe ra. 27 N xa nɔndi fala wo bɛ, mixi ndee tixi wo ya ma be, naxee mu faxama fo e Ala xa mangɛya niini to.»
Isa nɔrɔfe
(Matiyu 17:1-3, Maraki 9:1-13)
28 Yi masenyi dangi xanbi xi solomasaxan ɲɔndɔn, Isa naxa Piyɛri, Yaya, nun Yaki xanin geya fari Ala maxandide. 29 Isa to nu Ala maxandife, a yatagi naxa masara. A xa dugie fan naxa fiixɛ alɔ naiyalanyi. 30 Na tɛmui, Annabi Munsa nun Annabi Eliya naxa mini e ma, e nun Isa naxa wɔyɛn. 31 E mini nɔrɛ xungbe nan kui, e nu wɔyɛnfe Isa bɛ a xa faxɛ xa fe ma, naxan nu fafe kamalide Darisalamu.
32 Xi xɔli nu bara nɔ Piyɛri nun a booree ra, kɔnɔ e to xunu, e naxa Isa xa nɔrɛ to, a nun na xɛmɛ firin naxee nu na a fɛ ma. 33 Na xɛmɛ firinyie to nu kelife Isa xun, Piyɛri naxa a fala a bɛ, «Marigi, fe fanyi na a ra muxu to na be yi ki. Muxu xa lingira saxan yailan, keren i gbe, keren Annabi Munsa gbe, keren Annabi Eliya gbe.» Piyɛri mu nu a kolonxi a nu sese naxan falafe. 34 A to nu na wɔyɛnfe, nuxui naxa goro e ma. Piyɛri nun a booree naxa gaaxu e to a to nuxui bara din e ma. 35 Xui nde naxa mini nuxui kui, a a masen, «N ma Di nan ya, n ma Mixi Sugandixi. Wo wo tuli mati a ra.» 36 Na xui to gɛ wɔyɛnde, e naxa Isa to a keren. A fɔxirabirɛe fe naxan toxi e ya ra, e naxa dundu a fe ma, e mu a fala mixi yo bɛ na waxati.
Isa ɲinnɛ kerife dimɛdi nde fɔxɔ ra
(Matiyu 17:14-23, Maraki 9:14-32)
37 Na kuye iba, Isa nun a fɔxirabirɛe naxa goro geya fari, ɲama gbegbe naxa fa a ralande. 38 Na tɛmui, xɛmɛ nde naxa a xui ite ɲama tagi Isa mayandife ra, «Karamɔxɔ, yandi, fa n ma di xɛmɛ mato, barima yi di kerenyi nan na n bɛ! 39 A mato, ɲinnɛ nan na a fɔxɔ ra. A na keli a ra, a sɔnxɔma nɛ, a a raketun a ra, n ma di dɛxunfɛ nu fa mini. A mu a bɛɲinma mafuren, fo a gɛ a rahalakide. 40 N bara i fɔxirabirɛe mayandi e xa yi ɲinnɛ keri a fɔxɔ ra, kɔnɔ e mu nɔxi.»
41 Isa naxa e yaabi, «Wo tan bɔnsɔɛ danxaniyatare, wo kobi. N xa lu wo sɛɛti ma han mun tɛmui? N xa ti wo bun ma han mun lɔxɔɛ? Wo fa na di ra n xɔn.»
42 A ɲan mu nu Isa yire li sinden, ɲinnɛ naxa di rabira bɔxi ma, a a raketun a ra. Kɔnɔ Isa to ɲinnɛ yamari, di naxa yalan, Isa fa a ragbilen a baba ma. 43 Ɲama birin naxa kaaba Ala xa sɛnbɛ ma.
Isa a xa faxɛ xa fe masenfe a sanmaya firin nde
(Matiyu 17:22-23, Maraki 9:30-32)
Birin to nu kaabaxi Isa wali fɔxi birin ma, a naxa a fala a fɔxirabirɛe bɛ, 44 «Wo tan xa yi masenyi nan namɛ a fanyi ra: Adama xa Di sama nɛ mixie bɛlɛxɛ.» 45 Kɔnɔ e mu na wɔyɛnyi fahaamu, barima a nu bara nɔxun e ma alako e naxa a kolon. E man mu suusa Isa maxɔrinde a ma.
Mixi naxan tide gbo
(Matiyu 18:1-11, Maraki 9:33-50)
46 Isa fɔxirabirɛe naxa so wɔyɛnyi kui, e xa a kolon naxan tide gbo e ya ma. 47 Kɔnɔ Isa to nu e bɔɲɛ ma fe kolon, a naxa dimɛdi nde tongo, a a ti a fɛ ma. 48 A naxa a masen e bɛ, «Mixi yo naxan yi dimɛdi mɔɔli rasɛnɛma n xili ra, na kanyi bara n tan yɛtɛ yati rasɛnɛ. Mixi yo naxan n tan nasɛnɛ, na kanyi bara n xɛɛma fan nasɛnɛ. Naxan findixi mixi xuri ra wo birin ya ma, a tan nan tide gbo.»
Findife Isa fɔxirabirɛ ra
(Maraki 9:38-41)
49 Yaya naxa a yaabi, «Karamɔxɔ, muxu bara xɛmɛ nde to a ɲinnɛ kerima mixi fɔxɔ ra i xili saabui ra. Muxu bara kata a xa ba na ma, barima a mu biraxi won fɔxɔ ra.» 50 Isa naxa e yamari, «Wo naxa a ratɔn, barima xa naxan mu kelixi wo xili ma, na tan na wo tan na bɛ.»
Samari taa nde tondife Isa rasɛnɛde
51 Waxati to nu bara makɔrɛ Isa xa te koore, a naxa natɛ tongo a xa Darisalamu kira suxu. 52 A naxa mixi ndee xɛɛ a ya ra. E to siga, e naxa so Samari taa nde e xa sa yigiya nde fen a bɛ. 53 Kɔnɔ naakae mu tin a rasɛnɛde barima a nu sigafe Darisalamu nɛ. 54 A fɔxirabirɛe Yaya nun Yaki to na fe to, e naxa a fala a bɛ, «Marigi, muxu xa yaamari fi tɛ xa goro keli koore, a xa e ratɔn?» 55 Kɔnɔ Isa naxa a ya rafindi e ma, a wɔyɛn xɔrɔxɔɛ fala e bɛ. 56 Na tɛmui, e naxa siga taa gbɛtɛ.
Birafe Isa fɔxɔ ra
(Matiyu 8:19-22)
57 E to nu kira xɔn ma, xɛmɛ nde naxa fa a fala Isa bɛ, «I siga dɛdɛ, n na i fɔxɔ ra.» 58 Isa naxa a yaabi,
«Xulumase xima yili kui.
Xɔni xima a tɛɛ kui.
Kɔnɔ dɛdɛ mu na Adama xa Di bɛ a a xunyi sama dɛnnaxɛ.»
59 Isa man naxa a masen mixi gbɛtɛ nde bɛ, «Bira n fɔxɔ ra.» Kɔnɔ a kanyi naxa a yaabi, «Marigi, a lu n xa siga, n xa sa n baba ragata sinden.» 60 Isa naxa a yaabi, «A lu faxamixie nan xa e xa faxamixie ragata. I tan xa siga, i xa sa mixie kawandi Ala xa mangɛya niini ra.» 61 Mixi gbɛtɛ fan naxa a fala a bɛ, «Marigi, n birama nɛ i fɔxɔ ra, kɔnɔ a lu n xa siga n xɔnyi, n xa sa n ɲungu n ma mixie ma.» 62 Kɔnɔ Isa naxa a yaabi, «Mixi yo naxan saari suxuma a nu fa a xanbi mato, a kanyi mu daxa a xa wali suxu Ala xa mangɛya niini bɛ.»