13
Tuubife
Na tɛmui, mixi ndee naxa dɛntɛgɛ sa Isa bɛ a mangɛ Pilati bara Galileka ndee faxa, a e wuli masunbu e xa sɛrɛxɛ ra. Isa naxa e yaabi, «Wo a maɲɔxunxi nɛ a na mixie tɔɔrɔxi nɛ na ki barima e xa yunubi dangi Galileka booree ra? N xa a fala wo bɛ na mu a ra feo! Kɔnɔ xa wo mu tuubi, wo birin halakima nɛ alɔ e tan. Na Darisalamuka fu nun solomasaxanyi go, Silɔmu koore banxi bira naxee ma? Wo ɲɔxɔ a ma a na tɔɔrɛ e lixi nɛ yunubitɔɛe nan to e ra dangi Darisalamuka boore birin na? N xa a fala wo bɛ na mu a ra feo! Kɔnɔ xa wo mu tuubi, wo birin sɔntɔma nɛ alɔ e tan.»
Isa man naxa yi taali masen e bɛ. «Xɔrɛ bili to nu sixi xɛmɛ nde xa bɔxi ma, a naxa siga a xa sa a bogi ba, kɔnɔ a mu sese to a kɔn na. Na kui, a naxa a fala a xa walikɛ bɛ, ‹A mato, a ɲɛ saxan nan yi ki n fama xɔrɛ bogi fende yi xɔrɛ bili kɔn na, n mu se to. A side bara findi bɔxi makanaxi nan na! A sɛgɛ!› Walikɛ naxa a yaabi, ‹Marigi, i man xa diɲɛ toofare xa dangi, alako n xa a rabilinyi buxa, n ɲaɲɛ sa a ma. Xa a bogi tamuna, awa. Xa a mu bogi, i a sɛgɛ.›»
Isa ginɛ nde rayalanfe malabu lɔxɔɛ ma
10 Malabu lɔxɔ nde ma, Isa nu na kawandi tife salide nde kui. 11 A naxa ginɛ nde li naa ɲinnɛ nu bara naxan kuntin a ra. Kabi ɲɛ fu nun solomasaxan a mu nu nɔma a rakelide feo! 12 Isa to a to, a naxa a xili, a a fala a bɛ, «N nga, i bara fulun yi fure ma to.» 13 Isa to a bɛlɛxɛ sa a ma, ginɛ naxa a rakeli keren na, a so Ala matɔxɔfe.
14 Kɔnɔ Isa to a rayalanxi malabu lɔxɔɛ nɛ, salide xunmati naxa xɔnɔ a ma, a a fala ɲama bɛ, «Xi senni nan na a daxa mixi xa wali naxan kui. Wo xa fa marayalanyi fende na lɔxɔɛe nɛ, kɔnɔ wo naxa fa malabu lɔxɔɛ tan ma.» 15 Marigi naxa a yaabi, «Wo tan filankafuie! Malabu lɔxɔɛ ma, wo birin mu wo xa ninge xa na mu wo xa sofale fulunma xɛ a xiride, wo a xanin ye minde? 16 Iburahima xa di nan yi ginɛ ra, kɔnɔ Sentanɛ bara a xiri kabi ɲɛ fu nun solomasaxan. A mu lanma n xa a fan fulun malabu lɔxɔɛ ma?» 17 A to na fala, a yaxui birin naxa yaagi, kɔnɔ ɲama tan naxa sɛɛwa a xa kaabanako fe birin na.
Konde xɔri nun lɛbini xa taalie
(Matiyu 13:31-35, Maraki 4:30-32)
18 Isa man naxa a masen e bɛ, «Ala xa mangɛya maniyaxi munse ra? N nɔma a misaalide tali wɔyɛnyi mundun na? 19 A luxi nɛ alɔ konde xɔri xurudi xɛmɛ naxan si a xa bɔxi ma. A naxa te, a findi wuri bili ra, xɔnie fa e tɛɛ sa a kɔn na.»
20 A man naxa a masen, «N xa Ala xa mangɛya misaali munse ra? 21 A luxi nɛ alɔ lɛbini, ginɛ naxan sa farin busali tagi xun ma, na fa farin birin nate.»
Naadɛ ixutuxi
(Matiyu 7:13-14, 21-23, 8:11-12)
22 Isa nu sigama kawandi ti ra taae birin kui, a xungbe nun a xuri. Na birin, a nu na Darisalamu kira nan xɔn. 23 Mixi nde naxa a maxɔrin, «Marigi, nɔndi nan a ra, a mixi gbegbe mu kisima?» A naxa a yaabi, 24 «Wo kata wo xa so naadɛ ixutuxi nan na, barima n xa a fala wo bɛ, mixi wuyaxi katama nɛ sode naa, kɔnɔ e mu nɔma. 25 A waxati a lima banxi kanyi kelima nɛ a naadɛ balan. Wo tan fama nɛ tide tande wo nu naadɛ kɔnkɔn na, wo a fala, ‹Marigi, naadɛ rabi muxu bɛ.› Na tɛmui, a wo yaabima nɛ, ‹N mu wo kolon, n mu wo kelide kolon.› 26 Wo man a falama nɛ a bɛ, ‹I mixie xaranxi muxu xɔnyi nɛ, won birin nan won dɛgexi, won birin nan won min.› 27 Kɔnɔ a wo yaabima nɛ, ‹N xa a fala wo bɛ, n mu wo kolon, n mu wo kelide kolon. Wo keli n ya i, wo tan fe kobi rabae!› 28 Iburahima, Isiyaga, Yaxuba, nun namiɲɔnmɛ birin, wo e toma nɛ Ala xɔnyi ariyanna, kɔnɔ wo tan naminima tande, wa nun ɲinyi raxinyi na dɛnnaxɛ. 29 Mixie kelima sogetede nun sogegorode, e keli kɔɔla nun yirefanyi biri, e e dɛge Ala xa mangɛya niini bun ma. 30 Na kui, xanbiratie findima nɛ yareratie ra, yareratie fan findi xanbiratie ra.»
Isa sunnunfe Darisalamu xa fe ra
(Matiyu 23:37-39)
31 Na waxati ma, Farisɛni ndee naxa fa Isa xɔn, e a fala a bɛ, «I xa keli be. Siga yire gbɛtɛ, barima Herode wama i faxafe.» 32 A naxa e yaabi, «Wo siga, wo sa a fala na xulumase kɔɔtaxi bɛ, n na ɲinnɛe kerife mixie fɔxɔ ra, n na mixie rayalanfe, to a nun tina. Xi saxan nde ma, n gɛma nɛ n ma wali ra. 33 Kɔnɔ fo n xa n ɲɛrɛ to, tina nun tina bora, barima a mu lanma tan namiɲɔnmɛ xa faxa fo Darisalamu.»
34 «Darisalamu, Darisalamu, taa naxan namiɲɔnmɛe faxama, naxan Ala xa xɛɛrae magɔnɔma. Sanmaya wuyaxi n bara wa i xa die malanfe n yire, alɔ tɔxɔɛ a xa die rasoma a gabutenyi bun ma ki naxɛ, kɔnɔ wo naxa tondi! 35 Na kui, Ala bara keli wo xa banxi xun ma. N xa a fala wo bɛ, wo mu n toma sɔnɔn, han wo a falama tɛmui naxɛ, ‹Baraka na a bɛ naxan fafe Marigi xili ra!›»