21
Kaaɲɛ ginɛ xa hadiya
(Maraki 12:41-44)
Isa to a ya rasiga, a naxa bannamixie to, e e xa hadiya sama hadiya a sase kui. A naxa kaaɲɛ ginɛ misikiinɛ nde fan to, naxan a gbe hadiya sa, wure gbeeli kɔbiri kole firin gbansan. A naxa a masen, «N xa nɔndi fala wo bɛ, yi kaaɲɛ ginɛ misikiinɛ xa hadiya gbo dangi na boore birin gbe ra, barima e tan xa hadiya kelima e xa naafuli nan kui, kɔnɔ yi kaaɲɛ ginɛ xa hadiya kelima a xa baloe nan kui.»
Hɔrɔmɔbanxi xa kanɛ
(Matiyu 24:1-2, Maraki 13:1-2)
Mixi ndee nu wɔyɛnfe hɔrɔmɔbanxi xa fe ra, a to nu ratofanxi gɛmɛ sare xɔrɔxɔɛe ra, a nun se gbɛtɛe, mixi naxee baxi sɛrɛxɛ ra. Na kui, Isa naxa a masen, «Wo yi se naxee birin toxi yi ki, lɔxɔɛ fama a lide, gɛmɛ keren mu luma a boore fari be, a birin nabirama nɛ.»
Maratantanyi, tɔɔrɛ, nun ɲaxankatɛ
(Matiyu 24:3-14, Maraki 13:3-24)
E naxa a maxɔrin, «Karamɔxɔ, na fe sa rabama mun tɛmui? A man sa kolonma tɔnxuma mundun ma a a fafe rabade?» Isa naxa yi yaabi ti, «Wo wo yɛtɛ ratanga alako mixi yo naxa fa wo ratantan. Mixi wuyaxi fama n xili falade e yɛtɛ xun ma, a falafe ra, ‹N tan nan na Ala xa Mixi Sugandixi ra. Waxati bara makɔrɛ.› Wo naxa bira e fɔxɔ ra. Wo na geree nun ɲaxasie xa fe mɛ, wo naxa gaaxu, barima fo na fe mɔɔlie xa raba sinden. Kɔnɔ na waxati ma, duniɲa raɲɔnyi mu a lima keren na.»
10 Na xanbi, a naxa a masen e bɛ, «Sie kelima nɛ e boore xili ma, ɲamanɛe e boore gere. 11 Bɔxi fama nɛ sɛrɛnde a xungbe ra, kaamɛ nun fure sin yire wuyaxi. Fe magaaxuxie nun tɔnxuma makaabaxie fama minide kuye ma.»
12 «Kɔnɔ beemanun na birin xa raba, e fama nɛ wo suxude, e wo ɲaxankata. E wo sama nɛ salide kuntigie bɛlɛxɛ, e man wo sama nɛ geeli. E wo xaninma nɛ mangɛ nun gominae yire n xili xa fe ra. 13 Kɔnɔ na birin kui, wo findima n ma seedee nan na. 14 Wo naxa kɔntɔfili wo yɛtɛ xunmafalafe ra, 15 barima n masenyi nun xaxilimaya fima wo ma, alako wo yaxuie naxa nɔ wo ra, e naxa nɔ wo matandide. 16 Wo barimae, wo ngaxakerenmae, wo baribooree, nun wo dɛfanbooree, e fama nɛ wo yanfade, e wo sa mixie bɛlɛxɛ. Nee tan mixi ndee faxama nɛ wo ya ma. 17 Birin fama nɛ wo xɔnde n tan ma fe ra, 18 kɔnɔ wo ratangama nɛ. Hali wo xunsɛxɛ keren, a mu lɔɛma. 19 Wo xa tunnabɛxiya kui, wo kisima nɛ.»
20 «Wo na Darisalamu to, sɔɔri gali bara a rabilin, wo xa a kolon nɛ a a xa kasarɛ bara makɔrɛ. 21 Na tɛmui, mixi naxee na Yudaya, e xa e gi geyae fari. Naxee na Darisalamu taa kui, e xa keli naa. Naxee fan na daaxae, e naxa so taa kui, 22 barima na lɔxɔɛe findima gbeɲɔxɔ waxati nan na, alako naxan sɛbɛxi Kitaabui kui a birin xa kamali. 23 Na waxati findima gbaloe nan na furuginɛe nun dingɛe bɛ! Barima tɔɔrɛ gboma nɛ bɔxi ma, Ala xa xɔnɛ makɛnɛnma yi ɲama xili ma. 24 Ndee faxama nɛ santidɛgɛma ra, ndee xaninma nɛ, e sa findi konyie ra ɲamanɛ birin kui. Si gbɛtɛe fama nɛ Darisalamu maboronde, han e xa waxati kamalima tɛmui naxɛ.»
Isa xa gbilenyi nun xɔrɛ bili xa taali
(Matiyu 24:29-35, Maraki 13:24-31)
25 «Na tɛmui, tɔnxumae minima nɛ soge, kike, nun tunbuie ma. Si birin gaaxuma nɛ, e kɔntɔfili baa wundu xui nun a mɔrɔnyie xa fe ra. 26 Mixie na a kolon fe naxan fama rabade bɔxi ma, e birama nɛ gaaxui saabui ra, barima koore fama nɛ imaxade. 27 Na tɛmui, Adama xa Di toma nɛ fa ra nuxui kui, sɛnbɛ nun nɔrɛ ra. 28 Na fee na raba fɔlɔ, wo ti, wo wo xun nakeli, barima wo xa kisi bara makɔrɛ.»
29 Isa naxa taali wɔyɛnyi masen e bɛ, «Wo xɔrɛ bili mato, a tan nun wuri bili birin. 30 Wo na a to, e bara e burɛxɛ nɛɛnɛ ramini, wo a kolonma ɲɛmɛ tɛmui ɲan bara makɔrɛ. 31 Adama xa Di fafe fan na na ki nɛ. Wo na yi fe birin to raba ra, wo xa a kolon a Ala xa mangɛya niini bara makɔrɛ. 32 N xa nɔndi fala wo bɛ, to mixie mu dangima fo na fe birin naba. 33 Koore nun bɔxi dangima nɛ, kɔnɔ n ma masenyi tan mu dangima abadan, a mu kanama muku.»
«Wo naxa yanfa!»
34 «Kɔnɔ wo mɛɛni wo yɛtɛ ma! Wo naxa yanfa xurutareɲa nun siisife ma, wo man naxa yanfa yi duniɲɛigiri xa kɔntɔfili ma, alako na lɔxɔɛ naxa fa wo tɛrɛnna, 35 alɔ gantanyi xɔni suxuma ki naxɛ. Barima na lɔxɔɛ tan fama duniɲa mixi birin lide. 36 Wo naxa yanfa! Wo xa Ala maxandi nɛ tɛmui birin alako wo xa sɛnbɛ sɔtɔ, wo xa nɔ ratangade fe birin ma naxee fama a lide, wo man xa nɔ tide Adama xa Di ya i.»
37 Isa nu mixie kawandima hɔrɔmɔbanxi kui yanyi ra, a nu sa kɔɛ radangi Oliwi geya fari. 38 Ɲama birin nu kurunma sigafe ra a xɔn ma, e xa sa a xui ramɛ hɔrɔmɔbanxi kui.