23
Yuwifie Isa xaninfe Pilati xɔn
(Matiyu 27:1-2,11-31, Maraki 15:1-5, Yaya 18:28-19:16)
Na tɛmui ɲama birin naxa keli, e Isa xanin mangɛ Pilati xɔn. E naxa so a kalamufe, e nu a fala, «Muxu bara yi xɛmɛ li a na muxu xa ɲama ramurutafe. A bara a fala e bɛ a e naxa duuti fi Rɔma mangɛ xungbe ma. A man naxɛ, a a tan yɛtɛ findixi mangɛ nan na, Ala xa Mixi Sugandixi.»
Pilati naxa Isa maxɔrin, «I tan nan findixi Yuwifie xa mangɛ ra?» Isa naxa a yaabi, «I tan nan a falaxi.» Pilati naxa fa a fala sɛrɛxɛdubɛ kuntigie nun ɲama bɛ, «N mu fe kobi yo toxi yi xɛmɛ xa fe.» Kɔnɔ ɲama man naxa a karaxan, e nu a fala, «A bara mixie kui iso a xa xaranyi ra Yudaya bɔxi birin ma, kelife Galile bɔxi ma, han be.»
Pilati to Galile xili mɛ, a naxa maxɔrinyi ti xa Isa Galileka nan a ra. A to a kolon a Isa nu na Galile mangɛ Herode xa yaamari nan bun ma, a naxa a rasanba Herode ma, naxan fan nu na Darisalamu taa kui na waxati.
Isa xaninfe Herode xɔn
Herode naxa sɛɛwa Isa tofe ra, barima kafi tɛmui xɔnkuye a nu wama a tofe. A to nu bara a xa fe mɛ, a xɔli nu a ma Isa xa tɔnxuma makaabaxi nde raba a ya xɔri. Na kui, Herode naxa maxɔrinyi gbegbe ti Isa ma, kɔnɔ Isa mu yaabi keren fi. 10 Sɛrɛxɛdubɛ kuntigie nun sɛriyɛ karamɔxɔe nu tixi naa, e nu Isa kalamu a ɲaaxi ra. 11 Herode nun a xa sɔɔrie fan naxa a konbi a mayaagixi ra, e nu a mayele. E to guba tofanyi ragoro a ma mayele se ra, Herode naxa a ragbilen Pilati ma. 12 Singe, Pilati nun Herode dɛ mu nu fan, kɔnɔ na lɔxɔɛ booreɲa naxa lu e tagi.
Isa tife Pilati ya i
(Matiyu 27:11-31, Maraki 15:1-20)
13 Pilati naxa sɛrɛxɛdubɛ kuntigie, mangɛe, nun ɲama malan, 14 a a masen e bɛ, «Wo bara fa yi xɛmɛ ra n xɔn a kalamufe ra a a na mixie bɔɲɛ ratefe. Muxu bara dɛ masara wo ya xɔri, kɔnɔ n mu fe kobi yo toxi a ra, wo a kalamuxi naxan ma. 15 Herode fan mu se toxi, barima a bara a ragbilen won ma. A mato, yi xɛmɛ mu fefe rabaxi a lanma a xa faxa naxan ma. 16-17 Na kui, n yaamari fima nɛ a xa bɔnbɔ, n fa a rabɛɲin.»
18 Kɔnɔ birin naxa sɔnxɔɛ rate, e a fala, «Yi xɛmɛ faxa! Barabasi rabɛɲin muxu bɛ.» 19 Geresoe nde nan nu Barabasi ra naxan nu bara sa geeli a to keli mangasanyi xili ma. Ɲaxasi to bira taa kui, a naxa faxɛ ti.
20 Pilati to nu wama Isa rabɛɲinfe, a man naxa wɔyɛn ɲama bɛ, 21 kɔnɔ e nu sɔnxɔfe nan tui, «A banban! A banban wuri magalanbuxi ma!» 22 Pilati man naxa wɔyɛn e bɛ a sanmaya saxan nde, «Munfe ma? A fe ɲaaxi mundun nabaxi? N mu sese rakɔrɔsixi a xa fe, a lanma a xa faxa naxan ma. Na kui, n yaamari fima nɛ a xa bɔnbɔ, n fa a rabɛɲin.»
23 Kɔnɔ ɲama nu sɔnxɔɛ ratefe nan tui, e Pilati karaxan, Isa xa banban wuri magalanbuxi ma. Na kui, e xui naxa nɔ mangɛ ra. 24 Pilati naxa natɛ tongo, e waxɔnfe xa raba. 25 A naxa Barabasi rabɛɲin, naxan nu na geeli kui gere sofe nun faxɛ tife ma, a fa Isa sa ɲama sagoe.
Isa banbanfe wuri magalanbuxi ma
(Matiyu 27:32-56, Maraki 15:21-42, Yaya 19:16-30)
26 E to nu Isa xaninfe, e naxa Simɔn Sirenika li, a sofe taa kui keli daaxa. E naxa a suxu, e wuri magalanbuxi sa a fari, a tan xa a xanin Isa bɛ a xanbi ra.
27 Ɲama gbegbe nu biraxi Isa fɔxɔ ra. Ginɛ ndee fan nu na e ya ma, naxee nu wafe a gbegbe ra. 28 Isa naxa a ya rafindi e ma, a a masen e bɛ, «Darisalamu di ginɛe, wo naxa wa n tan ma fe ra. Wo wa wo yɛtɛ nun wo xa die nan ma fe ra, 29 barima waxati fafe, mixie a falama nɛ, ‹Sɛɛwɛ na dibaritaree bɛ, naxee mu xiɲɛ fi diyɔrɛ ma.›»
30 «E man fama nɛ a falade geyae bɛ, ‹Wo bira muxu ma!›
E a fala tentenyie bɛ, ‹Wo muxu makoto, muxu xa ragata!›»
31 «Xa yi fe mɔɔli nan nabama wuri xinde ra, wuri xare tan fa luma di?»
32 E naxa suute firin fan xanin, e xa e faxa e nun Isa. 33 E to yire nde li, dɛnnaxɛ xili xunkonkota yire, e naxa Isa banban wuri magalanbuxi ma. E naxa na geelimani firin fan mabanban, e keren ti Isa yirefanyi ma, e boore ti Isa kɔɔla ma.
34 Isa naxa a masen, «N Baba, diɲɛ yi mixie ma, barima e mu a kolon e fefe naxan nabafe.» E naxa kanda bun a xa dugie xa fe ra, alako e xa a kolon kankan naxan sɔtɔma. 35 Ɲama naxa ti naa, e nu e ya ti na fe birin na. Kuntigie fan nu na Isa mayelefe, e nu a fala, «A bara mixi gbɛtɛe rakisi. A xa a yɛtɛ fan nakisi, xa a findixi Ala xa Mixi Sugandixi nan na!»
36 Sɔɔrie fan naxa a mayele, e fa, e wɛni muluxunxi ti a bɛ, 37 e a fala, «Xa i findixi Yuwifie xa mangɛ nan na, i yɛtɛ rakisi!» 38 Yi sɛbɛli nan nu gbakuxi a xun ma, «Yuwifie xa mangɛ nan ya.»
39 Suute keren naxan nu banbanxi a fɛ ma, a nu Isa makonbife, a nu a fala, «I mu findixi Ala xa Mixi Sugandixi xa ra? I yɛtɛ rakisi, i muxu fan nakisi!» 40 Kɔnɔ a boore suute naxa wɔyɛn a ma, a a maxɔrin, «Won birin to gbaloe nan sɔtɔxi yi ki, i mu gaaxuma Ala ya ra? 41 A lanxi tan won firin xa yi fe sɔtɔ, barima a findixi won ma kɛwali kobie sare nan na. Kɔnɔ yi tan mu fefe kobi rabaxi.» 42 A to gɛ na falade a boore bɛ, a naxa a fala Isa bɛ, «Isa, i xa ratu n ma i soma i xa mangɛya kui tɛmui naxɛ.» 43 Isa naxa a yaabi, «N xa nɔndi fala i bɛ, to yati, i soma nɛ n fɔxɔ ra ariyanna.»
Isa xa faxɛ
(Matiyu 27:45-56, Maraki 15:33-41, Yaya 19:28-30)
44 Yanyi tagi ɲɔndɔn to a li, dimi naxa sin bɔxi birin ma, lɛɛri saxan bun ma. 45 Soge naxa ifɔɔrɔ. Dugi xungbe naxan singanxi hɔrɔmɔbanxi kui, a naxa ibɔɔ firin na. 46 Na tɛmui Isa man naxa a xui rate sɛnbɛ ra, a a fala, «N Baba, n bara n nii sa i bɛlɛxɛ.» A to na fala, a naxa laaxira.
47 Sɔɔri kɛmɛ xunmati naxan nu na naa, a to a to naxan nabaxi, a naxa Ala matɔxɔ yi masenyi ra, «Nɔndi na a ra yati, tinxintɔɛ nan nu yi xɛmɛ ra!» 48 Ɲama naxan birin nu malanxi na faxɛ matode, e fan to fe birin to naxee rabaxi, e nu gbilenfe sunnunyi nan kui, e bɛlɛxɛ saxi e xunyi. 49 Kɔnɔ Isa kolonmae birin nun ginɛ naxee bira a fɔxɔ ra keli Galile, e tan nu tixi, e na fe birin matoma, e ndedi nu makuyaxi naa ra.
Isa xa maragatɛ
(Matiyu 27:57-66, Maraki 15:42-47, Yaya 19:38-42)
50 Xɛmɛ fanyi tinxintɔɛ nde nu na, naxan nu xili Yusufu. Yuwifie xa kiitisa nde nan nu a ra, 51 kɔnɔ a tan mu tin a boore kiitisae xa natɛ kobi ra, e fe naxan niya Isa ra. A nu kelixi Arimate nɛ, Yudaya bɔxi ma. A nu na Ala xa mangɛya niini mamɛfe. 52 A tan yi xɛmɛ naxa siga Pilati yire, a sa Isa fure maxandi a ma. 53 Na tɛmui, a to Isa fure ragoro wuri magalanbuxi kɔn na, a naxa a kasange, a a bɛlɛ gaburi, naxan nu gexi gɛmɛ kui, fure yo mu nu ragata dɛnnaxɛ. 54 Yi fe birin nabaxi malabu lɔxɔɛ nan ya ra.
55 Ginɛ naxee nu bara bira Isa fɔxɔ ra keli Galile, e naxa siga Yusufu xanbi ra, e sa gaburi to, e man a to Isa fure ragata ki naxɛ. 56 Na dangi xanbi, e naxa gbilen se xiri ɲɔxunmɛ nun labundɛ rafalade. Malabu lɔxɔɛ e naxa e malabu, alɔ a sɛbɛxi Kitaabui kui ki naxɛ.