Annabi Malaki xa Kitaabui
Masenyi nde yi Kitaabui xa fe ra
Annabi Malaki yi kitaabui nan sɛbɛxi Isirayilakae ma tɛmui dangixi. E to gbilen Isirayila bɔxi ma, kelife yire makuye Ala e ɲaxankataxi dɛnnaxɛ e xa yunubie xa fe ra, namiɲɔnmɛe naxa kawandi ti e bɛ. E naxa limaniya, e naxa Darisalamu ti a nun e xa hɔrɔmɔbanxi.
Na xanbi, e man bara bira yunubi fe fɔxɔ ra. Alatala naxa e yaabi Annabi Malaki xa kitaabui saabui ra. A naxa ratu e ma alɔ a e xanuxi ki naxɛ dangife si birin na, kɔnɔ e mu na kolon a bɛ. Ala naxa e xa yunubi masen e bɛ keren keren yi ra. E nu darixi sɛrɛxɛ ɲaaxi ba ra Ala bɛ. E mu nu wama farilɛ fife Ala ma. E nu setaree tɔɔrɔ, e man nu fa yɛnɛ raba. Awa, na birin kui Alatala naxa a xa natɛ tongoxi masen e bɛ. A naxɛ e fama nɛ ɲaxankatɛ sɔtɔde xa e mu gbilen yunubi rabafe fɔxɔ ra. A man naxɛ, mixi naxan gaaxuma a ya ra, na fama nɛ ratangade Ala xa xɛɛra saabui ra naxan nu na fafe.
Yi kitaabui xaxili belebele masenma to mixie bɛ. Yunubi mu rafan Ala ma feo. Xa mixi birama kira ɲaaxi fɔxɔ ra, e Ala xa ɲaxankatɛ sɔtɔma nɛ. Kɔnɔ xa mixi gaaxuma Ala ya ra, Alatala yɛtɛ yati nan e rakisima. Amina.
Annabi Malaki xa Kitaabui
1
Alatala xa wɔyɛnyi xɔrɔxɔɛ
Alatala xa wɔyɛnyi xɔrɔxɔɛ Isirayilakae bɛ Annabi Malaki saabui ra: Alatala xa masenyi nan ya, «N bara wo xanu, kɔnɔ wo maxɔrinyi tima n ma, ‹Ala, muxu xa marafanyi na minden?›» Ala naxɛ, «Yaxuba taara xa mu lanxi Esayu ma? Yaxuba tan a rafan n tan Ala ma, kɔnɔ n bara Esayu tan naɲaaxu. N bara a xa bɔxi geya yire mafindi gbengberen yire ra. N bara a kɛ so wulai baree yi ra naxee na gbengberenyi ma. Xa Edonkae, naxee kelixi Esayu bɔnsɔɛ, a fala, ‹Won bara gbaloe sɔtɔ, kɔnɔ won na yailanma,› Mangɛ Alatala e yaabima nɛ, ‹Xa wo banxi ti, n na rabirama nɛ.› E xili fama nɛ falade, ‹Ɲaaxuɲa bɔxi.› E a falama nɛ ɲama na a ra Alatala xɔnɔxi naxan ma tɛmui birin. Wo yae fama nɛ a tode. Wo yɛtɛ yati a falama nɛ, ‹Alatala xa mangɛya sɛnbɛ gbo duniɲa birin, hali Isirayila bɔxi fari ma.›»
Marigi batui naxan xɔnxi
«Di tan a baba binyama nɛ, konyi fan a marigi binya. Xa n tan nan na wo baba ra, n ma binyɛ na minden? Xa n tan nan na wo marigi ra, n ma binyɛ na minden? N tan wo xa Mangɛ Alatala, n xa a fala wo bɛ, wo na n xili yelebufe. Kɔnɔ wo n maxɔrinfe, ‹Muxu i xili yelebuxi di?› Wo na n xili yelebufe wo xa sɛrɛxɛ sɛniyɛntaree nan na wo naxee sama n ma sɛrɛxɛbade fari. Wo man n maxɔrinma, ‹Muxu faxi sɛrɛxɛ sɛniyɛntare mundun na?› N xa a fala wo bɛ, wo bara n ma sɛrɛxɛbade xa fe yelebu. Wo na xuruse dɔnxui ba sɛrɛxɛ ra, na fan? Wo na fa xuruse mabɛnxi ra, xa na mu xuruse furaxi ra, na fan? Xa wo bara na sɛrɛxɛ mɔɔli so wo xa mangɛ yi ra, a ɲɛlɛxinma nɛ wo ra? A wo rasɛnɛma nɛ a fanyi ra? Mangɛ Alatala xa masenyi nan na ki.»
«Xa wo Ala makula na sɛrɛxɛ mɔɔli ra, a hinnɛma wo ra, a wo rasɛnɛma a fanyi ra? Mangɛ Alatala xa masenyi nan na ki.»
10 «A lanma mixi nde wo ya ma a xa n ma hɔrɔmɔbanxi naadɛ balan, alako wo naxa tɛ radɛxɛ n ma sɛrɛxɛbade fari fufafu. Wo xa fe mu rafan n ma. N tan Mangɛ Alatala, n xa a fala wo bɛ a n mu wama wo xa sɛrɛxɛ xɔn, n mu a tongoma! Mangɛ Alatala xa masenyi nan na ki.»
11 «Kelife sogetede, sigafe han sogegorode n xili xungbo si birin tagi. Yire birin, e fama nɛ surayi gande n xili ra, e fa sɛrɛxɛ sɛniyɛnxi ra n ma binyɛ xa fe ra. Mangɛ Alatala xa masenyi nan na ki.»
12 «Kɔnɔ wo tan n xili yelebuma. Wo nu fa a fala, ‹Marigi xa sɛrɛxɛbade mu sɛniyɛnxi, sɛrɛxɛ naxan bama mɛnni a mu fan.› 13 Wo wo xunyi suxuma, wo nu fa sɔnxɔ, ‹Taganyi mundun yi ki!› N tan Mangɛ Alatala, n xa a fala wo bɛ, n mu fama wo xa xuruse maxɔnɔxi, wo xa xuruse mabɛnxi, nun wo xa xuruse furaxi tongode n ma sɛrɛxɛbade sɔnɔn. Mangɛ Alatala xa masenyi nan na ki.»
14 «Dankɛ na mixi korintexi bɛ yɛxɛɛ kontonyi na naxan xa gɔɔrɛ ya ma, kɔnɔ a fa xuruse maxɔnɔxi tan ba sɛrɛxɛ ra a xa marakali rakamalife ra. Mangɛ xungbe na n na, naxan xili magaaxu si birin tagi. Mangɛ Alatala xa masenyi nan na ki.»