27
Yuwifie Isa xaninfe Pilati xɔn
(Maraki 15:1, Luki 22:63-71, Yaya 18:28-32)
Kuye to iba, sɛrɛxɛdubɛ kuntigie birin nun Yuwifie xa forie to nu malanxi, e naxa natɛ tongo e xa Isa faxa. E to Isa xiri, e naxa a xanin gomina Pilati xɔn.
Yudasi xa faxɛ
Yudasi, Isa yanfama, a to a to e bara Isa makiiti a lan a xa faxa, a naxa nimisa a xa yanfanteya xa fe ra. A naxa na gbeti kole tongo saxan nagbilen sɛrɛxɛdubɛ kuntigie nun forie ma, a a fala, «N bara yunubi raba! Xɛmɛ naxan faxama yi ki, sɛniyɛntɔɛ nan a ra, a fa li n tan nan a yanfaxi!» E naxa a yaabi, «Na mu muxu tan matoxi. Na i tan nan matoxi.» A to gbeti kolee woli hɔrɔmɔbanxi kui, Yudasi naxa siga a yɛtɛ gbakude wuri kɔn na. Sɛrɛxɛdubɛ kuntigie to gbeti kolee matongo, e naxa a fala, «A mu daxa muxu xa yi gbeti kolee sa hɔrɔmɔbanxi xa kɔbiri xun ma, barima nii sare nan a ra.» E to wɔyɛn, e naxa fɛɲɛ yailanyi xa xɛ yire sara na kɔbiri ra, na xa findi gaburi yire ra xɔɲɛe bɛ. Na nan a toxi, han to na xɛ xili falama «Wuli Bɔxi.» Na kui, Annabi Yeremi xa masenyi naxa kamali, a to a masen, «E naxa gbeti kole tongo saxan tongo, Isirayilakae ndee sare naxan saxi a xun, 10 e fɛɲɛ yailanyi xa xɛ sara na kɔbiri ra, alɔ Marigi n yamari ki naxɛ.»
Isa tife Pilati ya i
(Maraki 15:2-15, Luki 23:2-5,13-25, Yaya 18:28-19:16)
11 Isa to ti gomina Pilati ya i, gomina naxa a maxɔrin, «I tan nan findixi Yuwifie xa mangɛ ra?» Isa naxa a yaabi, «I tan nan a falaxi.» 12 Kɔnɔ sɛrɛxɛdubɛ kuntigie nun forie nu a tɔɔɲɛgɛma tɛmui naxɛ, Isa mu yaabi yo fi. 13 Na tɛmui Pilati naxa a maxɔrin, «I mu yi fee mɛxi e naxan birin safe i xun ma yi ki?» 14 Kɔnɔ Isa mu e xa wɔyɛnyi yo yaabi. Na naxa gomina kaaba ki fanyi.
15 Ɲɛ yo ɲɛ, sali tɛmui, gomina darife nan nu a ra, a xa geelimani keren nabɛɲin ɲama bɛ, e na wa naxan yo xɔn. 16 Na waxati, geelimani nde nu na, birin nu naxan kolon a xa ɲaaxuɲa ma. A nu xili Barabasi. 17 Ɲama to malan, Pilati naxa e maxɔrin, «Wo wama n xa nde rabɛɲin wo bɛ, Barabasi ba, ka Isa, naxan xili falama Ala xa Mixi Sugandixi?» 18 Pilati nu a kolon a sɛrɛxɛdubɛ kuntigie nu Isa saxi a bɛlɛxɛ tɔɔnɛ nan ma. 19 Ba na ra, a to nu dɔxɔxi kiiti sade, a xa ginɛ naxa xɛɛra rasiga a ma, a a fala a bɛ, «I naxa so yi tinxintɔɛ xa fe kui fefe ma, barima n bara xiye sa a xa fe ra, xiye naxan bara n tɔɔrɔ to ki fanyi.»
20 Kɔnɔ sɛrɛxɛdubɛ kuntigie nun Yuwifie xa forie naxa ɲama kui iso e xa Barabasi maxɔrin Pilati ma, Isa tan xa faxa. 21 Gomina man naxa e maxɔrin, «Yi mixi firin ya ma, wo wama n xa mundun nabɛɲin wo bɛ?» E naxa a yaabi, «Barabasi!» 22 Pilati fan naxa e maxɔrin, «N xa munse raba Isa ra, naxan xili falama Ala xa Mixi Sugandixi?» Ɲama birin naxa a yaabi, «A banban wuri magalanbuxi ma!» 23 A man naxa e maxɔrin, «Munfe ma? A fe ɲaaxi mundun nabaxi?» Kɔnɔ e tan sɔnxɔɛ nan tun xun masa, «A banban wuri ma!»
24 Pilati to a to a a mu nɔxi fefe ra, ɲama fan nu waxi kelife a ra, a naxa ye tongo, a a bɛlɛxɛ raxa e ya xɔri, a a fala e bɛ, «Yi xɛmɛ faxafe mu na n tan ma de! A luma wo tan nan ma.» 25 Ɲama birin naxa a yaabi, «A xa faxɛ wuli xa lu muxu nun muxu xa die xun ma!» 26 Na kui, Pilati naxa Barabasi rabɛɲin e bɛ. A naxa yaamari fi sɔɔrie xa Isa bɔnbɔ sɛbɛrɛ ra. Na xanbi, a naxa Isa so e yi e xa sa a banban wuri magalanbuxi ma.
Sɔɔrie Isa mayelefe
(Maraki 15:16-20, Yaya 19:2-3)
27 Rɔma sɔɔrie to Isa xanin gomina xɔnyi, e naxa e boore sɔɔrie birin xili, e gali naxa ti a rabilinyi. 28 E naxa Isa xa sose ba a ma, e mangɛ guba gbeeli ragoro a ma. 29 E naxa tunbee mafilin, e e yailan mangɛ katanyi maniyɛ ra, e a sa a xun ma. E naxa wuri raso a yirefanyi bɛlɛxɛ kui, e a mayele, e nu e xinbi sin a bun ma, e nu a fala, «I kɛna, Yuwifie xa mangɛ.» 30 E naxa dɛye bɔxun a ma, e na wuri ba a yi, e nu a xunyi bɔnbɔ a ra. 31 E to gɛ Isa mayelede, e naxa mangɛ guba rate a ma, e a gbe dugi ragoro a ma, e fa a ramini e xa sa a banban wuri magalanbuxi ma.
Isa banbanfe wuri magalanbuxi ma
(Maraki 15:21-32, Luki 23:26-43, Yaya 19:17-27)
32 E to nu minife taa ra, e naxa Sirenika xɛmɛ nde to naxan nu xili Simɔn. Sɔɔrie naxa a yamari, a tan xa Isa xa wuri magalanbuxi xanin. 33 E to yire li naxan xili Gologota, na nan falaxi e xa xui, «xunkonkota yire,» 34 e naxa wɛni so a yi, seri saxi naxan xun, kɔnɔ a to a nɛmunnɛmun, a mu tin a minde.
35 E to gɛ a mabanbande wuri ma, e naxa kanda bun a xa dugie xa fe ra, alako e xa a kolon kankan naxan sɔtɔma. 36 Na dangi xanbi, e naxa dɔxɔ a kantade.
37 E to nu wama birin xa a kolon e a banbanxi fe naxan ma, e yi sɛbɛli nan gbaku a xun ma, «Isa nan ya, Yuwifie xa mangɛ.» 38 Na tɛmui, e naxa suute mixi firin fan banban wuri magalanbuxie ma Isa fɛ ma, keren a yirefanyi ma, boore a kɔɔla ma.
39 Mixie nu dangima Isa konbi ra, e nu e xunyi lintan a ma, 40 e a fala, «I tan naxan hɔrɔmɔbanxi rabirama, i man fa a ti xi saxan bun ma, i yɛtɛ rakisi! Xa Ala xa Di nan i ra, goro wuri kɔn na!» 41 Sɛrɛxɛdubɛ kuntigie, sɛriyɛ karamɔxɔe, nun Yuwifie xa forie fan nu a mayelefe, e nu a fala, 42 «A bara mixi gbɛtɛe rakisi, kɔnɔ a mu nɔma a yɛtɛ tan nakiside. Isirayila mangɛ xa mu a ra? A xa goro wuri kɔn na be ya, alako muxu xa la a ra. 43 A bara a xaxili ti Ala ra, a man fa a fala, ‹N findixi Ala xa Di nan na.› Yakɔsi, xa a rafanxi Ala ma, a xa a rakisi!» 44 Suute naxee nu banbanxi a fɛ ma, e fan nu Isa konbife na ki nɛ.
Isa xa faxɛ
(Maraki 15:33-41, Luki 23:44-49, Yaya 19:28-30)
45 Yanyi tagi, dimi naxa sin bɔxi birin ma lɛɛri saxan bun ma. 46 Na waxati ma, Isa naxa gbelegbele sɛnbɛ ra, «Eloyi, Eloyi, lɛma sabaxatani?» Na nan falaxi e xa xui, «N Marigi Ala, n Marigi Ala, i n nabɛɲinxi munfe ra?» 47 Mixi naxee nu na naa, e to a xui mɛ, e naxa a fala, «A na Annabi Eliya nan xilife!» 48 Mixi nde naxa a gi, a sa dunkobi rasin wɛni xɔnɛ xɔɔra, a a so wuri dɛ i, a fa a ti Isa bɛ alako a xa a min. 49 Kɔnɔ booree naxa a fala, «Wo a lu, won xa a mato xa Annabi Eliya fama a rakiside.» 50 Isa man naxa a xui ite sɛnbɛ ra, a fa laaxira.
51 Na waxati, dugi xungbe naxan singanxi hɔrɔmɔbanxi kui, a naxa ibɔɔ firin na, keli a fuge han a laabe. Bɔxi naxa sɛrɛn, gɛmɛe naxa ibɔɔ, 52 gaburie fan naxa rabi. Sɛniyɛntɔɛ laaxiraxi gbegbe naxa keli faxɛ ma, 53 e mini gaburie kui. Isa to keli faxɛ ma, e so nɛ Darisalamu, taa sɛniyɛnxi kui, e fa mini mixi wuyaxi ma. 54 Sɔɔri mangɛ nun a boore sɔɔrie naxee nu Isa kantafe, e to bɔxi xa sɛrɛnyi to, a nun naxan naba Isa faxa tɛmui, e naxa gaaxu ki fanyi, e a fala, «Nɔndi nan a ra yati, Ala xa Di nan nu yi xɛmɛ ra!»
55 Ginɛ wuyaxi fan nu na naa, e ndedi makuyaxi Isa yire ra, e yi fe birin matoma. E nu bara bira Isa fɔxɔ ra kelife Galile bɔxi ma, e nu a mali. 56 Mariyama Magidalaka nu na e ya ma, a nun Mariyama Yaki nun Yusufu nga, a nun Sebede xa die nga.
Isa xa maragatɛ
(Maraki 15:42-47, Luki 23:50-56, Yaya 19:38-42)
57 Nunmare to so, Arimateka bannamixi nde naxa fa naxan nu xili Yusufu. Isa fɔxirabirɛ nde nan nu a fan na. 58 A naxa siga Pilati yire, a Isa fure maxandi a ma. Pilati naxa yaamari fi e xa a so a yi ra. 59 Yusufu naxa Isa fure tongo, a a mafilin kasange fanyi kui, 60 a a bɛlɛ gaburi nɛɛnɛ kui, naxan nu gexi gɛmɛ kui a tan Yusufu bɛ. A to gɛmɛ xungbe maɲindigilin, a a dɔxɔ gaburi dɛ ma, a naxa siga. 61 Mariyama Magidalaka nun boore Mariyama nu na naa, e dɔxɔxi gaburi ya ra.
Sɔɔrie tife Isa xa gaburi kantade
62 Malabu lɔxɔɛ see rafala lɔxɔɛ kuye iba, sɛrɛxɛdubɛ kuntigie nun Farisɛnie naxa siga Pilati yire. 63 E naxa a masen a bɛ, «Mangɛ, muxu ratuxi a ma yi wule falɛ, beenun a xa faxa, a a fala nɛ, ‹Xi saxan dangi xanbi, n kelima nɛ faxɛ ma.› 64 Na kui, i xa yaamari fi a xa gaburi xa makanta han a xi saxan nde, alako a fɔxirabirɛe naxa fa a fure muɲa, e fa a fala ɲama bɛ, ‹A bara keli faxɛ ma.› Xa na sa raba, wule dɔnxɔɛ dangima nɛ wule singe ra.» 65 Pilati naxa e yaabi, «Awa, n bara sɔɔrie so wo yi. Wo sa gaburi makanta alɔ wo wama a xɔn ma ki naxɛ.» 66 E naxa siga, e sa tɔnxuma sa gɛmɛ ma naxan nu na gaburi dɛ ma, alako xa gaburi fa sa rabi, a kolonma nɛ. E naxa sɔɔrie lu naa, na kantafe ra.