Ala xa masenyi Annabi Mika bɛ
Masenyi nde yi Kitaabui xa fe ra
Annabi Mika xa kitaabui nɔndi hagigɛ masenma to mixie bɛ. Ala mu wama fe ɲaaxi xɔn, a yunubi birin xɔnma a bɔɲɛ birin na. Na kui ibunadama na keli Ala xa kira xɔn ma, Ala xa tinxinyi a niyama nɛ a xa na mixie ɲaxankata e xa fe rabaxi ma. E na findi a xa ɲama ra, e na findi ɲama ra naxan mu a kolon, e birin halakima nɛ na yunubie xa fe ra.
Na fahaamufe mu xɔrɔxɔ adamadie bɛ, barima e fan na fe ɲaaxi nde to, e bɔɲɛ tema nɛ han. E na a to e xa mangɛe na setaree tɔɔrɔfe alako nde xa sa e yɛtɛ xa naafuli xɔn ma, e xɔnɔma nɛ. Na xɔnɛ maniya Ala xa xɔnɛ tinxinxi ra. Fe naxan mu rafan Ala ma, fe fanyi mu a ra. A mixi tɔɔrɔma nɛ!
Kɔnɔ Ala xa xɔnɛ fatanxi a xa bɔɲɛ fanyi nan na. A to wa ibunadama xa fe xa sɔɔnɛya, a na Sentanɛ xa kasarɛ wali to, a xɔnɔma nɛ, a man gere ti na xili ma. Yunubi raba ɲaxankatafe kelixi na nan ma. Kɔnɔ na bɔɲɛ fanyi man a niyama nɛ Alatala xa katɛ birin naba alako a xa ibunadama ragbilen a xa kira fanyi ma. A mu wama e ɲaxankatafe tun. A wama nɛ e xa gbilen a ma, e xa kisi sɔtɔ kira fanyi xɔn ma.
Annabi Mika nu Ala xa masenyi tife Isirayila nun e yaxuie bɛ, kɔnɔ a tide gbo to mixie fan bɛ. Won fan xa fahaamui sɔtɔ yi masenyi kui: a yunubi mu rafan Ala ma, a fama yunubitɔɛe ɲaxankatade, a nun a wama mixi rakisife e xa yunubie ma alako e xa ɲɛrɛ a waxɔnfe fanyi kui. Ala xa won mali na kisi tinxinxi sɔtɔfe ra. Amina.
Ala xa masenyi Annabi Mika bɛ
1
Ala xa xɔnɛ Isirayila nun Yudaya bɛ
Alatala xa masenyi nan ya a naxan ti Annabi Mika Moresetika bɛ Samari nun Darisalamu xa fe ra. A a ti a bɛ Yudaya mangɛ Yotami, Axasi, nun Xesekiya xa waxati nɛ.
Duniɲa si birin, wo xa wo tuli mati n na.
Ibunadama birin naxee na yi bɛndɛ fuɲi fari,
wo xa n ma masenyi ramɛ,
won Marigi Alatala fama wo kalamude naxan na,
kelife a xa hɔrɔmɔbanxi sɛniyɛnxi kui.
 
Wo xa a mato, Alatala na fafe kelife a xa lingira,
a na gorofe geyae fari, a a ɲɛrɛ.
Geyae na xunufe a sanyi bun ma,
alɔ kumi dole naxan sama tɛ fɛ ma,
alɔ ye naxan susufe kelife yire itexi.
Geyae na ibɔɔfe, e findi gulunbae ra.
Na birin kelixi Yaxuba bɔnsɔɛ xa murutɛ nan ma,
a fatanxi Isirayila ɲama xa yunubie nan ma.
Nde Yaxuba bɔnsɔɛe ramurutaxi?
Samari xa mu a ra?
Nde kuye batude tixi yire itexi fari Yudaya?
Darisalamu xa mu a ra?
 
Na kui n fama Samari findide gɛmɛ malanxie nan na,
n a findi wɛni sansi side ra.
N a xa gɛmɛ bilie rabira, n e radin gulunbae kui,
han a xa banxie bunyi lu kɛnɛ ma.
N a xa kuyee butuxunma nɛ, n a xa batu see ganma nɛ tɛ ra,
n a xa ala masolixie xun nakanama nɛ.
Nee fɔlɔxi bafata nan na naxan nawalixi langoe sare ra,
nee man findima bafata nan na langoe sare fima naxan na.
 
N fama sunnunde na nan ma, n na n kui iwa.
N na n ɲɛrɛma nɛ n sanyi nun n fate mageli ra,
n na n gbelegbele xui itema nɛ alɔ wulai bare,
n na n kui iwa alɔ xundi.
Samari xa fure ɲaaxi mu nɔma dandande,
a man bara din Yudaya bɔxi ra,
han a bara Darisalamu masɔtɔ n ma ɲama sabatixi dɛnnaxɛ.
 
10 Wo naxa na fe rakolon Gatikae ra de wo wa xui ra.
N dɔxɔxi xube xɔɔra sunnunyi kui Beti Leyafera.
11 Safirikae, wo xa dangi wo mageli ra yaagi kui.
Saanan ɲama mu suusama minide.
Wo mu nɔma wo xaxili tide Beti Eseli ra, e fan na wafe.
12 Marotikae bara lu kɔntɔfili kui,
barima gbaloe bara goro kelife e Marigi Alatala ma,
a Darisalamu naadɛ li.
13 Lakisikae, wo xa sɔɔri ragisee yailan.
Wo bara a niya Siyonikae xa muruta Ala ma,
Isirayila bara bira wo xa yunubie fɔxɔ ra.
14 I tan nun Moreseti Gatikae fatanma na nan ma,
Akisibukae fama nɛ Isirayila mangɛe yanfade.
15 Maresakae, n gerefa gbɛtɛ xɛɛma nɛ a xa wo gere.
Isirayila mangɛ ɲalama sigama nɛ Adulama.
16 Wo wo xunyie bi alɔ yubɛ, sunnunyi xa fe ra,
barima wo xa di xanuxie fama xaninde konyiya kui ɲamanɛ ma.