3
Fe fanyi rabafe malabu lɔxɔɛ ma
(Matiyu 12:9-21, Luki 6:6-11)
Isa man naxa so salide kui. A naxa xɛmɛ nde li naa, naxan bɛlɛxɛ tuuxi a ma. Farisɛnie nu e ya tixi Isa ra e xa a mato xa a a rayalanma malabu lɔxɔɛ ma, alako e xa nɔ a kalamude fe nde ma. Isa naxa a fala xɛmɛ bɛ naxan bɛlɛxɛ tuuxi a ma, «Keli, i fa ti be, ɲama tagi.» A naxa e maxɔrin, «A daxa fe fanyi nan xa raba malabu lɔxɔɛ, ka fe ɲaaxi? Nii rakisife nan daxa ka nii sɔntɔfe?» Kɔnɔ mixi yo mu a yaabi. Isa xɔnɔxi naxa e mato, a bɔɲɛ tɔɔrɔxi ki fanyi barima kinikinitare nan nu e ra. A naxa a fala xɛmɛ bɛ naxan bɛlɛxɛ tuuxi a ma, «I bɛlɛxɛ itala.» A naxa a itala, a bɛlɛxɛ naxa yalan. Farisɛnie naxa mini keren na, e tan nun Herode fɔxirabirɛe naxa sa malanyi raba Isa xili ma. E naxa kira fen fɔlɔ Isa faxafe ma.
Ɲama malanfe Isa yire
(Matiyu 4:23-25, 12:15-16, Luki 6:17-19)
Isa naxa keli naa e nun a fɔxirabirɛe, e naxa siga baa dɛ ra. Ɲama gbegbe naxa bira e fɔxɔ ra kelife Galile, Yudaya, Darisalamu, Idumeya, Yurudɛn naakiri, a nun Tire nun Sidɔn nabilinyie. Ɲama nu bara a mɛ Isa nu na fee naxee rabafe. Na nan a to e gbegbe naxa fa a yire. Isa naxa a fala a fɔxirabirɛe bɛ, e xa kunkui nde xiri a bɛ baa dɛ ra, alako ɲama naxa fa a xɛtɛn. 10 Barima a to nu bara mixi gbegbe rayalan, furemae birin nu katama e xa e bɛlɛxɛ din a ra. 11 Ɲinnɛe nɛfɛ Isa to, e nu birama a bun ma, e nu gbelegbele, «Ala xa Di nan na i ra.» 12 Kɔnɔ Isa naxa tɔnyi dɔxɔ e ma e naxa mixie rakolon a xa fe ma.
Isa fɔxirabirɛ fu nun firin sugandife
(Matiyu 10:1-4, Luki 6:12-16)
13 Na xanbi, Isa naxa te geya fari. A naxa mixie xili a waxi naxee xɔn, e fan naxa fa a fɛ ma. 14 A naxa fɔxirabirɛ fu nun firin sugandi, alako e xa lu a sɛɛti ma, a man xa e xɛɛ kawandi rabade, 15 a man xa sɛnbɛ fi e ma ɲinnɛ kerife ra mixie fɔxɔ ra. 16 A mixi fu nun firin nan sugandi: Simɔn, a naxan xili sa Piyɛri, 17 Yaki, Sebede xa di, nun Yaya, Yaki xunya, (a naxa yi firinyie fan xili sa Bowanerige, na nan falaxi «sesarinyi xa die»), 18 Andire, Filipu, Barotolome, Matiyu, Tomasi, Alifa xa di Yaki, Tadayo, Simɔn Kanaanka, 19 nun Yudasi Isikariyoti naxan Isa yanfa, a a sa mixi kobie bɛlɛxɛ.
Xaxili Sɛniyɛnxi rasɔtɔfe
(Matiyu 12:22-33, Luki 11:14-23, 12:10)
20 Na xanbi, e naxa gbilen banxi, kɔnɔ ɲama man naxa e malan e yire. E ɲan mu nɔ e dɛgede. 21 Isa xa mixie to a mɛ, e naxa siga a fɔxɔ ra, barima e nu a falafe, «A bara daxu.»
22 Sɛriyɛ karamɔxɔ naxee keli Darisalamu, nee fan nu a falafe, «A ɲinnɛe kerima ɲinnɛ mangɛ Bɛlɛsɛbulu nan saabui ra.» 23 Isa naxa e xili, a taali sa e bɛ, «Sentanɛ nɔma Sentanɛ keride? 24 Xa ɲamanɛ a yɛtɛ gere lantareya kui, na ɲamanɛ mu xanma. 25 Xa denbaya fan a yɛtɛ gere lantareya kui, na denbaya mu xanma. 26 Sentanɛ fan, xa a a yɛtɛ gere lantareya kui, a xa fe bara ɲɔn, a a yɛtɛ kanama nɛ. 27 Wo xa a kolon, mixi yo mu nɔma sode sɛnbɛma xa banxi kui, a a harige ba a yi ra, xa a mu a xiri sinden. Na tɛmui, a nɔma nɛ a harige birin muɲade.»
28 «N xa nɔndi fala wo bɛ, Ala diɲɛma nɛ adamadie xa yunubi nun marasɔtɔɛ birin ma, 29 kɔnɔ mixi naxan Ala Xaxili Sɛniyɛnxi rasɔtɔma, na yunubi tan mu nɔma xafaride na kanyi bɛ abadan.» 30 Isa yi fe birin masen nɛ e bɛ, barima e nu a falafe nɛ, «Ɲinnɛ kanyi na a ra.»
Isa xa denbaya
(Matiyu 12:46-50, Luki 8:19-21)
31 Isa nga nun a xunya xɛmɛmae naxa fa, e ti tande, e mixi xɛɛ Isa xilide. 32 Ɲama nu dɔxɔxi Isa rabilinyi. E naxa a fala a bɛ, «I nga nun i xunyae na tande, e wama wo xa dɛ masara.» 33 Isa naxa e yaabi, «Nde findixi n nga nun n xunyae ra?» 34 A naxa a ya rage mixie tagi naxee nu dɔxɔxi a rabilinyi, a fa a masen, «A mato, n nga nun n xunyae nan ya. 35 Mixi yo naxan Ala waxɔnfe rabama, na kanyi nan findixi n xunya xɛmɛma, n maaginɛ, nun n nga ra.»