11
Isa sofe Darisalamu
(Matiyu 21:1-11, Luki 19:28-44, Yaya 12:12-16)
E to makɔrɛ Darisalamu ra, e na Betifage nun Betani yire li, Oliwi geya mabiri, Isa naxa a fɔxirabirɛ mixi firin xɛɛ, a a fala e bɛ, «Wo xa so taa kui naxan na yare. Wo nɛfɛ so naa, wo sofale lanma lima a xirixi na, mixi singe mu nu dɔxɔ naxan fari. Wo xa a fulun, wo fa a ra n xɔn ma. Xa mixi nde fa sa wo maxɔrin, ‹Wo a fulunfe munfe ra,› wo xa a yaabi, ‹Marigi nan hayi na a ma. A a ragbilenma ya.›»
E to siga, e naxa a li sofale lanma xirixi naadɛ nde sɛɛti ma kira dɛ ra. E to a fulun, mixi naxee nu tixi naa, e naxa e maxɔrin, «Wo munse rabafe, wo to yi sofale lanma fulunxi?» E naxa e yaabi alɔ Isa a masen e bɛ ki naxɛ. Nee fan naxa e lu e xa siga. E to fa sofale lanma ra Isa xɔn, e naxa e xa donmae sa a fari, Isa fa a magoro a ma.
Mixi gbegbe naxa e xa donmae itala kira xɔn ma, ndee fan naxa fɛnsɛ sɛgɛ, e nee fan sa kira xɔn ma Isa binyafe ra. Ɲama naxee nu ɲɛrɛfe Isa ya ra, a nun naxee nu ɲɛrɛfe a xanbi ra, e birin nu e xui itefe, e a fala,
«Tantui na won Nakisima bɛ!
Baraka na a bɛ naxan fafe Marigi xili ra!
10 Baraka na won Baba Dawuda xa mangɛya bɛ naxan na fafe!
Tantui na won Nakisima bɛ naxan na koore ma!»
11 Isa to so Darisalamu, a naxa siga hɔrɔmɔbanxi kui. A to gɛ naa rabilinyi birin matode, e nun a fɔxirabirɛ mixi fu nun firinyie naxa siga Betani, barima kɔɛ nu bara so.
Isa xɔrɛ bili dankafe
(Matiyu 21:18-22)
12 Na kuye iba, e to nu kelife Betani, kaamɛ naxa Isa suxu. 13 A to xɔrɛ bili nde to, a ndedi makuyaxi e ra, a burɛxɛ na a kɔn na, a naxa sa na mato, xa a nɔma a bogi nde masɔtɔde. Kɔnɔ a to makɔrɛ xɔrɛ bili ra, a mu sese li a kɔn na fo a burɛxɛ, barima xɔrɛ bogi tɛmui mu nu a lixi. 14 Isa naxa a fala xɔrɛ bili bɛ, «Mixi yo naxa i tan bogi don sɔnɔn!» A fɔxirabirɛe fan naxa a xui mɛ.
Isa sarematie kerife hɔrɔmɔbanxi kui
(Matiyu 21:12-17, Luki 19:45-48, Yaya 2:13-16)
15 E to siga Darisalamu, Isa naxa so hɔrɔmɔbanxi kui, a sarematie nun saresoe keri fɔlɔ, naxee nu na naa. A naxa kɔbiri masarɛe xa teebilie nun ganbɛ matie xa dɔxɔsee rabira. 16 A man mu tin mixi yo xa dangi hɔrɔmɔbanxi sansanyi kui, e na findi e xa kote maxanin kira ra. 17 A naxa e kawandi, a a masen, «A mu sɛbɛxi xɛ, ‹N ma banxi xili falama nɛ, si birin ma salide banxi›? Kɔnɔ wo tan bara a findi muɲɛtie dɔxɔde ra.» 18 Sɛrɛxɛdubɛ kuntigie nun sɛriyɛ karamɔxɔe to yi fe mɛ, e naxa fɛɛrɛ fen fɔlɔ e nɔma Isa faxade ki naxɛ. E nu gaaxuxi a ya ra, barima a nu ɲama birin dɛ ixarama a xa kawandi ra. 19 Nunmare to so, Isa nun a fɔxirabirɛe man naxa keli taa kui.
Xɔrɛ bili xare nun Ala maxandife
(Matiyu 21:20-22)
20 Na kuye iba, e to nu dangife, a fɔxirabirɛe naxa xɔrɛ bili to a bara xara han a sanke. 21 Piyɛri to ratu, a naxa a fala Isa bɛ, «Karamɔxɔ, a mato, i xɔrɛ bili naxan danka, a bara xara gben.»
22 Isa naxa a masen e bɛ, «Wo xa danxaniya Ala ma. 23 N xa nɔndi fala wo bɛ, xa wo a fala yi geya bɛ, ‹Keli be, i sa sin baa ma,› xa na kanyi mu siikɛ a bɔɲɛ ma, a la a ra, a naxan falaxi a rabama nɛ, na fe rabama nɛ na kanyi bɛ. 24 Na nan a ra, n xa a fala wo bɛ, wo na Ala maxandi fefe ra, xa wo la a ra a wo bara a sɔtɔ, wo a sɔtɔma nɛ. 25-26 Wo na ti Ala maxandide tɛmui naxɛ, xa fe nde na wo nun mixi nde tagi, wo xa diɲɛ a ma, alako wo Baba naxan na ariyanna, a fan xa diɲɛ wo xa yunubie ma.»
Isa walima nde xa yaamari ma?
(Matiyu 21:23-27, Luki 20:1-8)
27 E man naxa so Darisalamu. Isa to nu a ɲɛrɛfe hɔrɔmɔbanxi kui, sɛrɛxɛdubɛ kuntigie, sɛriyɛ karamɔxɔe, nun Yuwifie xa forie naxa fa a yire, 28 e a maxɔrin, «I yi fee rabama nde xa yaamari ma? Nde yi sɛnbɛ fixi i ma, i xa yi fee raba?» 29 Isa naxa e yaabi, «N fan xa wo maxɔrin fe keren ma. Xa wo n yaabi, n a falama nɛ wo bɛ n yi fee rabama naxan ma yaamari ma. 30 Yaya to nu mixie xunxama ye xɔɔra, Ala nan a xɛɛxi ba, ka adama? Wo n yaabi.»
31 Na kui e naxa so wɔyɛnfe e bore tagi, «Xa won na a yaabi, won naxɛ, ‹Ala,› a a falama nɛ won bɛ, ‹Munfe ra wo mu fa la a ra?› 32 Kɔnɔ won na a yaabi, ‹Adama,› na fan findima fe nan na won bɛ.» E nu gaaxuxi ɲama nan ya ra, barima birin Yaya maɲɔxunxi namiɲɔnmɛ yati nan na. 33 Na kui, e naxa Isa yaabi, «Muxu mu a kolon.» Isa fan naxa a masen e bɛ, «N fan mu a falama wo bɛ n yi fee rabama naxan ma yaamari ma.»