6
Isirayila yaxuie katafe wali kanade
Sanbalati, Tobiya, Gesemi Arabuka, nun muxu yaxui birin to a mɛ a muxu bara gɛ tɛtɛ yailande, yale yo mu nu na a ma sɔnɔn, naadɛ gbakufe gbansan nan nu fa luxi, Sanbalati nun Gesemi naxa xɛɛra xɛɛ n xɔn ma, a falafe, «Fa, won xa won bore to Kefirimi daaxa, Ono gulunba kui.» E nu wama fe ɲaaxi nan nabafe n na. Kɔnɔ n naxa xɛɛrae xɛɛ yi yaabi ra, «Wali gbegbe na n yi ra, n mu nɔma gorode wo yire, xa na mu a ra wali kanama nɛ.» E naxa xɛɛra xɛɛ n yire sanmaya naani, kɔnɔ n na yaabi kerenyi nan fi e ma.
A sanmaya suuli nde, Sanbalati naxa a xa konyi xɛɛ n yire, bataaxɛ nde na a yi ra, naxan sɛbɛxi mixi birin ma. Yi nan nu sɛbɛxi, «Si birin bara fe nde mɛ wo xa fe ra. Gesemi fan naxɛ a nɔndi na a ra. E naxɛ a i tan nun Yuwifie wama mangasanyi matandife, na nan a toxi wo na tɛtɛ yailanfe. E man naxɛ a i tan yati wama findife Isirayila mangɛ ra. I bara namiɲɔnmɛe sugandi naxee fama a falade Darisalamukae xa lu i xa mangɛya bun ma, i xa findi Yudaya mangɛ ra. Mangɛ xungbe fama na wɔyɛnyi birin mɛde. Awa, i xa fa, won xa won bore to.»
N naxa a yaabi, «I naxan birin falaxi yi ki, nɔndi keren mu na a kui. I tan nan yi wule falaxi.» Yi mixi birin nu wama muxu bɔɲɛ nan naminife tun. E e maɲɔxun nɛ limaniya bama muxu yi ra, muxu fa wali dan. «N Marigi, sɛnbɛ fi n ma.»
10 Lɔxɔɛ nde n naxa siga Semaya xɔnyi, Dɛlaya xa di, Mehetabeli xa mamadi. A nu a yɛtɛ balanxi banxi kui. A naxa a fala n bɛ, «Won xɛɛ Ala xa hɔrɔmɔbanxi kui, won xa naadɛe mabalan won ma, barima e fama kɔɛ ra i faxade.» 11 N naxa a yaabi, «N xa n gi? Xɛmɛ mu na n tan na? N nɔma sode Ala xa hɔrɔmɔbanxi kui, n man xa balo? Adama birin xa mu soma mɛnni. N tan mu soma naa feo.» 12 N naxa a kolon Ala xa mu a xɛɛxi. Tobiya nun Sanbalati nu bara a sare fi alako a xa na wɔyɛnyi mɔɔli fala n bɛ. 13 E bara wa n xa gaaxu, n xa bira e xa wɔyɛnyi fɔxɔ ra, n xa yunubi sɔtɔ na kui, alako e xa n xili kana, e xa n nayaagi.
14 «N Marigi Ala, i xa ratu Tobiya, Sanbalati, Nowadiya, nun namiɲɔnmɛe wule falɛe xa fe ɲaaxi ma, e naxan nabaxi n na alako e xa n bɔɲɛ ramini a i.»
15 Tɛtɛ naxa gɛ yailande Elulu kike, xi mɔxɔɲɛn nun suuli. Muxu naxa na wali raba xi tongo suuli nun firin bun ma. 16 Muxu yaxuie to yi fe mɛ, e naxa gaaxu ki fanyi ra. Si birin naxa yaagi muxu rabilinyi, e fan naxa a kolon muxu nɔxi na birin nabade muxu Marigi Ala nan saabui ra.
17 Na saxanyi bun ma, Yudaya kuntigi gbegbe nu bataaxɛe rasanbama Tobiya ma, e fan a xa bataaxɛe masɔtɔma. 18 Yudayaka gbegbe nu bara saatɛ tongo a bɛ marakali ra, barima a bitanyi nan nu na Sɛkanaya ra, Ara xa di. Yehoxanan nu bara Berekiya xa di Mesulama dɔxɔ. 19 Tɛmui birin e nu a xa fe fanyi ifalama n ya xɔri, e man n ma wɔyɛnyie radangima a ma. Tobiya nu bataaxɛe rasanbama n ma alako n xa gaaxu.