8
Ala xa sɛriyɛ xaranfe
Kike solofere nde, Isirayilakae nu bara sabati e xa taae kui. Na tɛmui e birin naxa e malan Darisalamu taa kui naadɛ ya ra, naadɛ naxan xili «Ye naadɛ.» E naxa a fala sɛriyɛ karamɔxɔ Esidirasi bɛ a xa fa Tawureta Munsa ra Alatala naxan fixi Isirayila ma. Esidirasi naxa fa a ra ɲama yire: xɛmɛe, ginɛe, nun mixi naxee birin nɔma masenyi fahaamude. Yi malanyi ti kike solofere nde xi singe lɔxɔɛ nɛ.
Keli gɛɛsɛgɛ ma a sa dɔxɔ yanyi tagi ra, Esidirasi nu kitaabui xaranma ɲama bɛ naxan nu malanxi «Ye naadɛ» ya ra. Xɛmɛe, ginɛe, nun mixi naxee birin nɔma masenyi fahaamude, e naxa e tuli mati a fanyi ra na xaranyi ra. Sɛriyɛ karamɔxɔ Esidirasi nu tixi se nde fari naxan yailanxi wuri ra alako mixi xa a to. Matitiya, Sema, Anaya, Uriya, Xilikiya, nun Maaseya nu tixi a yirefanyi ma. Pɛdaya, Mikayeli, Malakiya, Xasuma, Xasabadana, Sakari, nun Mesulama nu tixi a kɔɔla ma. Esidirasi naxa kitaabui rabi ɲama ya xɔri. A nu na dɛnnaxɛ ɲama birin a toxi. A to kitaabui rabi, birin naxa ti. Esidirasi naxa Marigi Xungbe Alatala tantu. Ɲama naxa a ratin, «Amina. Amina.» E naxa e bɛlɛxɛ itala, e e mafelen bɔxi ma Alatala ya i. Lewika Yesuwa, Bani, Serebiya, Yamin, Akubu, Sabɛtayi, Hodiya, Maaseya, Kelita, Asaraya, Yosabadi, Hanan, nun Pɛlaya naxa yi sɛriyɛ tagi raba ɲama bɛ naxan tixi. E naxa Tawureta Munsa, Ala xa sɛriyɛ, xaran ɲama bɛ a fanyi ra, e man a fasari alako birin xa a fahaamu.
Ɲama to na sɛriyɛ mɛ, e naxa sunnun, e wa fɔlɔ. Na nan a toxi gomina Nehemi, sɛrɛxɛdubɛ nun sɛriyɛ karamɔxɔ Esidirasi, nun Lewika naxee nu ɲama xaranma, nee naxa a fala birin bɛ, «To xa findi sali lɔxɔɛ ra won Marigi Alatala bɛ. Wo naxa sunnun, wo naxa wa.» 10 Esidirasi man naxa a fala e bɛ, «Wo siga, wo xa donse fanyi don, wo xa wo min a fanyi ra, wo man xa nde so setaree yi ra, barima to bara findi sali lɔxɔɛ ra won Marigi bɛ. Wo naxa sunnun, barima Alatala xa sɛɛwɛ sɛnbɛ fima nɛ wo ma.» 11 Lewikae fan naxa ɲama masabari, e nu fa a fala, «Wo wo sabari, barima to bara findi sali lɔxɔɛ ra Ala bɛ. Wo naxa sunnun.» 12 E birin naxa gbilen e xɔnyi, e xa sa e dɛge, e man xa e min. E naxa donse rasanba e booree ma ɲɛlɛxinyi kui, alɔ a fala e bɛ ki naxɛ.
Bage Ti Sali
13 Na kuye iba, denbaya kanyie Isirayilakae ya ma, sɛrɛxɛdubɛe, nun Lewikae naxa e malan sɛriyɛ karamɔxɔ Esidirasi yire alako e xa Tawureta Munsa ramɛ. 14 Yi sɛriyɛ kui, Alatala naxan so Annabi Munsa yi ra, a sɛbɛxi Isirayilakae xa bagee ti, e xa lu e kui kike solofere nde sali tɛmui. 15 Yi sali lɔxɔɛ ma, a lan nɛ e xa a fala Isirayilakae birin bɛ, a nun naxee na Darisalamu, «Wo xa mini wula i oliwi salonyi, miriti salonyi, tugi fɛnsɛ, nun tufu salonyi fende, alako wo xa bagee ti alɔ a sɛbɛxi ki naxɛ.»
16 Na kui Isirayilakae naxa mini wuri salonyie sɛgɛde. E naxa bagee ti e xa banxie fari, tande ma, hɔrɔmɔbanxi tɛtɛ kui, nun Ye Naadɛ nun Efirami xa Naadɛ ya ra. 17 Ɲama, naxee birin keli konyiya kui, e naxa bagee ti e luma naxee kui. Na naxa findi sɛɛwɛ belebele ra. Kabi Nunu xa di Yosuwe tɛmui, e mu nu na mɔɔli raba.
18 Lɔxɔ yo lɔxɔ, e nu fa Tawureta Munsa xaran, kelife sali fɔlɔ lɔxɔɛ han a raɲɔn lɔxɔɛ. E naxa na raba xi solofere bun ma. A solomasaxan nde, e birin naxa e malan, e fa sali belebele raba alɔ a sɛbɛxi ki naxɛ.